Пазарни консултации по чл. 44 от ЗОП

Дата на публикуване: 20.09.2016 12:04
21.09.2016 год. ОТНОСНО: Подготовка на проектно предложение за кандидатстване за финансиране на проект с предмет - „Реконструкция и рехабилитация на общински пътища на територията на община Радомир” с 2 подобекта: 1. Общински път PER2130 ІІІ-627, Алино – Долна Диканя / - Горна Диканя – Дрен - /І-1/ и 2. Общински път PER2134 ІІІ-627, Друган – Радомир / - Стефаново – Кондофрей - /ІІІ-6041 по Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ по Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.

ПОКАНА
ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 1
ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 2
ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 321.09.2016 год. ОТНОСНО: Кандидатстване на общинските читалища на територията на Община Радомир по ПРСР 2014-2020 г. със следните проекти:

1.,, Ремонт, обновяване и благоустройство на НЧ "Никола Павлов Корчев – 1928г.", с. Долна Диканя ,,

2.,, Реконструкция и благоустрояване на народно читалище "Отец Паисий-1927г." с.Извор,,

3.
,, Реконструкция и благоустрояване на народно читалище "Христо Ботев-1928г." с.Копаница ,,

4.,, Реконструкция и благоустрояване на народно читалище "Благой Гебрев -1905г." с.Друган ,,

5.,, Реконструкция и благоустрояване на народно читалище "Напредък-1915г." с.Стефаново,,

ПОКАНА
ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

19.09.2016 год.
  ОТНОСНО: Подготовка на проектно предложение за кандидатстване за финансиране на проект по ПРСР 2014-2020 г. с предмет "Реконструкция и ремонт на ОУ "Христо Смирненски", гр. Радомир, община Радомир

ПОКАНА
ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ОФЕРТА ОТ "АТВИС КОНСУЛТ" ЕООД
ОФЕРТА ОТ "ГАМА ОЙЛ БГ" ЕООД
ОФЕРТА ОТ "РДА СЕРВИЗ" ЕООД
ПРОТОКОЛ
РЕШЕНИЕ