Профил на купувача

Дата на публикуване: 10.04.2012 12:13
29-02-2012     
Постъпили въпроси по обявена открита процедура „Техническа помощ за подготовка на проект “Интегриран воден проект за град Радомир”   

Уважаеми дами и господа,

Във връзка с постъпили въпроси по обявена открита процедура „Техническа помощ за подготовка на проект “Интегриран воден проект за град Радомир”, финансиран по ОП”Околна среда 2007 – 2013”, Приоритетна ос 1, Процедура BG161PO005/10/1.11/03/19 „ Подготовка и изпълнение на проекти за подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации на 10 000 е.ж.”, Договор за БФП № DIR-51011119-C005, Проект № DIR-51011119-4-16, прилагаме на Вашето внимание въпросите и съответно техните отговори:

Въпрос №1: Възложителят ще приеме ли за спазено минималното изискване за квалификация на ключов експерт №2 „Главен проектант на ПСОВ” ако участникът предложи експерт с диплома за завършено висше образование, специалност Вик, без посочен профил, имайки предвид, че преди 1979 дипломите на завършилите специалност ВиК не е посочван профила?
Отговор №1: Да, ще приеме, ако отговаря на минималните изисквания за опит, посочени от Възложителя.

Въпрос №2: Ако участник предложи допълнителни експерти – извън задължителните – необходимо ли е за тях да представя, автобиографии, дипломи и сертификати, доказващи необходимата квалификация и опит, както и декларация за ангажираност по образец 18 от документацията?
Отговор №2: Не, изброените в точка 10.5.4 документи се представят само за ключовите експерти.

Въпрос №3: Необходимо ли е в предложението за общия срок на изпълнение на поръчката да бъде включено времето за одобряване от Община Радомир на изготвените ПИП, програма за управление на утайките и идейни проекти за ПСОВ и ВиК мрежи, изготвен ФИА, равняващо се на 10 дни, посочено в проекто-договора стр. 8/16, чл.12, ал.3 „Комисията разглежда документите, разработени в изпълнение на задачите, включени в предмета на поръчката, както и докладите, в срок от 10 дни и дава становища относно приемането на разработките или връщането им за корекции, приемането на изпълнението и извършването на плащания по договора”
Отговор №3: Не, не е необходимо.

Въпрос №4: В колко варианта трябва да се изготви програмата за управление на утайките, при положение, че на стр.37/34 от Техническото задание е посочено, „Програмата за управление на утайките от ПСВ да бъде разработена в минимум 2 вариантни решения, а съгласно проекто-договора стр.3/16, чл.3, задача 4 „Изготвяне на програма за управление на утайките за избраният вариант на идеен проект за ПСОВ”
Отговор №4: Програмата за управление на утайките трябва да се изготви в един вариант. В цитираното изречение от техническото задание е допусната техническа грешка.

Въпрос №5: Какъв е срокът за представяне на встъпителен доклад, имайки предвид, че на стр.42/43 от техническото задание е посочено, че срокът е 10 дни от подписване на договора, а в проекто-договора – 21 дни от сключване на договора?
Отговор №5: В проектo-договора е допусната техническа грешка. Срокът за представяне на встъпителен доклад е 10 дни от подписване на договора – съгласно техническото задание.

Въпрос №6: В обхвата на настоящата поръчка предвидено ли е извършване на съгласувателни процедури с експлоатационни дружества (РЗИ, Електроразпределение, ВиК, БТК и др.) за изготвените работни проекти за ВиК мрежата, както и за изготвените идейни проекти за ПСОВ?
Отговор №6: Не, не е предвидено. Съгласувателните процедури са задължение на общината, но проектантът ще трябва да съдейства.

