Информация за проекти

Дата на публикуване: 16.10.2014 06:50
09.12.2022 год. СЪОБЩЕНИЕ Община Радомир сключи Административен договор за безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-19.358-0002-C01 от 29.11.2022 год. за реализиране на проект „Изграждане на градски фонтан, гр.Радомир“, по процедура BG06RDNP001-19.358 МИГ-Радомир-Земен, по Мярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Стратегията за ВОМР на МИГ Радомир-Земен, съгл. споразумение № РД 50-48 от 03.05.2018 г.


01.11.2022 год. 
Община Радомир приключи проект „Топъл обяд в условия на пандемията от COVID-19 в община Радомир“
                           ИНФОРМАЦИЯ 

26.09.2022 год. ИНФОРМАЦИЯ 
относно кандидатстване по Програма за храни и основно материално подпомагане 2021-2027, процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR003-1.001  „Топъл обяд“
           -  Заявление-декларация
           -  Декларация за съгласие за разкриване на данъчна и осигурителна информация по образец

12.09.2022 год. СЪОБЩЕНИЕ за продължаване изпълнението на услугата „Топъл обяд“ по проект „Топъл обяд в условия на пандемията от COVID-19 в община Радомир“ финансиран от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане 2014-2020.


ИНТЕРВЮ
 с г-жa Eмилия Bacилeвa, диpeĸтop нa ДГ „Paдoмиpчe“, гp. Paдoмиp, бeнeфициeнт пo пpoeĸт „Hиe знaeм и мoжeм“ пo OΠ „Hayĸa и oбpaзoвaниe зa интeлигeнтeн pacтeж“, пpeд в-ĸ „Bяpa“

27.04.2022 год. СЪОБЩЕНИЕ ОТНОСНО: Удължаване на проект BG05M9OP001-6.002-0116 "Патронажна грижа + в Община Радомир"

01.03.2022 год. СЪОБЩЕНИЕ ОТНОСНО: Продължаване на изпълнението на услугата "Топъл обяд" по проект "Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19 в Община Радомир"


31.12.2021 год.
В изпълнение на Дейност 5 „Преодоляване на негативни обществени нагласи, основани на етнически произход и културна идентичност“ по Проект BG05M9OP001-2.018-0017-2014BG05M2OP001-C02 ’’СОЦИАЛНО – ИКОНОМИЧЕСКА И ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТЕГРАЦИЯ НА УЯЗВИМИ ГРУПИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА РАДОМИР’’, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, бе изработен филм за изпълнението на проекта, включващ всички дейности и постигнати резултати.

   ФИЛМ


04.11.2021 год. СЪОБЩЕНИЕ Община Радомир сключи Административен договор за безвъзмездна финансова помощ за реализиране на проект „Прилагане на мерки за енергийна ефективност на обект: МКИЦ „Европа“ и ЦПЛР-ОДК- гр. Радомир“, по Мярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Стратегията за ВОМР на МИГ „Радомир-Земен“


02.06.2021 год. ПРОТОКОЛ за избор на „ПСИХОЛОГ“ и ЕКСПЕРТ „ОБРАЗОВАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ“ по проект № BG05M2OP001-3.009-0003
21.05.2021 год.  
О Б Я В Л Е Н И Е относно осъществяване на подбор на длъжностите „Психолог“ и експерт „Образователни дейности"

Община Радомир в качеството ѝ на партньор по проект № BG05M2OP001-3.009-0003 „За нови компетентности“, финансиран по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд по процедура BG05M2OP001-3.009 МИГ-Радомир-Земен, Мярка 2.4.1. „Осигуряване на достъп до качествено образование в малките населени места и в трудно достъпните райони“, обявява конкурс за заемане на длъжностите:

  1. „ПСИХОЛОГ“ - 1 лице на граждански договор.

Срок за работа: от юни 2021 г. до ноември 2022 г.

