Обществени поръчки

Дата на публикуване: 30.08.2018 14:00


12.06.2020 год. 
ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО ЧЛ. 18, АЛ. 1, Т. 12 ОТ ЗОП – ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ С ПРЕДМЕТ: „Избор на изпълнител на СМР с предмет: „Реконструкция и рехабилитация на вътрешна водопроводна мрежа на с.Извор – актуализация I етап“.
РЕШЕНИЕ
ОБЯВЛЕНИЕ
ДОКУМЕНТАЦИЯ
ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ
ПРОЕКТ НА ДОГОВОР
МЕТОДИКА
КСС-ОБРАЗЕЦ № 5.1
еЕЕДОП
ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТИ
ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ I етап
25.06.2020 год. РАЗЯСНЕНИЯ
20.07.2020 год. ПРОТОКОЛ 1
10.08.2020 год. СЪОБЩЕНИЕ
19.08.2020 год. ПРОТОКОЛ 2
                           ПРОТОКОЛ 3
                           ПРОТОКОЛ ПО ЧЛ. 181
                           РЕШЕНИЕ
07.10.2020 год. ДОГОВОР
                           ОБЯВЛЕНИЕ НА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА
29.09.2021 год. ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧЕН ДОГОВОР  
                      

11.06.2020 год. Oбществена поръчка по чл. 20, ал. 2, т. 2, с предмет: „Зимно и лятно почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите територии, предназначени за обществено ползване“.
РЕШЕНИЕ
ОБЯВЛЕНИЕ
ДОКУМЕНТАЦИЯ
ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ
УКАЗАНИЯ ОБРАЗЦИ
МЕТОДИКА
УКАЗАНИЯ ОФЕРТИ
ПРОЕКТ НА ДОГОВОР
ОБРАЗЕЦ 1-еЕЕДОП
24.07.2020 год. 
СЪОБЩЕНИЕ 
04.08.2020 год. ПРОТОКОЛ 1
                           ПРОТОКОЛ 2
                           ПРОТОКОЛ 3
                           ПРОТОКОЛ ПО ЧЛ. 181
                           РЕШЕНИЕ
07.10.2020 год. ДОГОВОР
                           ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА
29.09.2021 год. ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧЕН ДОГОВОР21.05.2020 год. ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО ЧЛ. 18, АЛ. 1, Т. 12 ОТ ЗОП – ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ С ПРЕДМЕТ: „ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА СТРОИТЕЛНО - МОНТАЖНИ РАБОТИ ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ ЗА СЛЕДНИТЕ ОБЕКТИ, КАКТО СЛЕДВА:
- ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1: "ИЗГРАЖДАНЕ НА ПОЛИВНА СИСТЕМА НА ГРАДСКИ СТАДИОН В ГРАД РАДОМИР
- ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2: „ИЗГРАЖДАНЕ НА КОЗИРКИ НА ГРАДСКИ СТАДИОН, ГР.РАДОМИР“
- ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 3: „ИЗГРАЖДАНЕ НА ДЕТСКА ПЛОЩАДКА В Ж.К „АРКАТА“.
РЕШЕНИЕ
ОБЯВЛЕНИЕ
ДОКУМЕНТАЦИЯ
ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ ОП1
ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ ОП2
ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ ОП3
КСС ОП3
ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ
УКАЗАНИЯ ОБРАЗЦИ
МЕТОДИКА
ПРОЕКТ НА ДОГОВОР
УКАЗАНИЯ ОФЕРТИ
еЕЕДОП
ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ ОП1
ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ ОП2
ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ ОП3
08.06.2020 год. РАЗЯСНЕНИЯ
19.06.2020 год. ПРОТОКОЛ 1
                           СЪОБЩЕНИЕ
01.07.2020 год. ПРОТОКОЛ 2
                           ПРОТОКОЛ 3
                           ПРОТОКОЛ ПО ЧЛ. 181
                           РЕШЕНИЕ
04.09.2020год. ДОГОВОР ОП 1
                          ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА ОП 1
                          ДОГОВОР ОП 2
                          ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА ОП 2
                          ДОГОВОР ОП 3
                          ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА ОП 3
23.09.2020 год. ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР  
23.11.2020 год.  ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ОП 2                 
23.12.2020 год. ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ОП 3                    

