Програми

ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕЦА С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ ПРЕЗ 2021 Г. В ОБЩИНА РАДОМИР

ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ В ОБЩИНА РАДОМИР ЗА ПЕРИОДА 2019 -2023 ГОДИНА


ДЪЛГОСРОЧНА ПРОГРАМА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ЕНЕРГИЯ ОТ ВЪЗОБНОВЯЕМИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ И БИОГОРИВА НА ОБЩИНА РАДОМИР 2020-2030 ГОДИНА


ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ОТПАДЪЦИТЕ НА ОБЩИНА РАДОМИР


ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕЦА С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ ПРЕЗ 2020 Г. В ОБЩИНА РАДОМИР


Годишен отчет за изпълнението на програмите за енергийна ефективност съгласно чл. 12 от ЗЕЕ и за управлението на енергийната ефективност съгласно чл. 63 от ЗЕЕ – 2019г.

Информация за изпълнние на Общинска програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива (ОПНИЕВИБГ) на Община Радомир – 2019г.

ПРОГРАМА ЗА ОВЛАДЯВАНЕ ПОПУЛАЦИЯТА НА БЕЗСТОПАНСТВЕНИТЕ КУЧЕТА НА ТЕРИОТРИЯТА НА ОБЩИНА РАДОМИР


ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ
ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТНаименование Брой тегления
ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕЦА С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ ПРЕЗ 2021 Г.pdf 5 Изтегли
ПРОГРАМА-КАВ-РАДОМИР-2020.pdf 34 Изтегли
LONG_TERM_PROGRAM_VEI_o.pdf 68 Изтегли

Анкета

Какво смятате за новата визия на сайта ?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Харесва ми :
51 % Complete (success)
Не ми допада :
44 % Complete (success)
Не знам :
4 % Complete (success)