Полезни връзки

Министър-председател
www.government.bg
primeminister@government.bg

Вътрешни работи
www.mvr.bg

Финанси
www.minfin.bg
PRESS-OFFICE@MINFIN.BG

Регионално развитие
www.mrrb.government.bg
press@mrrb.government.bg

Труд и социална политика

www.mlsp.government.bg
mlsp@mlsp.government.bg
 
Отбрана
www.mod.bg
PRESSCNTR@MOD.BG
 
Външни работи
www.mfa.government.bg
iprd@mfa.government.bg
 
Правосъдие
www.justice.government.bg
PR@JUSTICE.GOVERNMENT.BG
 
Образование, младеж и наука
WWW.MON.BG
press_mon@mon.bg
 
Здравеопазване
www.mh.government.bg
 
Култура
www.mc.government.bg
press@mc.government.bg
 
Околна среда и води
www.moew.government.bg
feedback@moew.government.bg
 
Земеделие и храни
www.mzh.government.bg

Транспорт, информационни технологии и съобщения
www.mtitc.government.bg
 
Икономика, енергетика и туризъм
www.mi.government.bg
 
Физическо възпитание и спорт
mpes.government.bg
press@mpes.government.bg

 Управление на средствата от Европейския съюз

Анкета

Какво смятате за новата визия на сайта ?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Харесва ми :
51 % Complete (success)
Не ми допада :
44 % Complete (success)
Не знам :
4 % Complete (success)