  1. ЕКСПЕРТ „ОБРАЗОВАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ“ - 1 лице на граждански договор.

Срок за работа: от юни 2021 г. до ноември 2022 г.

Повече информация можете да намеритеТУК  


02.06.2021 год. ПРОТОКОЛ за избор на „ПСИХОЛОГ“ и ЕКСПЕРТ „ОБРАЗОВАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ“ по проект № BG05M2OP001-3.009-0001

                         О Б Я В Л Е Н И Е относно осъществяване на подбор на длъжностите „Психолог“ и експерт „Образователни дейности“

Община Радомир в качеството ѝ на партньор по проект № BG05M2OP001-3.009-0001 „Ние правим и можем“, финансиран по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд по процедура BG05M2OP001-3.009 МИГ-Радомир-Земен, Мярка 2.4.1. „Осигуряване на достъп до качествено образование в малките населени места и в трудно достъпните райони“, обявява конкурс за заемане на длъжностите:

  1. „ПСИХОЛОГ“ - 1 лице на граждански договор.

Срок за работа: от юни 2021 г. до ноември 2022 г.

  1. ЕКСПЕРТ „ОБРАЗОВАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ“ - 1 лице на граждански договор.
  2. Срок за работа: от юни 2021 г. до ноември 2022 г.

Повече информация можете да намерите ТУК.


 
02.06.2021 год. ПРОТОКОЛ за избор на „ПСИХОЛОГ“ и ЕКСПЕРТ „ОБРАЗОВАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ“ по проект № BG05M2OP001-3.009-0002

                      О Б Я В Л Е Н И Е относно осъществяване на подбор на длъжностите „Психолог“ и експерт „Образователни дейности“

Община Радомир в качеството ѝ на бенефициент по проект № BG05M2OP001-3.009-0002 „Заедно се учим и растем“, финансиран по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд по процедура BG05M2OP001-3.009 МИГ-Радомир-Земен, Мярка 2.4.1. „Осигуряване на достъп до качествено образование в малките населени места и в трудно достъпните райони“, обявява конкурс за заемане на длъжностите:

  1. „ПСИХОЛОГ“ - 1 лице на граждански договор.

Срок за работа: от юни 2021 г. до ноември 2022 г.

  1. ЕКСПЕРТ „ОБРАЗОВАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ“ - 1 лице на граждански договор.

Срок за работа: от юни 2021 г. до ноември 2022 г.

Повече информация можете да намерите ТУК.
07.05.2021 год. СТАРТИРА НАБИРАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ЗА ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ ПО ПРОЕКТ „ПАТРОНАЖНА ГРИЖА + В ОБЩИНА РАДОМИР”.
                           ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ:
За НАПРАВЛЕНИЕ 1 – дейност патронажна грижа
Длъжност "ДОМАШЕН ПОМОЩНИК"
Заявление
Автобиография
Декларация за обработка на личните данни

За ПОТРЕБИТЕЛ НА УСЛУГАТА 
Заявление
Декларация за обработка на личните данни

За НАПРАВЛЕНИЕ 2 – дейност превенция на covid-19 в социалните услуги, делегирани от държавата дейности
Длъжност "ХИГИЕНИСТ" и "САНИТАР"

Заявление
Автобиография
Декларация за обработка на личните данни29.04.2021 год. Община Радомир започва изпълнението на проект „Патронажна грижа + в Община Радомир“

Община Радомир  от 01.05.2021г. започва изпълнение на проект „Патронажна грижа + в Община Радомир“. Това стана възможно, след като кметът Пламен Алексиев подписа договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура БФП: BG05M9OP001-6.002 „Патронажна грижа +“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 –2020 г.


