ОБЯВИ за обществени поръчки на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

Дата на публикуване: 27.08.2018 13:40

10.01.2020 год. Обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП: „ДОСТАВКА НА ТЕХНОЛОГИЧНО ОБОРУДВАНЕ ЗА ПОМПЕНА СТАНЦИЯ „СИРЕНЯЦИТЕ“, С. СТЕФАНОВО, ОБЩИНА РАДОМИР, СЪГЛАСНО ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ“.
ОБЯВА
ДОКУМЕНТАЦИЯ
ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ
ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
ПРОЕКТ НА ДОГОВОР
24.02.2020 год. ПРОТОКОЛ 1
23.03.2020 год. ДОГОВОР


07.11.2019 год. Обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП: „Закупуване на транспортно средство“ - Доставка на нов лек автомобил или фабрично изпълнение товарен автомобил във връзка с изпълнение проект: “Предоставяне на „Патронажна грижа“ в община Радомир”, в изпълнение на Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.040-0061-C01 по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020г., процедура BG05M9OP001-2.040 “Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2”

ОБЯВА
ДОКУМЕНТАЦИЯ
ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ
ПРОЕКТ НА ДОГОВОР 
18.11.2019 год. ИНФОРМАЦИЯ ЗА УДЪЛЖАВАНЕ НА ПЪРВОНАЧАЛНИЯ СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИ
12.12.2019 год. ПРОТОКОЛ 1
13.01.2019 год. ДОГОВОР


07.10.2019 год. Обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3, т. 2  от  ЗОП: „Извършване на строителен надзор при изпълнението на СМР по закриване и рекултивация на съществуващо общинско депо за битови отпадъци имот № 000001 в землището на с. Кошарите, собственост на Община Радомир“

ОБЯВА
ДОКУМЕНТАЦИЯ
ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ
ПРОЕКТ НА ДОГОВОР
ПРОТОКОЛ 1
21.01.2020 год. ПРОТОКОЛ 2
25.03.2020 год. ДОГОВОР


03.10.2019 год. Обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП:“Предоставяне на „Патронажна грижа“ в община Радомир”, в изпълнение на Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.040-0061-C01 по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020г., процедура BG05M9OP001-2.040 “Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2”
ОБЯВА
ДОКУМЕНТАЦИЯ
ОБРАЗЦИ
ПРОЕКТ НА ДОГОВОР

16.10.2019 год. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПУБЛИКУВАНА ОБЯВА ЗА УДЪЛЖАВАНЕ НА ПЪРВОНАЧАЛНИЯ СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИ
25.10.2019 год. СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ СЪБИРАНЕТО НА ОФЕРТИ С ОБЯВА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОП


17.07.2018 год.   Обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП: „Упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР по проект „Реконструкция и ремонт на ОУ „Христо Смирненски“ гр. Радомир по подмярка 7.2 от ПРСР”
ОБЯВА
ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ
еЕЕДОП
ПРОЕКТ НА ДОГОВОР
МЕТОДИКА
УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА НА ОФЕРТИТЕИНФОРМАЦИЯ ЗА ПУБЛИКУВАНА ОБЯВА
27.08.2018 год. ПРОТОКОЛ 1
21.11.2018 год. ПРОТОКОЛ 2
14.01.2019 год. ДОГОВОР


21.05.2018 год. Обществена поръчка по чл. 20, ал. 3, т.1 от ЗОП - Събиране на оферти с обява с предмет: "Осигуряване проводимост и укрепващи мероприятия на леглото на река Диканска, преминаваща през урегулираната част на с. Долна Диканя, община Радомир"
ОБЯВА
ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ
еЕЕДОП
ПРОЕКТ НА ДОГОВОР
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПУБЛИКУВАНА ОБЯВА
ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ
06.06.2018 год. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПУБЛИКУВАНА ОБЯВА ЗА УДЪЛЖАВАНЕ НА ПЪРВОНАЧАЛНИЯ СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИ
02.07.2018 год. ПРОТОКОЛ
13.08.2018 год. ДОГОВОР

