Добре дошли17.11.2022
На 01.12.2022г. от 10ч. в малката зала на Младежки дом – Радомир ще се проведе обществено обсъждане на проект „Частично изменение на ОУП на Община Радомир и изработване на ПУП-ПЗ на ПИ с идентификатор 20256.11.651 по КК на с.Дебели лаг, Община Радомир- за промяна предназначението на ПИ с идентификатор 20256.11.651 по КК на с.Дебели лаг, Община Радомир от „земеделска земя“ в „предимно производствена устройствена зона““...

10.11.2022
Община Радомир уведомява местната общност, че със Заповед № 879/ 01.11.2022 г. е открита процедура по съставянето на проект на бюджет за 2023 г. Предложения, мнения и препоръки за изготвяне на проекта на бюджет за 2023 г. да бъдат представяни в деловодството на Община Радомир или на служители на общинска администрация по населени места в срок до 16.12.2022 г.  Общинска администрация

07.11.2022
Фестивал на компетентностите и тридневен пленер утвърдиха прилагането на нови иновативни методи по проект „За нови компетентности“ През септември и октомври серия от поддържащи коучинг сесии и събития за училища в Радомир представиха практики за качествено образование пред повече от 300 деца и родители   През месец септември и октомври се проведоха трите поддържащи сесии с родители по проект BG05M2OP001-3.009-0003 „ЗА НОВИ КОМПЕТЕНТНОСТИ“. Бенефициент по проекта е  СУ...

07.11.2022
Нови методи за качествено образование, прилагат по проект BG05M2OP001-3.009-0003 „ЗА НОВИ КОМПЕТЕНТНОСТИ“ Седем встъпителни коучинг сесии с родители и две летни училища бяха организирани от месец април до месец юли 2022   През месец април и месец май се проведоха встъпителни коучинг сесии с родители по проект BG05M2OP001-3.009-0003 „ЗА НОВИ КОМПЕТЕНТНОСТИ“. Бенефициент по проекта е  СУ „Св. св. Кирил и Методий“, а партньори са община Радомир и ОУ...

04.11.2022
Седмици на отворените врати продължават работата на клубовете по интереси по проект „Заедно се учим и растем“   През месец септември две „Седмици на отворени врати“ в Радомир привлякоха за качествено образование родители, учители и деца   Седмиците на отворени врати се проведоха в периода между 16-23 септември и 26-30 септември и обхванаха почти 100 родители и деца от ДГ „Слънце“ във всеки от дните, посветени на клубовете по...

Община Радомир заема площ от 506 кв.км. В състава й влизат 31 села с 22 328 жители. Административен център е гр. Радомир с 16 254 жители. Разположен е в западното подножие на планината Голо бърдо, на 13 км. от гр. Перник, на 44 км. от гр. София и на 46 от гр. Кюстендил.

 

Радомир е средновековен град, изграден над праисторическо, антично селище и некропол. Населението е с будно национално съзнание. Първото килийно училище в Общината се открива през 1826г. в с. Радибош. В гр. Радомир учебното дело датира от 1868г. В руско - турската война от 1877 - 1878г. вземат участие 25 опълченци от Радомирско. Последен знаменосец на Самарското знаме е Никола Корчев, родом от с. Долна Диканя, Радомирско. След освобождението знамето е донесено в гр. Радомир от установилата се тук Трета опълченска дружина и се съхранява в радомирските казарми до 1882г.