Наредби
07.05.2020 год. НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ЗАКРИЛА НА ДЕЦА С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ В ОБЩИНА РАДОМИР

07.04.2020 год. НАРЕДБА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, ПРИТЕЖАВАНЕ, ОТГЛЕЖДАНЕ НА ДОМАШНИ И СЕЛСКОСТОПАНСКИ ЖИВОТНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА РАДОМИР

01.11.2019 год. НАРЕДБА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, ПРИТЕЖАВАНЕ, ОТГЛЕЖДАНЕ НА ДОМАШНИ И СЕЛСКОСТОПАНСКИ ЖИВОТНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА РАДОМИР

14.05.2019 год. НАРЕДБА ЗА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

2018 година
Наредба за изменение и допълнение на наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Радомир

2016 година


Н А Р Е Д Б А за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на Община Радомир

Наредба за управление на общинските горски територии в община Радомир

НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА РАДОМИР


2014 година


2013 година

 
 
2012 година

20-02-2012     
Стратегия за управление на общинската собственост на община Радомир за периода 2011-2015 година
2010 година

31-05-2010     
Наредба за общинските жилища     
( rar файл - 112 KB )
2009 година

03-08-2009     
Наредба за търговските дружества с общинско участие 

03-08-2009     
Наредба за общинската собственост 
 
30-07-2009     
Наредба за опазване на зелената система на територията на община Радомир 
 
03-06-2009     
Наредба за противопожарната безопасност на територията на община Радомир-2009 г.
 
04-02-2009     
Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Радомир 2009г.     
( zip файл - 80 KB )
2008 година


Наредба за Търговските дружества с общинско участие

30-10-2008
     
Наредба за принудително изпълнение на заповеди за поправяне, заздравяване или премахване на строежи или на части от тях на територията на община Радомир.     
( rar файл - 100 KB )

23-10-2008 
    
Правилник за вътрешния трудов ред в община Радомир 

23-10-2008     
Инструкции за организация на деловодната дейност и общинския архив
   
23-10-2008     
Етичен кодекс за поведение на служителите в община Радомир
 
23-10-2008     
ХАРТА НА КЛИЕНТА 
 
23-10-2008     
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК за организацията и дейността на общинската администрация в община Радомир

17-07-2008     
НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА СЪСТАВЯНЕТО, ПРИЕМАНЕТО, ИЗПЪЛНЕНИЕТО И ОТЧИТАНЕТО НА ОБЩИНСКИЯ БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА РАДОМИР  

16-07-2008     
НАРЕДБА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА РАДОМИР     
( rar файл - 23 KB )

  
ЕТИЧЕН КОДЕКС ЗА ПОВЕДЕНИЕТО НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТНИК В ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - РАДОМИР     
( rar файл - 99 KB )

14-03-2008     
Наредба за определяне размера на данъците по Закона за местни данъци и такси в Община Радомир - 2008г.     
( zip файл - 40 KB )
2007 година

19-03-2007     
Наредба №2     
( rar файл - 17 KB )

19-03-2007     
Наредба №1

ПРОВЕРКА НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ
ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ
ЕЛЕКТРОННИ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ НА ОБЩИНА РАДОМИР
Анкета
Какво смятате за новата визия на сайта ?