12.04.2021 год. Проект «Подкрепа за заетост на безработни и неактивни лица в Община Радомир» 

Приключи успешно проект «Подкрепа за заетост на безработни и неактивни лица в Община Радомир», Договор № BG05M9ОP001-1.060-0001-C01 с финансовата подкрепа на оперативна програма «Развитие на човешките ресурси», процедура BG05M9ОP001-1.060 МИГ-Радомир-Земен, Мярка 2.1.1.3 «Подкрепа за заетост и квалификация на безработни и неактивни лица от всички възрастови групи чрез Водено от общностите местно развитие.09.04.2021 год. УСПЕШНО ПРИКЛЮЧИ ПРОЕКТ "ШАНС ЗА РАВНОСТОЕН ЖИВОТ" В ОБЩИНА РАДОМИР


22.12.2020 год. ИНФОРМАЦИЯ относно кандидатстване по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане, процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05FMOP001-5.001 „3.1 – Топъл обяд в условия на пандемията от COVID-19“
                           ДЕКЛАРАЦИЯ
                           ЗАЯВЛЕНИЕ


30.11.2020 год. ИНФОРМАЦИЯ БЕНЕФИЦИЕНТ ПО ДОГОВОР BG05M2OP001-3.009-0002
                           ИНФОРМАЦИЯ ПАРТНЬОР ПО ДОГОВОР BG05M2OP001-3.009-0003
                           ИНФОРМАЦИЯ ПАРТНЬОР ПО ДОГОВОР BG05M2OP001-3.009-0001
На 17.11.2020 г. община Радомир подписа тристранен административен договор за безвъзмездна финансова помощ по проект "Заедно се учим и растем". Проектът се реализира чрез съвместно партньорство с Детска градина "Слънце" гр. Радомир.


16.10.2020 год. ПРОДЪЛЖАВА ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА ИНТЕГРИРАНА ЗДРАВНО-СОЦИАЛНА УСЛУГА ПО ПРОЕКТ „ПРЕДОСТАВЯНЕ НА "ПАТРОНАЖНА ГРИЖА" В ОБЩИНА РАДОМИР“


07.11.2019 год. СЪОБЩЕНИЕ за проект "Подкрепа за заетост на безработни и неактивни лица в Община Радомир“
20.12.2019 год. „Подкрепа за заетост на безработни и неактивни лица в Община Радомир“
23.01.2020 год. ОБЯВА за провеждане на интервю от целевите групи на пазара на труда
                        ПРОТОКОЛ 1
04.02.2020 год. ПРОТОКОЛ 2

                    

06.12.2019 год. ОБЩИНА РАДОМИР СТАРТИРА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ "ШАНС ЗА РАВНОСТОЕН ЖИВОТ"

18.05.2018 год. ОБЩИНА РАДОМИР СПЕЧЕЛИ НОВ ПРОЕКТ ПО ОПРчР

01.12.2017 год. Община Радомир изпълнява проект „Реконструкция и ремонт на ОУ „Христо Смирненски“, гр. Радомир. Проектът се изпълнява по Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020, Мярка 7: Основни услуги и обновяване на селата в селските райони.

18.10.2017 год. ПОСЕЩЕНИЕ В ОСЛО НА КМЕТА НА ОБЩИНА РАДОМИР Г-Н ПЛАМЕН АЛЕКСИЕВ

17.10.2017 год. ОБЩИНА РАДОМИР УСПЕШНО ПРИКЛЮЧИ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ ПО СХЕМА "НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ"

09.10.2017 год. ПОКАНА ЗА ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПОВОД ПРИКЛЮЧВАНЕТО НА ПРОЕКТ "ГРИЖА ЗА НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ В ОБЩИНА РАДОМИР"

05.10.2017 год.
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРИКЛЮЧЕН ПРОЕКТ "СЪЗДАВАНЕ НА ПО-ДОБРИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПЪЛНОЦЕННА РЕАЛИЗАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ С УВРЕЖДАНИЯ В ОБЩИНА РАДОМИР, ЧРЕЗ ПРИСПОСОБЯВАНЕ И ОБОРУДВАНЕ НА РАБОТНИТЕ ИМ МЕСТА"

