Предстояща сесия

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ –  РАДОМИР
ОБЛАСТ    ПЕРНИК
град Радомир 2400, площад ”Свобода”  № 20,
тел./факс: 359 777 823 70,   тел: 359 777 80 080
e-mail: obs_radomir@abv.bg

                   

 П  О  К  А  Н  А

 

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, във връзка

с чл.28, ал.1 от ЗМСМА

 
С В И К В А М :

 

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ-РАДОМИР на заседание на 30.03.2021г. /вторник/ от 9.30 часа в залата на МКИЦ „Европа“ град Радомир при следния

                                   

  Д Н Е В Е Н  Р Е Д :

     I.ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ:

I.1.Докладна записка, вх.№ С-53/19.03.2021 г., относно приемане на Отчет за изпълнение на Програма за закрила на деца с изявени дарби в община Радомир през 2020 година.

        Вносител: Роберта Борисова – зам.кмет на Община Радомир/оправомощена със заповед № 183/01.03.2021 г. на кмета на община Радомир/

I.2.Докладна записка, вх.№ С-54/19.03.2021 г., относно Програма за закрила на деца с изявени дарби през 2021 година в Община Радомир.

        Вносител: Роберта Борисова – зам.кмет на Община Радомир/оправомощена със заповед № 183/01.03.2021 г. на кмета на община Радомир/

I.3.Докладна записка, вх.№ С-55/19.03.2021 г., относно приемане на Общински план за младежта през 2021 година.

        Вносител: Роберта Борисова – зам.кмет на Община Радомир/оправомощена със заповед № 183/01.03.2021 г. на кмета на община Радомир/

I.4.Докладна записка, вх.№ С-52/19.03.2021 г.,относно приемане на Отчет за изпълнението на Годишен план за действие по изпълнението на общинска стратегия за развитие на социалните услуги в Община Радомир за 2020 година.

        Вносител: Роберта Борисова – зам.кмет на Община Радомир/оправомощена със заповед № 183/01.03.2021 г. на кмета на община Радомир/

I.5.Докладна записка, вх.№ С-47/19.03.2021 г., относно Информация за дейността на общинската администрация по изпълнение на Наредба № 1 за обществения ред на територията на Община Радомир, състоянието на престъпността на територията на Община Радомир и изпълнение на мерките във връзка с COVID-19 за 2020 година.

        Вносител: Роберта Борисова – зам.кмет на Община Радомир/оправомощена със заповед № 183/01.03.2021 г. на кмета на община Радомир/

I.6.Докладна записка, вх.№ С-56/19.03.2021 г., относно Отчет за изпълнение на Програма за опазване на околната среда на територията на Община Радомир и Отчет за изпълнение на Програмата за управление на дейностите по отпадъците на територията на Община Радомир.Екологични проблеми по населени места и мерки за отстраняването им.

        Вносител: Роберта Борисова – зам.кмет на Община Радомир/оправомощена със заповед № 183/01.03.2021 г. на кмета на община Радомир/

I.7.Докладна записка, вх.№ С-46/18.03.2021 г., относно приемане на план за действие за общинските концесии на Община Радомир за периода 2021-2027 г.

        Вносител: Роберта Борисова – зам.кмет на Община Радомир/оправомощена със заповед № 183/01.03.2021 г. на кмета на община Радомир/

I.8.Докладна записка, вх.№ С-63/19.03.2021 г., относно утвърждаване на съдебни заседатели в Районен съд-град Радомир и Окръжен съд-град Перник мандат 2021-2025 г.

         Вносител: Калин Иванов – зам.-председател на ОбС-Радомир

I.9.Докладна записка, вх.№ С-48/19.03.2021 г., относно Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Радомир.

        Вносител: Роберта Борисова – зам.кмет на Община Радомир/оправомощена със заповед № 183/01.03.2021 г. на кмета на община Радомир/

I.10.Докладна записка, вх.№ С-61/19.03.2021 г., относно актуализация на поименния списък за капиталови разходи на Община Радомир за 2021 година.

        Вносител: Роберта Борисова – зам.кмет на Община Радомир/оправомощена със заповед № 183/01.03.2021 г. на кмета на община Радомир/

I.11.Докладна записка, вх.№ С-62/19.03.2021 г., относно трансформиране на целевата субсидия за капиталови разходи на Община Радомир за 2021 година в целеви трансфер за неотложни текущи ремонти на общински пътища и на улична мрежа.

        Вносител: Роберта Борисова – зам.кмет на Община Радомир/оправомощена със заповед № 183/01.03.2021 г. на кмета на община Радомир/

I.12.Докладна записка, вх.№ С-41/18.03.2021 г., относно кандидатстване на Община Радомир с проектно предложение по процедура „BG05М9ОР001-6.002 Патронажна грижа“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020година.

        Вносител: Роберта Борисова – зам.кмет на Община Радомир/оправомощена със заповед № 183/01.03.2021 г. на кмета на община Радомир/

 община Радомир/

I.13.Докладна записка, вх.№ С-43/18.03.2021 г., относно кандидатстване на Община Радомир по процедура чрез подбор BG06RDNP001-19.358 – МИГ Радомир-Земен, мярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Стратегия за водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“.

        Вносител: Роберта Борисова – зам.кмет на Община Радомир/оправомощена със заповед № 183/01.03.2021 г. на кмета на община Радомир/

I.14.Докладна записка, вх.№ С-44/18.03.2021 г., относно кандидатстване на Община Радомир по процедура чрез подбор BG06RDNP001-19.358- МИГ-Радомир-Земен, мярка 7.2.“Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Стратегия за водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“.

