Предстояща сесия

 ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ –  РАДОМИР

ОБЛАСТ    ПЕРНИК

                 град Радомир 2400, площад ”Свобода”  № 20,

                        тел./факс: 359 777 823 70,   тел: 359 777 80 080                      

 e-mail: obs_radomir@abv.bg

                   

П  О  К  А  Н  А

 

     На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, във връзка

       с чл.28, ал.1 от ЗМСМА и чл.70, ал.2 и ал.4 от

        Правилник за организацията и дейността на

           Общински съвет-Радомир, неговите комисии и

             заимодействието му с общинската администрация

 

 С В И К В А М :

 

        ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ-РАДОМИР на заседание на 26.01.2021г. /вторник/ от 9.30 часа в Младежки културно информационен център „Европа“ гр.Радомир при следния

 

 Д Н Е В Е Н  Р Е Д :


І.ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ:

        I.1. Докладна записка, вх.№ С-1/08.01.2021 г., относно Отчет за дейността на Общински съвет-Радомир и неговите комисии за периода 01.07.2020 г. – 31.12.2020 г.

             Вносител: Светослав Кирилов – председател на ОбС-Радомир

        I.2.Докладна записка, вх.№ С-9/15.01.2021 г., относно изпълнение на актовете на Общински съвет-Радомир за периода 01.07.2020 г. до 31.12.2020 г.

             Вносител: Пламен Алексиев-кмет на община Радомир

        I.3.Докладна записка, вх.№ С-8/15.01.2021 г., относно приемане на отчет на план за работа с младежите през 2020 година.

             Вносител: Пламен Алексиев-кмет на община Радомир

        I.4. Докладна записка, вх.№ С-3/15.01.2021 г., относно Доклад за дейността на местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните в Община Радомир за 2020 г.

             Вносител: Пламен Алексиев-кмет на община Радомир

        I.5. Докладна записка, вх.№ С-11/15.01.2021 г., относно Отчет за изпълнение на годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2020 година.

             Вносител: Пламен Алексиев-кмет на община Радомир

        I.6.Докладна записка, вх.№ С-10/15.01.2021 г., относно приемане на програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2021 година.

             Вносител: Пламен Алексиев-кмет на община Радомир

        I.7. Докладна записка, вх.№ С-15/18.01.2021 г., относно Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци в Община Радомир.

             Вносител: Пламен Алексиев-кмет на община Радомир

        I.8.Докладна записка, вх.№ С-2/14.01.2020 г., относно утвърждаване на съдебни заседатели в Районен съд – град Радомир мандат 2021 г. – 2024 г.

            Вносител: Светослав Кирилов – председател на ОбС-Радомир

        I.9.Докладна записка, вх.№ С-5/15.01.2021 г., относно прехвърляне собственост чрез дарение на работен инвестиционен проект за реконструкция на довеждащ водопровод от изравнителна шахта 25 куб.м след помпена станция „Опалово“село Друган до напорен водоем 3000 куб.м за ниска зона град Радомир по съществуващо положение.

            Вносител: Пламен Алексиев – кмет на община Радомир

        I.10.Докладна записка, вх.№ С-6/15.01.2021 г., относно приемане на решение за допускане изработване на проект за изменение на общия устройствен план на община Радомир в обхват поземлен имот с идентификатор 22085.34.32 по кадастрална карта за землището на село Долна Диканя, община Радомир.

              Вносител: Пламен Алексиев-кмет на община Радомир

        I.11.Докладна записка, вх.№ С-7/15.01.2021 г., относно приемане на решение за допускане изработване на проект за изменение на общия устройствен план на община Радомир в обхват поземлен имот с идентификатор 22085.34.65 по кадастрална карта за землището на село Долна Диканя, община Радомир.

              Вносител: Пламен Алексиев-кмет на община Радомир

       I.12.Докладна записка, вх.№ С-12/15.01.2021 г., относно продажба на общинска недвижима собственост – УПИ XVII-460 в кв.21 по плана на село Гълъбник.

             Вносител: Пламен Алексиев-кмет на община Радомир

       I.13.Докладна записка, вх.№ С-13/15.01.2021 г., относно продажба на общинска недвижима собственост – УПИ VI в кв.48а по плана на село Гълъбник.

             Вносител: Пламен Алексиев-кмет на община Радомир

       I.14.Докладна записка, вх.№ С-14/15.01.2021 г., относно прекратяване на съсобственост на имот между общината и физическо лице чрез продажба на собствеността на общината.

             Вносител: Пламен Алексиев-кмет на община Радомир

       I.15.Докладна записка, вх.№ С-4/15.01.2021 г., относно отпускане на финансова помощ на Иван Евлогиев Христов от село Прибой, община Радомир.

             Вносител: Пламен Алексиев-кмет на община Радомир

 

 

Светослав Кирилов,

Председател на

Общински съвет-Радомир

 


Анкета

Какво смятате за новата визия на сайта ?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Харесва ми :
51 % Complete (success)
Не ми допада :
44 % Complete (success)
Не знам :
4 % Complete (success)