26.06.2017 год.
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ПО-ДОБРИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПЪЛНОЦЕННА РЕАЛИЗАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ НА СЛУЖИТЕЛИ С УВРЕЖДАНИЯ


28.11.2016 год. ОБЩИНИТЕ - ПАРТНЬОРИ ПО ПРОЕКТА "ПРИЕМИ МЕ 2015" ВЕЧЕ СА 150


25.11.2016 год. ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОСИГУРЯВАНЕ НА ТОПЪЛ ОБЯД НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА РАДОМИР05.10.2016 год. ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО БЪДЕЩЕТО НА ПРОЕКТ "ПРИЕМИ МЕ 2015"


06.07.2016 год. СЪОБЩЕНИЕ ОТНОСНО ОТВОРЕНА ПРОЦЕДУРА ПО ПРИЕМ НА ЗАЯВЛЕНИЯ НА КАНДИДАТИ ЗА ПРИЕМНИ СЕМЕЙСТВА ПО ПРОЕКТ "ПРИЕМИ МЕ 2015"


31.03.2016 год. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДЕЙНОСТТА ПО ПРОЕКТ "НОВИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ГРИЖА"


ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДЕЙНОСТТА ПО ПРОЕКТ "НОВИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ГРИЖА"

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТ "ПРИЕМИ МЕ 2015"

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТ "НОВИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ГРИЖА"

  

ПОКАНА ЗА ВСТЪПИТЕЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОЕКТ "ГРИЖА ЗА НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ В ОБЩИНА РАДОМИР" НА 15.01.2016 Г.

 

ПРОЕКТ "НОВИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ГРИЖА" ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ" 2014-2020 ГОД.


ИНТЕГРИРАН ПРОЕКТ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ВОДОСНАБДИТЕЛНАТА И ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА В ОБЩИНА РАДОМИР