29-02-2012     
Постъпили въпроси по обявена открита процедура „Техническа помощ за подготовка на проект “Интегриран воден проект за град Радомир”   

Уважаеми дами и господа,

Във връзка с постъпили въпроси по обявена открита процедура „Техническа помощ за подготовка на проект “Интегриран воден проект за град Радомир”, финансиран по ОП”Околна среда 2007 – 2013”, Приоритетна ос 1, Процедура BG161PO005/10/1.11/03/19 „ Подготовка и изпълнение на проекти за подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации на 10 000 е.ж.”, Договор за БФП № DIR-51011119-C005, Проект № DIR-51011119-4-16, прилагаме на Вашето внимание въпросите и съответно техните отговори:

Въпрос № 1. „Във връзка с т. 2.1.3 от Изискванията, свързани с финансовото и икономическо състояние на участника: Участниците следва да имат застраховка „Професионална отговорност на участниците в проектирането”, Възложителят е посочил, че в случай, че участникът е обединение, което не е юридическо лице, изискването по т. 2.1.3 се прилага за всяко едно от лицата, което ще участва в проектирането. МОЛЯ, да уточните дали това изискване е относимо към всяко едно от Юридическите лица, които ще участват в проектирането или е относимо, индивидуално към всеки от експертите (Физически лица), които ще участват в проектирането?”
Отговор № 1: Застраховка „Професионална отговорност в проектирането” се прилага за всяко едно юридическо лице, което ще участва в проектирането, като физическите лица (проектанти) следва да са в трудово правоотношение със съответното юридическо лице.

Въпрос № 2. „Във връзка с т. 2.2.6 от Изисквания, свързани с техническите възможности и квалификацията на участниците: Предложените членове на Проектантския екип трябва да бъдат магистри по съответната специалност, да имат 3 години проектантски опит и да притежават пълна проектантска правоспособност. МОЛЯ да уточните за „Проектант част Електро и КИПиА” каква следва да бъде специалността, по която същите са магистри?”
Отговор № 2: Участникът следва да представи проектант по част „Електро” и проектант по част „КИПиА”, които следва да са магистри по съответната специалност. Ако магистър по една от двете специалности притежава печат за пълна проектантска правоспособност и по двете части, участникът може да предложи един проектант.


29-02-2012     
Относно: Постъпили въпроси по обявена открита процедура „Техническа помощ за подготовка на проект “Интегриран воден проект за град Радомир”

ОТГОВОРИ

Въпрос №1: Може ли в управлението на „Интегриран воден проект за град Радомир” да участва проектантът, изготвил или участвал в изготвянето на „Интегриран воден проект за град Радомир”, респективно могат ли при управлението на „Интегриран воден проект за град Радомир” да вземат участие експерти, участвали в изготвянето/проектирането на „Интегриран воден проект за град Радомир”?
Отговор №1: Тъй като съгласно ЗУТ проектантът, изготвил проекта упражнява авторски надзор на обекта, проектантът, изготвил или участвал в изготвянето на „Интегриран воден проект за град Радомир”, може да участва като експерт в управлението на проекта, само ако подпише изричен отказ от упражняването на авторски надзор, тъй като не може лицето, упражняващо авторски надзор на проекта, да участва и в управлението му.

Въпрос №2: Ще приеме ли Възложителят като управление на подготовка на инвестиционен проект изпълнен договор за разработка на интегриран проект за управление на питейни и отпадъчни води, който включва: изработка на ПУП, осигуряване на разрешителен режим по ЗУТ, ЗООС, ЗВ и съгласувателните процедури и осигуряване на разрешения за строеж, изготвяне на финансови и икономически анализи, подготовка на документации за кандидатстване за финансиране по ОП „Околна среда”, както и договори за изготвяне на проектни предложения и/или ФИА и/или изготвяне на технически проект, и ако не, то какви дейности ще приеме Възложителя?
Отговор №2: Възложителят ще приеме за сходни следните договори: договори за техническа помощ при управлението на инвестиционни проекти и/или договори за техническа помощ при управление на подготовката на инвестиционни проекти.
   
