ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ В РАДОМИР ОТВОРИ ПЪТЯ ЗА РАЗРЕШАВАНЕ НА ВОДНИЯ ПРОБЛЕМ СЪС СВОЕ РЕШЕНИЕ

26.01.2021 16:02

Общински съвет – Радомир дари на свое заседание днес проекта за реконструкция на довеждащия водопровод от помпена станция “Опалово” до град Радомир на “ВиК” ООД – Перник, с цел неговата реализация чрез инвестиционния механизъм на “Български ВиК холдинг” ЕАД. “ВиК” ООД – Перник има целеви инвестиционен ресурс за осъществяване на дейностите, предвидени в проекта, което налага дружеството да го получи като дарение от Община Радомир. С решението си местните парламентаристи упълномощиха кмета Пламен Алексиев да сключи договор за дарение с “ВиК” ООД – Перник. Това дарение ще спомогне за финансирането и реализацията на проекта и на практика ще даде възможност за драстично намаляване на загубите на вода, които са налице в момента, поради амортизацията на съоръжението, смятат експерти.

 

С 14 гласа “за” и 2 “въздържал се” местният парламент прие промяна и в Наредбата за определяне на местните данъци в Община Радомир. В рамките на заседанието кметът Пламен Алексиев направи предложение размерът на данъка върху недвижимите имоти да се определя в размер на 2 на хиляда върху данъчната оценка на недвижимия имот, вместо първоначалното предложение от 2,5 на хиляда. Във връзка с решение на Административен съд – Перник, образувано по протест на Окръжна прокуратура – Перник, тази ставка се уеднаквява за имотите в град Радомир и за тези в другите населени места от общината. Целта на промяната е предлагане на по-качествена административна услуга за гражданите, подобряване на инфраструктурата, в частност на пътищата, електрическото осветление, както и осигуряване поддръжката на паркове, алеи, детски площадки и изграждане на нови такива съоръжения.

 

Общинският съвет прие и отчет на общинския план за работа с младежите през 2020 г., чийто цели са качествен живот на младите хора, осигуряване на трудова заетост след завършване на образование, гражданска активност, здравословен начин на живот и др. Програмата е насочена към младежи на възраст между 18 и 29 години – ученици, студенти, работещи, безработни, млади хора в неравностойно положение и др. За 2020 г. общият брой безработни в посочената възраст в община Радомир е бил 57 души. Реализирани са различни форми на консултиране, предоставяне на информация за включване в програми и мерки за заетост и обучение и др.

 

На територията на общината функционират и 11 спортни клуба, занимаващи се с футбол, тенис, карате, фитнес и др., които подпомагат активния начин на живот на младите хора. През 2020 г. на територията на общината бяха открити две спортни площадки на територията на град Радомир – в кварталите “Арката” и “Пчелински”. С решение на общинския съвет бе създаден и общински младежки съвет, като консултативен орган към Община Радомир, с помощта на който местната власт цели да усети пулса и мисленето на младите хора, като възприеме техните идеи и предложения за реализирането на младежките дейности.

 

На заседанието днес бяха приети още отчети за дейността на общинския съвет и неговите комисии, изпълнението на неговите актове, отчет за изпълнение на годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост, както и програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост. Съгласно приетата програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост, Община Радомир има намерение да отдаде на концесия хижа “Орлите” и язовир “Стефаново”, а сред предвидените за продан чрез публично оповестен търг или конкурс са бившите сгради на училищата в селата Копаница, Горна Диканя – махала “Клисурата”, Драгомирово и Байкалско, както и бившата сграда на читалището в Углярци.

 

За периода от 1 юли до края на 2020 година, общинският съвет е приел 91 решения, като нито едно от тях не е протестирано или върнато за ново разглеждане от прокуратурата или областния управител на област Перник.

 

На заседанието днес съветниците гласуваха още и отчет за дейността на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни към Община Радомир и отпускане на помощи на нуждаещи се лица. Бяха утвърдени и кандидатури за съдебни заседатели в Районен съд – Радомир. Налице е нужда от гласуване на допълнителни кандидатури на хора за тази длъжност, за да се достигне необходимият за нормалната работа на съда брой, коментира председателят на местния парламент Светослав Кирилов.

ГалерияАнкета

Какво смятате за новата визия на сайта ?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Харесва ми :
51 % Complete (success)
Не ми допада :
44 % Complete (success)
Не знам :
4 % Complete (success)