        Вносител: Роберта Борисова – зам.кмет на Община Радомир/оправомощена със заповед № 183/01.03.2021 г. на кмета на община Радомир/

I.15.Докладна записка, вх.№ С-42/18.03.2021 г., относно кандидатстване на Община Радомир по процедура чрез подбор BG06RDNP-19.426 – МИГ Радомир-Земен, мярка 7.5. „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“ от Стратегията за водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ Радомир-Земен“.

        Вносител: Роберта Борисова – зам.кмет на Община Радомир/оправомощена със заповед № 183/01.03.2021 г. на кмета на община Радомир/

I.16.Докладна записка, вх.№ С-45/18.03.2021 г., относно кандидатстване на Община Радомир по процедура чрез подбор BG06RDP001-19.426-МИГ-Радомир-Земен, мярка 7.5. „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“ от Стратегията за водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“.

        Вносител: Роберта Борисова – зам.кмет на Община Радомир/оправомощена със заповед № 183/01.03.2021 г. на кмета на община Радомир/

I.17.Докладна записка, вх.№ С-60/19.03.2021 г., относно приемане на решение за допускане изработване на проект за изменение на общия устройствен план на Община Радомир в обхват поземлен имот с идентификатор 16208.1.43 по кадастрална карта за землището на село Горна Диканя, Община Радомир.

        Вносител: Роберта Борисова – зам.кмет на Община Радомир/оправомощена със заповед № 183/01.03.2021 г. на кмета на община Радомир/

I.18.Докладна записка, вх.№ С-57/19.03.2021 г., относно продажба на общинска недвижима собственост-УПИ XIVв кв.61 по плана на село Извор, Община Радомир.

        Вносител: Роберта Борисова – зам.кмет на Община Радомир/оправомощена със заповед № 183/01.03.2021 г. на кмета на община Радомир/

I.19.Докладна записка, вх.№ С-58/19.03.2021 г., относно удължаване срока на договори №№ 389/09.06.2016 г. и 390/09.06.2016 г. за отдаване под наем на имоти-частна общинска собственост.

           Вносител: Роберта Борисова – зам.кмет на Община Радомир/оправомощена със заповед № 183/01.03.2021 г. на кмета на община Радомир/

I.20.Докладна записка, вх.№ С-59/19.03.2021 г., относно предоставяне на пасища, мери и ливади от Общинския поземлен фонд /ОПФ/ за общо и индивидуално ползване от собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ.

        Вносител: Роберта Борисова – зам.кмет на Община Радомир/оправомощена със заповед № 183/01.03.2021 г. на кмета на община Радомир/

I.21.Докладна записка, вх.№ С-49/19.03.2021 г., относно отпускане на финансова помощ на Стефка Дончева Стефанова от град Радомир.

        Вносител: Роберта Борисова – зам.кмет на Община Радомир/оправомощена със заповед № 183/01.03.2021 г. на кмета на община Радомир/

I.22.Докладна записка, вх.№ С-50/19.03.2021 г., относно отпускане на финансова помощ на Таня Кирилова Лазарова от град Радомир.

        Вносител: Роберта Борисова – зам.кмет на Община Радомир/оправомощена със заповед № 183/01.03.2021 г. на кмета на община Радомир/

I.23.Докладна записка, вх.№ С-51/19.03.2021 г., относно отпускане на финансова помощ на Петър Василев Миладинов от село Горна Диканя.

        Вносител: Роберта Борисова – зам.кмет на Община Радомир/оправомощена със заповед № 183/01.03.2021 г. на кмета на община Радомир/

 

Калин Иванов,
Зам.-председател на Общински съвет-Радомир
               

 


Наименование Брой тегления
Покана Дневен ред за 30.03.21 г. 64 Изтегли
c 42 18.03.2021.pdf 75 Изтегли
c 41 18.03.2021.pdf 5 Изтегли
c 44 18.03.2021.pdf 39 Изтегли
c 45 18.03.2021.pdf 53 Изтегли
c 43 18.03.2021.pdf 67 Изтегли
c 48 19.03.2021.pdf 64 Изтегли
c 51 19.03.2021.pdf 62 Изтегли
c 49 19.03.2021.pdf 59 Изтегли
c 50 19.03.2021.pdf 28 Изтегли
c 46 18.03.2021.pdf 6 Изтегли
c 47 19.03.2021.pdf 59 Изтегли
c 54 19.03.2021.pdf 50 Изтегли
c 55 19.03.2021.pdf 64 Изтегли
c 56 19.03.2021.pdf 31 Изтегли
c 53 19.03.2021.pdf 59 Изтегли
c 52 19.03.2021.pdf 36 Изтегли
c 61 19.03.2021.pdf 30 Изтегли
c 57 19.03.2021.pdf 54 Изтегли
c 58 19.03.2021.pdf 68 Изтегли
c 60 19.03.2021.pdf 60 Изтегли
c 59 19.03.2021.pdf 57 Изтегли
c 62 19.03.2021.pdf 75 Изтегли
c 63 19.03.2021.pdf 67 Изтегли

Анкета

Какво смятате за новата визия на сайта ?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Харесва ми :
51 % Complete (success)
Не ми допада :
44 % Complete (success)
Не знам :
4 % Complete (success)