27-02-2012     
Постъпили въпроси по обявена открита процедура „Техническа помощ на ЗИП при управление за изпълнението на проект “Интегриран воден проект за град Радомир”     
( zip файл - 217 KB )
( zip файл - 268 KB )

Уважаеми дами и господа,

Във връзка с постъпили въпроси по обявена открита процедура „Техническа помощ на ЗИП при управление за изпълнението на проект “Интегриран воден проект за град Радомир”, финансиран по ОП”Околна среда 2007 – 2013”, Приоритетна ос 1, Процедура BG161PO005/10/1.11/03/19 „ Подготовка и изпълнение на проекти за подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации на 10 000 е.ж.”, Договор за БФП № DIR-51011119-C005, Проект № DIR-51011119-4-16, прилагаме на Вашето внимание въпросите и съответно техните отговори:

1. В условията на тръжната процедура в т.1.6 е записано, че: „стойността на обществената поръчка включва всички разходи за качественото изпълнение на дейностите предмет на обществената поръчка, в описания вид, обхват и срок, включително всички такси и разноски по съгласуването на подготвените инвестиционни проекти с компетентните органи и експлоатационни дружества“.
Коментар: тези такси и разноски трябва да излязат от сметката на общината по правилата на ОПОС, няма как консултанта да ги заплати.
ОТГОВОР 1: Текста от т.1.6 В условията на тръжната процедура „включително всички такси и разноски по съгласуването на подготвените инвестиционни проекти с компетентните органи и експлоатационни дружества“ да се счита за нищожен.

2. Има разминаване при изписването на текстовете по-обявление и по-документация при изискванията за икономически и финансови възможности, в едното е казано, че става въпрос за последните три години, в другото, че става въпрос за последните три приключили финансови години (2008, 2009 и 2010г.), виж.т.10.4.1 от документацията и респ.обявлението ІІІ.2.2
ОТГОВОР 2. Няма разминаване в смисъла на горецитираните текстове, тъй като в Обявлението ІІІ.2.2 т.1 е записано ” Копие от баланса и отчета за приходите и разходите на участника за последните 3 /три/ години, оформени съгласно ЗС”,а в документацията текста в изискванията за технически и финансови възможности е записано „за последните три приключили финансови години”, което по смисъл е едно и също.