ЩЕ СЕ СЪЗДАДЕ СОЦИАЛНО ПРЕДПРИЯТИЕ, ПРЕДОСТАВЯЩО СОЦИАЛНИ УСЛУГИ В СЕМЕЙНА СРЕДА В ОБЩИНА РАДОМИР


СКЛЮЧЕН ДОГОВОР ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНТЕГРИРАН ВОДЕН ПРОЕКТ ЗА ГРАД РАДОМИР


СПЕЧЕЛЕН ПРОЕКТ ПО ОПАК


Наименование Брой тегления
Съобщение - ПРСР - Радомир - публичност.pdf 131 Изтегли документ с име "Съобщение - ПРСР - Радомир - публичност.pdf"
Информация за приключил проект.pdf 41 Изтегли документ с име "Информация за приключил проект.pdf"
Съобщение.pdf 38 Изтегли документ с име "Съобщение.pdf"
Приложение 6 Декларация за съгласие за разкриване на данъчна информация.doc 70 Изтегли документ с име "Приложение 6 Декларация за съгласие за разкриване на данъчна информация.doc"
Приложение 1 Заявление декларация.doc 142 Изтегли документ с име "Приложение 1 Заявление декларация.doc"
Съобщение.docx 139 Изтегли документ с име "Съобщение.docx"
Кандидатстване на потребители.zip 137 Изтегли документ с име "Кандидатстване на потребители.zip"
Удължаване на Патронажна грижа.pdf 1011 Изтегли документ с име "Удължаване на Патронажна грижа.pdf"
Съобщение Топъл обяд.pdf 864 Изтегли документ с име "Съобщение Топъл обяд.pdf"
Съобщение.pdf 1524 Изтегли документ с име "Съобщение.pdf"
Патронажна грижа + 1.pdf 2681 Изтегли документ с име "Патронажна грижа + 1.pdf"
Proekt 03.pdf 1528 Изтегли документ с име "Proekt 03.pdf"
Proekt 02.pdf 1394 Изтегли документ с име "Proekt 02.pdf"
Proekt 01.pdf 1184 Изтегли документ с име "Proekt 01.pdf"
МИГ002 Обява_ Външни експерти.pdf 1551 Изтегли документ с име "МИГ002 Обява_ Външни експерти.pdf"
МИГ001 Обява_Външни експерти.pdf 1228 Изтегли документ с име "МИГ001 Обява_Външни експерти.pdf"
МИГ003 Обява_ Външни експерти.pdf 1309 Изтегли документ с име "МИГ003 Обява_ Външни експерти.pdf"
МИГ002 Обява_ Външни експерти.pdf 1615 Изтегли документ с име "МИГ002 Обява_ Външни експерти.pdf"
МИГ001 Обява_Външни експерти.pdf 1433 Изтегли документ с име "МИГ001 Обява_Външни експерти.pdf"
Beneficient BG05M2OP001-3009-0002.pdf 1692 Изтегли документ с име "Beneficient BG05M2OP001-3009-0002.pdf"
МИГ003 Обява_ Външни експерти.pdf 993 Изтегли документ с име "МИГ003 Обява_ Външни експерти.pdf"
Декларация-лични данни.docx 1405 Изтегли документ с име "Декларация-лични данни.docx"
Заявление - потребител-приложение 1.doc 1279 Изтегли документ с име "Заявление - потребител-приложение 1.doc"
Декларация-лични данни.docx 1579 Изтегли документ с име "Декларация-лични данни.docx"
Автобиография- санитар.docx 1568 Изтегли документ с име "Автобиография- санитар.docx"
Заявление санитар-приложение 3.doc 1471 Изтегли документ с име "Заявление санитар-приложение 3.doc"
Декларация-лични данни.docx 1794 Изтегли документ с име "Декларация-лични данни.docx"
Автобиография дом. помощник.docx 1470 Изтегли документ с име "Автобиография дом. помощник.docx"
Заявление ДП-приложение2.doc 1798 Изтегли документ с име "Заявление ДП-приложение2.doc"
Стартира набиране на документи за подбор на персонал по проект.pdf 1368 Изтегли документ с име "Стартира набиране на документи за подбор на персонал по проект.pdf"
Proekt bezrabotni i neaktivni lica.pdf 835 Изтегли документ с име "Proekt bezrabotni i neaktivni lica.pdf"
Патронажна грижа +.pdf 1459 Изтегли документ с име "Патронажна грижа +.pdf"
Публикация2.pdf 2053 Изтегли документ с име "Публикация2.pdf"
Partnyor BG05M2OP001-3009-0001.pdf 1962 Изтегли документ с име "Partnyor BG05M2OP001-3009-0001.pdf"
Partnyor BG05M2OP001-3009-0003.pdf 1876 Изтегли документ с име "Partnyor BG05M2OP001-3009-0003.pdf"
Beneficient BG05M2OP001-3009-0002.pdf 2072 Изтегли документ с име "Beneficient BG05M2OP001-3009-0002.pdf"
Attacment_PDF_ls1.pdf 2197 Изтегли документ с име "Attacment_PDF_ls1.pdf"
Attacment_PDF_ls.pdf 1986 Изтегли документ с име "Attacment_PDF_ls.pdf"
Attachment_PDF.pdf 1642 Изтегли документ с име "Attachment_PDF.pdf"
Проект Компонент 4.pdf 2275 Изтегли документ с име "Проект Компонент 4.pdf"
4.pdf 1801 Изтегли документ с име "4.pdf"
3.pdf 1345 Изтегли документ с име "3.pdf"
Webpage publication (Partner)_MIG002.pdf 2892 Изтегли документ с име "Webpage publication (Partner)_MIG002.pdf"
Заявление 2420 Изтегли документ с име "Заявление"
Декларация 1762 Изтегли документ с име "Декларация"
Информация.pdf 2247 Изтегли документ с име "Информация.pdf"

Анкета