Структура
Структура на Общинска администрация - Радомир

СТРУКТУРА


УТВЪРДИЛ:
ПЛАМЕН АЛЕКСИЕВ
Кмет на община Радомир

     

       I.ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ

       1.Кмет – 1 брой

       2.Заместник кмет – 2 броя

       3.Кмет на кметство – 15 броя

       4.Кметски наместник – 14 броя

 

      II.ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

       1. Секретар – 1 брой

       2. Звено „Вътрешен одит“

       -Ръководител – 1 брой

       -Вътрешен одитор – 1 брой

       3. Секретар на местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни – 1 брой
      
       4. Звено за обслужване на ОбС
     
       -Технически сътрудник - 2 броя 

 

     III.ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ

     1.Директор „Финансово-административно и правно обслужване“ – 1 брой

 

       Отдел „Финанси, счетоводтство и бюджет“

       -Началник отдел – 1 брой

       -Главен счетоводител – 1 брой

       -Експерт бюджет – 1 брой

       -Старши счетоводител – 3 броя

       -Технически изпълнител – Домакин – 1 брой

 

      Отдел „Административно правно обслужване и човешки ресурси“

      -Началник отдел – 1 брой

      -Главен юрисконсулт – 1 брой

      -Старши юрисконсулт – 1 брой

      -Старши специалист гражданска регистрация и административно обслужване – 2 броя

      -Старши специалист административно обслужване – 2 броя
      -Експерт ЧР и работна заплата - 1 брой
      -Главен специалист ЧР и работна заплата - 1 брой

      -Главен специалист информационно обслужване – 1 брой

 

      IV.СПЕЦИАЛИЗИРАНА АДМИНИСТРАЦИЯ

      1.Главен архитект – 1 брой

      2.Директор специализирана администрация „Устройство на територията, общинска собственост, проекти и програми“ - 1 брой

 

     Отдел „Устройство на територията, кадастър и регулация“

     -Началник отдел – 1 брой

     -Главен инженер – 1 брой

     -Старши специалист незаконно строителство – 2 броя

     -Старши специалист устройство на територията – 3 броя
     -Старши специалист ИК - 1 брой
     -Старши специалист - 1 брой

     Отдел „Общинска собственост, търговия, транспорт, екология и гори“

     -Началник отдел – 1 брой

     -Старши специалист общинска собственост и жилищно настаняване – 2 броя

     -Главен специалист – 1 брой

     -Старши специалист – 2 брой

   

      Отдел „Проекти, програми и обществени поръчки“

     -Началник отдел – 1 брой

     -Експерт  – 1 брой

     -Главен специалист  – 1 брой

     -Старши специалист  – 1 броя

 

      Отдел „Култура, образование, социални дейности и спорт“

      -Началник отдел – 1 брой

      -Главен специалист – 2 броя

      -Старши специалист – 1 брой

 

      Отдел „Местни данъци и такси“

     -Началник отдел – 1 брой

     -Инспектор приходи – 2 броя

     -Старши счетоводител приходи – 2 броя

     -Старши специалист приходи – 1 брой

     -Експерт – 1 брой

     -Технически изпълнител-Касиер – 2 броя

 

      Общата численост на персонала в общинска администрация е 90 броя.

 

      

 
ПРОВЕРКА НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ
ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ
ЕЛЕКТРОННИ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ НА ОБЩИНА РАДОМИР
Анкета
Какво смятате за новата визия на сайта ?