3. В раздел VІІ от тръжната документация има различни записи по-отношение на методиката за оценка. Вижте формулата, където тежестта на ТО3 е 20% и ТО4 е 20%, а пък в обяснението на обхвата ТО3 е 25% и ТО4 е 15%,
Коментар: Няма яснота кое е вярното и кое ще приложи комисията за оценка.
ОТГОВОР 3. Става въпрос за техническа грешка. Вярна е формулата
ТО = (ТО1 х 40%) + (ТО2 х 20%) + (ТО3 х 20%) + (ТО4 х 20%)
Навсякъде в записите в обяснението на обхвата на ТО3 да се чете 20% и
ТО4 да се чете 20%
4. В тръжната процедура в т.4.3 на стр.15, поставяте изискване за осигуряване на адекватно оборудване, но не става ясно какво е то и в каква връзка е, това оборудване къде се предоставя?
Отговор 4. Става въпрос за оборудване на екипа по преценка на участника, но това оборудване не се изисква да бъде представено при подаване на офертата.
5. В договора в чл.5, ал.4 текста препраща към чл.4,ал.3, но по договор няма текст с номериране чл.4, ал.3. Моля да уточните какво точно имате в предвид.
Във връзка с технически грешки в изписването на отделните членове и препращането към членове и текстове в проекта на договор Образец №4, за улеснение на участниците прилагаме коригиран Образец №4.
6. В чл.6, т.3 от договора текста препраща към чл.15, ал.1 от договора, но текста по чл.15, ал.1 не касае комисията назначена от страна на възложителя, а екипа на изпълнителя.
Във връзка с технически грешки в изписването на отделните членове и препращането към членове и текстове в проекта на договор Образец №4, за улеснение на участниците прилагаме коригиран Образец №4.
7. В чл.7, т.3 от договора текста препраща към чл.15, ал.1 от договора, но текста по чл.15, ал.1 не касае комисията назначена от страна на възложителя, а екипа на изпълнителя.
Във връзка с технически грешки в изписването на отделните членове и препращането към членове и текстове в проекта на договор Образец №4, за улеснение на участниците прилагаме коригиран Образец №4.
8. В чл.9, т.11 от договора текста препраща към чл.20 от договора, но чл.20 няма връзка със смяната на ключовите експерти, той касае неизпълнението и свързаните с това неустойки.
Във връзка с технически грешки в изписването на отделните членове и препращането към членове и текстове в проекта на договор Образец №4, за улеснение на участниците прилагаме коригиран Образец №4.
9. В чл.9, т.13 изисквате изпълнителя да подновява застраховката си за професионална отговорност по чл.171 от ЗУТ, тя обаче не е приложима при този договор.
Във връзка с технически грешки в изписването на отделните членове и препращането към членове и текстове в проекта на договор Образец №4, за улеснение на участниците прилагаме коригиран Образец №4.
10. В чл.10 от договора са изброени видовете доклади, които изпълнителя следва да изготвя, но те не са еквивалентни на тези, които са изброени в т.6.1 от техническата спецификация.
Във връзка с технически грешки в изписването на отделните членове и препращането към членове и текстове в проекта на договор Образец №4, за улеснение на участниците прилагаме коригиран Образец №4.
11. В чл.10, ал.4 казвате, че: „Ежемесечните доклади по ал.1, т.2 и т.4, ….“, проблема, е че по чл.10, ал.1, т.4 няма ежемесечни доклади, а окончателен доклад за изпълнението на втори етап.
Във връзка с технически грешки в изписването на отделните членове и препращането към членове и текстове в проекта на договор Образец №4, за улеснение на участниците прилагаме коригиран Образец №4.
12. В чл.10 има срок за предаване на доклада по чл.10, ал.1, т.4 – 30.12.2015 г., но за доклада по чл.10, ал.1, т.3 липсва срок за предаване на доклада.
Във връзка с технически грешки в изписването на отделните членове и препращането към членове и текстове в проекта на договор Образец №4, за улеснение на участниците прилагаме коригиран Образец №4.
13. В чл.10, ал.6 казвате, че докладите се представят в 3 екземпляра, а по техническа спецификация изисквате да се представят по 5 копия. Би трябвало тези записи да са еквивалентни.
Във връзка с технически грешки в изписването на отделните членове и препращането към членове и текстове в проекта на договор Образец №4, за улеснение на участниците прилагаме коригиран Образец №4.
