Новини
Обявени бяха резултатите от административната оценка и оценката за допустимост на проектни предложения, получени по Втората покана за набиране на проектни предложения по Програмата за трансгранично сътрудничество Interreg-ИПП България - Сърбия 2014-2020.
23.08.2018

Обявени бяха резултатите от административната оценка и оценката за допустимост на проектни предложения, получени по Втората покана за набиране на проектни предложения по Програмата за трансгранично сътрудничество Interreg-ИПП България - Сърбия 2014-2020.

Проектните предложения, които са преминали първия етап от оценката ще продължат към следващия етап – техническа оценка и оценка на качеството, която ще бъде извършена от външни експерти-оценители.  Проектните предложения, получили най-висок резултат ще бъдат предложени за финансиране.

Община Радомир има внесени и одобрени на първи етап два проекта.

  1. Проект „Съвместни инициативи за опазване на биологичното разнообразие чрез инвестиции в техника за опазване на природата в трансграничния регион“, община Радомир е водещ партньор, а проектен партньор е Агрокултурна кооперация „Стара пойата“ от Димитровград - Сърбия. Приоритетната ос е „Околна среда“, Специфичната цел „Защита на природата“,  общата стойност на проекта е 413 409,82 евро.

Проектът се фокусира върху развитието и насърчаването на трансграничното сътрудничество в областта на естествената защита сред публичните институции и др. заинтересовани страни в екологичния сектор. Проектът има значителна естествена защита върху съвместното представяне на общото използване на екологичните ресурси като средство за устойчива защита и биоразнообразието и развитие на трансграничния регион чрез популяризиране на природното наследство.

  1. Проект „Устойчива платформа за трансграничен туризъм и инвестиции в спортната инфраструктура между България и Сърбия- СПОРТ“, Водещ партньор е Община Сурдулица – Сърбия, а проектен партньор Община Радомир, Приоритетната ос е „Устойчив туризъм“, Инвестиционен приоритет „Туристическа атрактивност“. Общата стойност на проекта е 189 978,28 евро.

С този проект Община Радомир ще създаде нова спортна туристическа услуга на територията на общината- изграждане на допълнителен помощен терен, който да развива, както спортния туризъм на територията на общината, така и между двете държави –България и Сърбия.

За целта ще бъде  предоставен терен за изграждане на Първа фаза на Спортен комплекс „Върба“ в  УПИ II- спортни дейности, кв.7 по плана на кв. „Върба“.

ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ
ЕЛЕКТРОННИ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ НА ОБЩИНА РАДОМИР
ПРОВЕРКА НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ
Анкета
Какво смятате за новата визия на сайта ?