 12.12.2017 год. Обществена поръчка по чл. 20, ал. 3, т.2 от ЗОП - Събиране на оферти с обява с предмет: „Доставка на автомобилен бензин А95H и доставка на дизелово гориво Б6 за служебни автомобили на община Радомир, чрез зареждане от бензиностанции на изпълнителя”
ОБЯВА
ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ
ПРОЕКТ НА ДОГОВОР
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПУБЛИКУВАНА ОБЯВА
20.12.2017 год. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПУБЛИКУВАНА ОБЯВА ЗА УДЪЛЖАВАНЕ НА ПЪРВОНАЧАЛНИЯ СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИ
08.01.2018 год. ПРОТОКОЛ
30.01.2018 год. ДОГОВОР
23.11.2017 год. Обществена поръчка по чл. 20, ал. 3, т.2 от ЗОП - Събиране на оферти с обява с предмет: „Изпълнение на инженерни дейности към обект „Териториите на с. Бобораци“, Водопонизителна система“

ОБЯВА
ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ
УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА НА ОБРАЗЦИТЕ НА ДОКУМЕНТИ
ПРОЕКТ НА ДОГОВОР
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПУБЛИКУВАНА ОБЯВА
01.12.2017год. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПУБЛИКУВАНА ОБЯВА ЗА УДЪЛЖАВАНЕ НА ПЪРВОНАЧАЛНИЯ СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИ
12.12.2017 год. ПРОТОКОЛ
16.01.2018 год. ДОГОВОР
05.10.2017 год. Обществена поръчка по чл. 20, ал. 3, т.2 от ЗОП - Събиране на оферти с обява с предмет: „Доставка на хранителни продукти за нуждите на община Радомир по проект: „Осигуряване на топъл обяд в Община Радомир – 2016“, по процедура за директно предоставяне на Безвъзмездна финансова помощ в рамките на Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане, операция „Осигуряване на топъл обяд - 2016“ BG05FMOP001-3.002.“, със следните обособени позиции:
Обособена позиция №1: Месо и месни продукти
Обособена позиция №2: Мляко и млечни продукти
Обособена позиция №3: Масла и мазнини
Обособена позиция №4: Риба, рибни продукти и други морски храни
Обособена позиция №5: Яйца и яйчни продукти
Обособена позиция №6: Зърнени храни и храни на зърнена основа
Обособена позиция №7: Картофи, кореноплодни и варива
Обособена позиция №8: Плодове, зеленчуци и продукти от тях
Обособена позиция №9: Други хранителни продукти

ОБЯВА
ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ
ПРОЕКТ НА ДОГОВОР
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПУБЛИКУВАНА ОБЯВА
12.10.2017 год. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПУБЛИКУВАНА ОБЯВА ЗА УДЪЛЖАВАНЕ НА ПЪРВОНАЧАЛНИЯ СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИ
18.10.2017 год. ПРОТОКОЛ
07.11.2017 год. ДОГОВОР ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1
                           ДОГОВОР ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2
                           ДОГОВОР ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 3
                           ДОГОВОР ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 4
                           ДОГОВОР ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 5
                           ДОГОВОР ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 6
                           ДОГОВОР ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 7
                           ДОГОВОР ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 8
                           ДОГОВОР ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 904.10.2017 год.
Обществена поръчка по чл. 20, ал. 3, т.2 от ЗОП - Събиране на оферти с обява с предмет:  „Зимно поддържане на ІV-то класната пътна мрежа на територията на Община Радомир и зимно поддържане на Републиканските пътища в чертите на град Радомир”

ОБЯВА
ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПУБЛИКУВАНА ОБЯВА
ПРОЕКТ НА ДОГОВОР
12.10.2017 год. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПУБЛИКУВАНА ОБЯВА ЗА УДЪЛЖАВАНЕ НА ПЪРВОНАЧАЛНИЯ СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИ

18.10.2017 год. ПРОТОКОЛ
14.11.2017 год. ДОГОВОР16.06.2017 год. Обществена поръчка по чл. 20, ал. 3, т.2 от ЗОП - Събиране на оферти с обява с предмет: "Оцифряване на кадастрални и регулационни планове на населени места в община Радомир, по 4 обособени позиции:
Обособена позиция №1: Оцифряване на кадастрални и регулационни планове на с.Горна Диканя и с. Долна Диканя;
Обособена позиция №2:
Оцифряване на кадастрални и регулационни планове на с.Гълъбник, с.Долни Раковец и с.Дрен;
Обособена позиция №3:
Оцифряване на кадастрални и регулационни планове на с. Друган и с.Стефаново;
Обособена позиция №4:
Оцифряване на кадастрални и регулационни планове на с.Извор и с. Дебели лаг“.

ОБЯВА
ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ
УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА НА ОБРАЗЦИТЕ НА ДОКУМЕНТИ
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПУБЛИКУВАНА ОБЯВА
ПРОЕКТ НА ДОГОВОР
11.07.2017 год. ПРОТОКОЛ 1
21.07.2017 год. ПРОТОКОЛ 2
03.08.2017 год. ДОГОВОР ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 3
                           ДОГОВОР ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 4
11.08.2017 год. ДОГОВОР ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1
                           ДОГОВОР ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 205.06.2017 год. Обществена поръчка по чл. 20, ал.3, т. 2 от ЗОП – Събиране на оферти с обява с предмет: „Проучвателно- проектантски дейности на обект „Чокльово блато“ – изготвяне на задание за разработване на план за управление на защитена местност „Чокльово блато“, с. Байкалско, общ. Радомир, обл. Перник“

ОБЯВА
ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ
УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА НА ОБРАЗЦИТЕ НА ДОКУМЕНТИ
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПУБЛИКУВАНА ОБЯВА
ПРОЕКТ НА ДОГОВОР
13.06.2017 год. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПУБЛИКУВАНА ОБЯВА ЗА УДЪЛЖАВАНЕ НА ПЪРВОНАЧАЛНИЯ СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИ
22.06.2017 год. ПРОТОКОЛ
03.08.2017 год. ДОГОВОР02.06.2017 год.
Предмет на поръчката: „Проучвателно- проектантски дейности на обект „Чокльово блато“ – изготвяне на задание за разработване на план за управление на защитена местност „Чокльово блато“, с. Байкалско, общ. Радомир, обл. Перник“


ОБЯВА
ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ
УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА НА ОБРАЗЦИТЕ НА ДОКУМЕНТИ
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПУБЛИКУВАНА ОБЯВА
ПРОЕКТ НА ДОГОВОР

ОБЯВАТА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ. 20, АЛ. 3 ОТ ЗОП Е ОТТЕГЛЕНА ОТ САЙТА НА АОП НА 05.06.2017 год.13.04.2017 год. Предмет на поръчката: „Упражняване на инвеститорски контрол при изпълнение на СМР за обновяване на обекти в град Радомир по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради по  15 обособени позиции“