14. В чл.10, ал.7 от договора текста препраща към чл.15, ал.1 от договора, но текста по чл.15, ал.1 не касае комисията назначена от страна на възложителя, а екипа на изпълнителя.
Във връзка с технически грешки в изписването на отделните членове и препращането към членове и текстове в проекта на договор Образец №4, за улеснение на участниците прилагаме коригиран Образец №4.
15. В чл.11, ал.5 давате правомощие на комисията назначена от възложителя за приемане на Доклад за изпълнение на задача 1 да предлага намаляване или задържане на част или цялата гаранция за изпълнение, тук при тази хипотезата за задача 1, текста не кореспондира с текста по чл.17, ал.6, където изрично е казано при какви случаи може да се задържа гаранцията, там дори не се говори за частично задържане, нито има отделни опции за двете задачи, там се говори само за задържане на гаранция след окончателно изпълнение.
Във връзка с технически грешки в изписването на отделните членове и препращането към членове и текстове в проекта на договор Образец №4, за улеснение на участниците прилагаме коригиран Образец №4.
16. В чл.11, ал.6 от договора текста в частта за намаляването на гаранцията отново не кореспондира с чл.17, ал.6 от договора.
Във връзка с технически грешки в изписването на отделните членове и препращането към членове и текстове в проекта на договор Образец №4, за улеснение на участниците прилагаме коригиран Образец №4.
17. В целия чл.12 от договора текста препраща към чл.15, ал.1 от договора, но текста по чл.15, ал.1 не касае комисията назначена от страна на възложителя, а екипа на изпълнителя.
Във връзка с технически грешки в изписването на отделните членове и препращането към членове и текстове в проекта на договор Образец №4, за улеснение на участниците прилагаме коригиран Образец №4.
18. В чл.17, ал.5 от договора текста препраща към чл.15, ал.1 от договора, но текста по чл.15, ал.1 не касае комисията назначена от страна на възложителя, а екипа на изпълнителя.
Във връзка с технически грешки в изписването на отделните членове и препращането към членове и текстове в проекта на договор Образец №4, за улеснение на участниците прилагаме коригиран Образец №4.
19. В чл.17 , ал.7 от договора текста препраща към чл.17,ал.2, но текста на ал.2 не кореспондира с условията на ал.7, вярната е ал.5.
Във връзка с технически грешки в изписването на отделните членове и препращането към членове и текстове в проекта на договор Образец №4, за улеснение на участниците прилагаме коригиран Образец №4.
20. В чл.20 от договора текста препраща към чл.15, ал.1 от договора, но текста по чл.15, ал.1 не касае комисията назначена от страна на възложителя, а екипа на изпълнителя.
Във връзка с технически грешки в изписването на отделните членове и препращането към членове и текстове в проекта на договор Образец №4, за улеснение на участниците прилагаме коригиран Образец №4.
21. В чл.21 от договора текста препраща към чл.28 и чл.29 от договора, но те нямат връзка със смисъла на чл.21, защото чл.28 не е за пропуснати ползи, а за изменение на договора, а чл.29 не е за наложени глоби, а за прекратяване на договора.
Във връзка с технически грешки в изписването на отделните членове и препращането към членове и текстове в проекта на договор Образец №4, за улеснение на участниците прилагаме коригиран Образец №4.
22. В чл.29, ал.1, т.7 от договора текста препраща към чл.15 от договора, но текста по чл.15 не касае комисията назначена от страна на възложителя, а екипа на изпълнителя.
Във връзка с технически грешки в изписването на отделните членове и препращането към членове и текстове в проекта на договор Образец №4, за улеснение на участниците прилагаме коригиран Образец №4.
23. В чл.33, ал.1, т.1 от договора говорите за технически спецификации по обособени позиции, но в обявената тръжна процедура няма обособени позиции.
Във връзка с технически грешки в изписването на отделните членове и препращането към членове и текстове в проекта на договор Образец №4, за улеснение на участниците прилагаме коригиран Образец №4. – ПРИЛОЖЕНИЕ 1
24. В наименованието на Приложение №16 към тръжната процедура говорите за проектантски екип, но по условията на процедурата се изисква само списък с експерти и реално такъв екип няма.
Става въпрос за техническа грешка, за улеснение на участниците прилагаме коригиран Образец №16 – ПРИЛОЖЕНИЕ 2