ОБЯВА
ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ
УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА НА ОБРАЗЦИТЕ НА ДОКУМЕНТИ
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПУБЛИКУВАНА ОБЯВА
ПРОЕКТ НА ДОГОВОР
21.04.2017 год. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПУБЛИКУВАНА ОБЯВА ЗА УДЪЛЖАВАНЕ НА ПЪРВОНАЧАЛНИЯ СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИ
21.04.2017год. СЪОБЩЕНИЕ
29.05.2017 год. ПРОТОКОЛ
03.08.2017 год. ДОГОВОР ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1
                           ДОГОВОР ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2
                           ДОГОВОР ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 3
                           ДОГОВОР ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 4
                           ДОГОВОР ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 5
                           ДОГОВОР ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 6
                           ДОГОВОР ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 7
                           ДОГОВОР ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 8
                           ДОГОВОР ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 9
                           ДОГОВОР ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 10
                           ДОГОВОР ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 11
                           ДОГОВОР ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 12
                           ДОГОВОР ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 13
                           ДОГОВОР ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 14
                           ДОГОВОР ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 15ВЪЗЛОЖИТЕЛ ДГ „РАДОМИРЧЕ“, ГР.РАДОМИР
14.03.2017 год.  Предмет на поръчката: „Доставка на хранителни продукти за нуждите на Детска градина „Радомирче“ на територията на Община Радомир, Oбласт Перник“, със следните обособени позиции:
Обособена позиция №1: Месо и месни продукти;
Обособена позиция №2: Мляко и млечни продукти;
Обособена позиция №3: Масла и мазнини;
Обособена позиция №4: Риба, рибни продукти и други морски храни;
Обособена позиция №5: Яйца и яйчни продукти;
Обособена позиция №6: Зърнени храни и храни на зърнена основа;
Обособена позиция №7: Картофи, кореноплодни и варива;
Обособена позиция №8: Плодове, зеленчуци и продукти от тях;
Обособена позиция №9: Други хранителни продукти.

ОБЯВА
ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ
УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА НА ОБРАЗЦИТЕ НА ДОКУМЕНТИ
ПРОЕКТ НА ДОГОВОР
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПУБЛИКУВАНА ОБЯВА
23.03.2017год. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПУБЛИКУВАНА ОБЯВА ЗА УДЪЛЖАВАНЕ НА ПЪРВОНАЧАЛНИЯ СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИ
23.03.2017год. СЪОБЩЕНИЕ
10.04.2017 год. ПРОТОКОЛВЪЗЛОЖИТЕЛ ДГ „СЛЪНЦЕ“, ГР.РАДОМИР
14.03.2017 год.  Предмет на поръчката: „Доставка на хранителни продукти за нуждите на Детска градина “Слънце“ на територията на Община Радомир, Oбласт Перник“, със следните обособени позиции:
Обособена позиция №1: Месо и месни продукти;
Обособена позиция №2: Мляко и млечни продукти;
Обособена позиция №3: Масла и мазнини;
Обособена позиция №4: Риба, рибни продукти и други морски храни;
Обособена позиция №5: Яйца и яйчни продукти;
Обособена позиция №6: Зърнени храни и храни на зърнена основа;
Обособена позиция №7: Картофи, кореноплодни и варива;
Обособена позиция №8: Плодове, зеленчуци и продукти от тях;
Обособена позиция №9: Други хранителни продукти.

ОБЯВА
ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ
УКАЗАНИЯ ЗА ПОГОТОВКА НА ОБРАЗЦИТЕ НА ДОКУМЕНТИ
ПРОЕКТ НА ДОГОВОР
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПУБЛИКУВАНА ОБЯВА
10.04.2017 год. ПРОТОКОЛ


21.12.2016 год.  Предмет на поръчката:
„Доставка на хранителни продукти за нуждите на Домашен социален патронаж на територията на Община Радомир, Oбласт Перник“ със следните обособени позиции:

Обособена позиция №1: Месо и месни продукти

Обособена позиция №2: Мляко и млечни продукти

Обособена позиция №3: Масла и мазнини

Обособена позиция №4: Риба, рибни продукти и други морски храни

Обособена позиция №5: Яйца и яйчни продукти

Обособена позиция №6: Зърнени храни и храни на зърнена основа

Обособена позиция №7: Картофи, кореноплодни и варива

Обособена позиция №8: Плодове, зеленчуци и продукти от тях

Обособена позиция №9: Други хранителни продукти

ОБЯВА
ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ
УКАЗАНИЯ ЗА ПОГОТОВКА НА ОБРАЗЦИТЕ НА ДОКУМЕНТИ
ПРОЕКТ НА ДОГОВОР
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПУБЛИКУВАНА ОБЯВА
05.01.2017 год. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПУБЛИКУВАНА ОБЯВА ЗА УДЪЛЖАВАНЕ НА ПЪРВОНАЧАЛНИЯ СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИ
05.01.2017 год. СЪОБЩЕНИЕ
10.01.2017 год. ОБЯВАТА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ. 20, АЛ. 3 ОТ ЗОП Е ОТТЕГЛЕНА ОТ САЙТА НА АОП НА 10.01.2017 год.21.12.2016 год. Предмет на поръчката:
„Доставка на хранителни продукти за нуждите на Дом за стари хора на територията на Община Радомир, Oбласт Перник“ със следните обособени позиции:

Обособена позиция №1: Месо и месни продукти

Обособена позиция №2: Мляко и млечни продукти

Обособена позиция №3: Масла и мазнини

Обособена позиция №4: Риба, рибни продукти и други морски храни

Обособена позиция №5: Яйца и яйчни продукти

Обособена позиция №6: Зърнени храни и храни на зърнена основа

Обособена позиция №7: Картофи, кореноплодни и варива

Обособена позиция №8: Плодове, зеленчуци и продукти от тях

Обособена позиция №9: Други хранителни продукти

ОБЯВА
ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ
УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА НА ОБРАЗЦИТЕ НА ДОКУМЕНТИ
ПРОЕКТ НА ДОГОВОР
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПУБЛИКУВАНА ОБЯВА
05.01.2017 год. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПУБЛИКУВАНА ОБЯВА ЗА УДЪЛЖАВАНЕ НА ПЪРВОНАЧАЛНИЯ СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИ
05.01.2017 год. СЪОБЩЕНИЕ

10.01.2017 год. ОБЯВАТА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ. 20, АЛ. 3 ОТ ЗОП Е ОТТЕГЛЕНА ОТ САЙТА НА АОП НА 10.01.2017 год.01.12.2016 год.
Предмет на поръчката: Доставка на автомобилен бензин А95H и доставка на дизелово гориво Б6 за служебни автомобили на община Радомир, чрез зареждане от бензиностанции на изпълнителя

ОБЯВА
ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ
ПРОЕКТ НА ДОГОВОР
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПУБЛИКУВАНА ОБЯВА
13.12.2016 год. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПУБЛИКУВАНА ОБЯВА ЗА УДЪЛЖАВАНЕ НА ПЪРВОНАЧАЛНИЯ СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИ
13.12.2016 год. СЪОБЩЕНИЕ
22.12.2016 год. ПРОТОКОЛ
19.01.2017 год. ДОГОВОР28.10.2016 год.
Предмет на поръчката: „Зимно поддържане на ІV-то класната пътна мрежа на територията на Община Радомир и зимно поддържане на Републиканските пътища в чертите на град Радомир”

ОБЯВА
ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ
ПРОЕКТ НА ДОГОВОР
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПУБЛИКУВАНА ОБЯВА
10.11.2016 год.  ПРОТОКОЛ
17.11.2016 год.  ДОГОВОР


29.07.2016г. Предмет на поръчката: „Извършване на специализиран превоз на ученици до училища и децата от подготвителните групи до детските градини на територията на община Радомир през учебната 2016/2017г.“

ОБЯВА
ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ
ПРОЕКТ НА ДОГОВОР
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПУБЛИКУВАНА ОБЯВА
ПРОТОКОЛ
ДОГОВОР ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1
ДОГОВОР ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2

 


  1. ОБЯВИ за обществени поръчки на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП - Текуща страница
  2. Търгове
  3. Обществени поръчки
  4. Пазарни консултации по чл. 44 от ЗОП
  5. Съобщения
  6. Въпроси и отговори
  7. Публични покани