С уважение:
КМЕТ на Община Радомир
Пламен Алексиев


27-02-2012     
Постъпили въпроси по обявена открита процедура „Техническа помощ за подготовка на проект “Интегриран воден проект за град Радомир”     
( zip файл - 7 KB )
Уважаеми дами и господа,

Във връзка с постъпили въпроси по обявена открита процедура „Техническа помощ за подготовка на проект “Интегриран воден проект за град Радомир”, финансиран по ОП”Околна среда 2007 – 2013”, Приоритетна ос 1, Процедура BG161PO005/10/1.11/03/19 „ Подготовка и изпълнение на проекти за подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации на 10 000 е.ж.”, Договор за БФП № DIR-51011119-C005, Проект № DIR-51011119-4-16, прилагаме на Вашето внимание въпросите и съответно техните отговори:
Въпрос № 1. Относно указания към участниците в откритата процедура, точка 2.2.6 стр. 14: „Участникът трябва да осигури като минимум екип от експерти, които да отговарят на следните изисквания:”
Възможно ли е един експерт да съчетава длъжностите „Ръководител на проект” и „Ръководител на проектантския екип”, стига да отговаря на минималните изисквания за специфичен опит, посочени от Възложителя?
Отговор № 1: Не, едно лице не може да съвместява две длъжности. В обявлението и документацията Възложителят е поставил изискване за експерти, отговорни за изпълнението на поръчката. В този смисъл участниците следва да се придържат към минималните изисквания на Възложителя и да предложат както „Ръководител на проект”, така и „Ръководител на проектантски екип”.

Въпрос № 2: Във връзка с Въпрос № 1: Възможно ли е един експерт да съчетава длъжностите „Главен проектант на водопроводната мрежа” и „Главен проектант на канализационната мрежа”, стига да отговаря на минималните изисквания за специфичен опит, посочени от Възложителя.
Отговор № 2: Не, едно лице не може да съвместява две длъжности. В обявлението и документацията Възложителят е поставил изискване за експерти, отговорни за изпълнението на поръчката. В този смисъл участниците следва да се придържат към минималните изисквания на Възложителя и да предложат както „Главен проектант на водопроводна мрежа”, така и „главен проектант на канализационна мрежа”.

Въпрос № 3. „Необходимо ли е инженерите от проектантският екип да прилагат копия от дипломи, трудови книжки, референции и др. документи, доказващи опит и квалификация?”
Отговор № 3: Необходимо е. Всеки участник попълва Приложение № 16, както и Приложение № 17 - професионални автобиографии на всички участници в проектантският екип, с доказателства за „квалификацията на експерта и професионалния му опит”, като те могат да бъдат: „Те могат да включват копия от дипломи, сертификати, удостоверения или други документи, удостоверяващи необходимата квалификация, както и документи, доказващи общия и специфичния професионален опит на експертите (например копия на осигурителни книжки, трудови книжки, договори, препоръки от работодатели и др.).

Въпрос № 4: „Необходимо ли е инженерите от проектантският екип да попълват и прилагат Приложение 18, а именно декларация по чл. 51а от ЗОП?”
Отговор № 4: Необходимо е. Тази декларация е част от образците, които задължително всеки участник трябва да приложи.

Въпрос № 5. „В Приложение № 8 за Банкова Гаранция от тръжната документация, така както е написано наименованието на поръчката не съответства на цитираното по горе наименование, написано и в тръжната документация. В същото приложение няколко реда по-долу се изисква да се опише и „обособена позиция” Може ли да изпратите правилен образец за Банкова гаранция?”
Отговор № 5. Касае се за допусната техническа грешка. Прилагаме нов образец на Приложение № 8 – Банкова гаранция за участие в открита процедура.Постъпили въпроси по обявена открита процедура „Техническа помощ за подготовка на проект “Интегриран воден проект за град Радомир”


27-01-2012     
Процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Техническа помощ за подготовка на проект “Интегриран воден проект за град Радомир”, финансиран по ОП”Околна среда 2007 – 2013”, Приоритетна ос 1, Процедура BG161PO005/10/1.11/03/19 „ Подготовка и из     
( zip файл - 5 MB )

Процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Техническа помощ за подготовка на проект “Интегриран воден проект за град Радомир”, финансиран по ОП”Околна среда 2007 – 2013”, Приоритетна ос 1, Процедура BG161PO005/10/1.11/03/19 „ Подготовка и изпълнение на проекти за подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации на 10 000 е.ж.”, Договор за БФП № DIR-51011119-C005, Проект № DIR-51011119-4-16.”

27-01-2012     
Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Техническа помощ на ЗИП при управление за изпълнението на проект “Интегриран воден проект за град Радомир”     
( zip файл - 4 MB )Анкета