30.03.2020 год. Oбществена поръчка по чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП - публично състезание с предмет: „Избор на изпълнител на ремонтно – възстановителни работи по обособени позиции за следните обекти, както следва: Обособена позиция №1 – „Вертикална планировка кв. “Автогара“- бл.1-УПИ VIII, кв.83, гр.Радомир“; Обособена позиция №2 – „Текущ ремонт на тротоарна настилка кв."Върба, ул.“Иван Соколов" ОТ37 до ОТ116, гр.Радомир“;
РЕШЕНИЕ
ОБЯВЛЕНИЕ
ДОКУМЕНТАЦИЯ
ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ ОП1
ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ ОП2
ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ
УКАЗАНИЯ ОБРАЗЦИ
МЕТОДИКА
ПРОЕКТ НА ДОГОВОР
УКАЗАНИЯ ОФЕРТИ
еЕЕДОП
ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ ОП1
18.05.2020 год. ПРОТОКОЛ 1
28.05.2020 год. СЪОБЩЕНИЕ
07.07.2020 год. ПРОТОКОЛ 2
                           ПРОТОКОЛ 3
                           ПРОТОКОЛ 4
                           ПРОТОКОЛ ПО ЧЛ. 181 ОТ ЗОП
                           РЕШЕНИЕ
23.09.2020 год. ДОГОВОР ОП1
                           ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА
                           ДОГОВОР ОП2
                           ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА
23.11.2020 год. ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ОП 1
23.12.2020 год. ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ОП 2

17.03.2020 год. ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО ЧЛ. 20, АЛ. 2,Т.1 ОТ ЗОП – ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ С ПРЕДМЕТ: Ремонт на местни общински пътища и ремонт на улици, паркинги, алеи и тротоари в Община Радомир“.
РЕШЕНИЕ
ОБЯВЛЕНИЕ
ДОКУМЕНТАЦИЯ
ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ
УКАЗАНИЯ ОБРАЗЦИ
ПРОЕКТ НА ДОГОВОР
УКАЗАНИЯ ЗА ОФЕРТИ
еЕЕДОП
21.04.2020 год. ПРОТОКОЛ 1
07.05.2020 год. СЪОБЩЕНИЕ
11.06.2020 год. ПРОТОКОЛ 2
                           ПРОТОКОЛ 3
                           ПРОТОКОЛ 4
                           ПРОТОКОЛ ПО ЧЛ. 181 ОТ ЗОП
                           РЕШЕНИЕ
25.02.2021 год. ПРОТОКОЛ 1
                           ПРОТОКОЛ ПО ЧЛ. 181
                           РЕШЕНИЕ
02.04.2021 год. РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ
24.08.2021 год. ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА

17.03.2020 год. ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО ЧЛ. 79, АЛ. 1, Т. 3, ОТ ЗОП – ДОГОВАРЯНЕ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛНО ОБЯВЯВАНЕ С ПРЕДМЕТ: „Доставка на електрическа енергия и координатор на балансираща група за нуждите на обекти на територията на Община Радомир и обектите на бюджетна издръжка към Община Радомир.
РЕШЕНИЕ
17.06.2020 год. ДОГОВОР
23.09.2020 год. ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА
25.06.2021 год. ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

10.03.2020 год. Процедура на договаряне без предварително обявление с предмет: "Избор на изпълнител за доставка на природен газ за нуждите на обекти, собственост на Община Радомир за срок от 24 месеца".
РЕШЕНИЕ
30.04.2020 год. ДОГОВОР
07.05.2020 год. ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА
21.04.2022 год. ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

27.12.2019 год. „Избор на изпълнител на СМР с предмет: „Реконструкция на вътрешната водопроводна мрежа на с.Друган, община Радомир““
РЕШЕНИЕ
ОБЯВЛЕНИЕ
ДОКУМЕНТАЦИЯ
ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ
ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТИ
ПРОЕКТ НА ДОГОВОР
МЕТОДИКА
еЕЕДОП
КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА
24.01.2020 год. ПРОТОКОЛ 1
18.05.2020 год. СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИ ОФЕРТИ
29.05.2020 год. ПРОТОКОЛ 2
                           ПРОТОКОЛ 3
                           РЕШЕНИЕ
25.08.2020 год. ДОГОВОР
                          ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА


17.12.2019 год. ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО ЧЛ. 18, АЛ. 1, Т. 12 ОТ ЗОП – ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ С ПРЕДМЕТ: „Избор на изпълнител на СМР с предмет: „Реконструкция на вътрешната водопроводна мрежа на с.Извор, община Радомир““
РЕШЕНИЕ
ОБЯВЛЕНИЕ
ДОКУМЕНТАЦИЯ
ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ
ПРОЕКТ НА ДОГОВОР
МЕТОДИКА
ОБРАЗЦИ НА ККС
еЕЕДОП
ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТИ
23.01.2020 год. СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИ ОФЕРТИ
30.01.2020 год. ПРОТОКОЛ 1
                           ПРОТОКОЛ 2
                           ПРОТОКОЛ 3
                           РЕШЕНИЕ
08.04.2020 год. ДОГОВОР
                           ОБЯВЛЕНИЕ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР
12.05.2021 год. ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ
                           ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ

05.12.2019 год. ПРОЦЕДУРА ПРЯКО ДОГОВАРЯНЕ ПО ЧЛ.182, АЛ.1, Т.2 ОТ ЗОП С ПРЕДМЕТ: „Избор на изпълнител за изграждане на спортни и детски площадки по следните обособени позиции, както следва: Обособена позиция №2: „Изграждане на детска площадка в ж.к „Арката“, гр. Радомир“.
РЕШЕНИЕ
ПОКАНА
ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ
УКАЗАНИЯ ОБРАЗЦИ
МЕТОДИКА
ПРОЕКТ НА ДОГОВОР
еЕЕДОП
18.12.2019 год. ПРОТОКОЛ
                            ДОКЛАД
                            РЕШЕНИЕ
23.12.2019 год. ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА

15.11.2019 год. ПРОЦЕДУРА ПРЯКО ДОГОВАРЯНЕ ПО ЧЛ.182, АЛ.1, Т.2 ОТ ЗОП С ПРЕДМЕТ: „Избор на изпълнител за изграждане на спортни и детски площадки по следните обособени позиции, както следва: Обособена позиция №2: „Изграждане на детска площадка в ж.к „Арката“, гр. Радомир“.
РЕШЕНИЕ
ПОКАНА
ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ
УКАЗАНИЯ ОБРАЗЦИ
МЕТОДИКА
ПРОЕКТ НА ДОГОВОР
еЕЕДОП
03.12.2019 год. ПРОТОКОЛ
                           ДОКЛАД
                           РЕШЕНИЕ
                           ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА

04.10.2019 год. ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО ЧЛ. 18, АЛ. 1, Т. 12 ОТ ЗОП – ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ С ПРЕДМЕТ: „ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ ЗА ОБЕКТ: „ИЗГРАЖДАНЕ НА ДЕТСКА ПЛОЩАДКА В КВ. „ВЪРБА“ ГР.РАДОМИР“
РЕШЕНИЕ
ОБЯВЛЕНИЕ
ДОКУМЕНТАЦИЯ
ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
УКАЗАНИЯ ОБРАЗЦИ
ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ
УКАЗАНИЯ ОФЕРТИ
МЕТОДИКА
ПРОЕКТ НА ДОГОВОР
ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ
еЕЕДОП
30.10.2019 год. СЪОБЩЕНИЕ
07.11.2019 год. ПРОТОКОЛ 1
                           ПРОТОКОЛ 2
                           ПРОТОКОЛ 3
                           ПРОТОКОЛ ПО ЧЛ. 181, АЛ.4 ОТ ЗОП
                           РЕШЕНИЕ
16.12.2019 год. ДОГОВОР
23.12.2019 год. ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА 
08.04.2020 год. ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧЕН ДОГОВОР26.09.2019 год. ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО ЧЛ. 18, АЛ. 1, Т. 12 ОТ ЗОП – ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ С ПРЕДМЕТ:Избор на изпълнител за изграждане на спортни и детски площадки по следните обособени позиции, както следва:
Обособена позиция №1: „Изграждане на спортна и детска площадка в кв. „Пчелински“, гр. Радомир“;
Обособена позиция №2: „Изграждане на детска площадка в ж.к „Арката“, гр. Радомир“;
РЕШЕНИЕ
ОБЯВЛЕНИЕ
ДОКУМЕНТАЦИЯ
ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ ПО ОП1
ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ ПО ОП2
ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ

УКАЗАНИЯ ОБРАЗЦИ
ПРОЕКТ НА ДОГОВОР

МЕТОДИКА
УКАЗАНИЯ ОФЕРТИ
ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТИ
еЕЕДОП
21.10.2019 год. СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИ ОФЕРТИ
30.10.2019 год. ПРОТОКОЛ 1
                           ПРОТОКОЛ 2
                           ПРОТОКОЛ 3
                           ПРОТОКОЛ ПО ЧЛ.181 ОТ ЗОП
                           РЕШЕНИЕ ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ОП 1
                           РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ОП 2
05.11.2019 год. ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА ОП 2
23.12.2019 год. ДОГОВОР ПО ОП 1
17.01.2020 год. ОБЯВЛЕНИЕ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР
09.11.2020 год. ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ОП 1
               

24.09.2019 год. ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „Доставка на хранителни продукти за нуждите на община Радомир по проект: „Осигуряване на топъл обяд в Община Радомир – 2016“, по процедура за директно предоставяне на Безвъзмездна финансова помощ в рамките на Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане, операция „Осигуряване на топъл обяд - 2016“ BG05FMOP001-3.002.“, със следните обособени позиции:
Обособена позиция №1: Месо,месни продукти, риба и рибни продукти;
Обособена позиция №2: Мляко и млечни продукти;
Обособена позиция №3: Зърнени храни и храни на зърнена основа, хляб тестени и сладкарски изделия;
Обособена позиция №4: Плодове, зеленчуци и продукти от тях в консервирано, изсушено и  замразено състояние;
Обособена позиция №5: Други хранителни продукти;
РЕШЕНИЕ
ОБЯВЛЕНИЕ
25.09.2019 год. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
                            ДОКУМЕНТАЦИЯ
                            ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ
                            ПРОЕКТ НА ДОГОВОР
                            еЕЕДОП
22.10.2019 год. СЪОБЩЕНИЕ
28.10.2019 год. ПРОТОКОЛ 1
                            ПРОТОКОЛ 2
                            ПРОТОКОЛ 3
                            ДОКЛАД
                            РЕШЕНИЕ
08.11.2019 год. ДОГОВОР ОП 1
                           ДОГОВОР ОП 2
                           ДОГОВОР ОП 3
                           ДОГОВОР ОП 4
                           ДОГОВОР ОП 5
                           ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА ПО ОП 1
                           ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА ПО ОП 2
                           ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА ПО ОП 3
                           ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА ПО ОП 4
                           ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА ПО ОП 5
16.12.2020 год. ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ ПО ОП 1
                           ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ ПО ОП 2
                           ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ ПО ОП 3
                           ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ ПО ОП 4
                           ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ ПО ОП 5
                           ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ ПО ОП 1
                           ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ ПО ОП 2
                           ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ ПО ОП 3
                           ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ ПО ОП 4
                           ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ ПО ОП 5
28.01.2021 год. ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧЕН ДОГОВОР ПО ОП1
                           ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧЕН ДОГОВОР ПО ОП2
                           ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧЕН ДОГОВОР ПО ОП3
                           ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧЕН ДОГОВОР ПО ОП4
                           ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧЕН ДОГОВОР ПО ОП5

19.08.2019 год. ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО ЧЛ. 20, АЛ. 2, Т. 2 ОТ ЗОП – ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ С ПРЕДМЕТ: „Зимно поддържане на ІV-то класната пътна мрежа на територията на Община Радомир”.

РЕШЕНИЕ
ОБЯВЛЕНИЕ
ДОКУМЕНТАЦИЯ
ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ
УКАЗНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА НА ОБРАЗЦИ
ПРОЕКТ НА ДОГОВОР
УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА НА ОФЕРТИ
еЕЕДОП ОБРАЗЕЦ 1
13.09.2019 год. ПРОТОКОЛ 1
26.09.2019 год. СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИ
02.10.2019 год. ПРОТОКОЛ 2
                           ПРОТОКОЛ 3
                           ПРОТОКОЛ ПО ЧЛ.181 АЛ.4 ОТ ЗОП
                           РЕШЕНИЕ
04.11.2019 год. ДОГОВОР
05.11.2019 год. ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА  
08.04.2020 год. ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧЕН ДОГОВОР


31.07.2019 год. Обществена поръчка по ЧЛ. 18, АЛ. 1, Т. 12 ОТ ЗОП – ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ С ПРЕДМЕТ: „ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА СТРОИТЕЛНО -МОНТАЖНИ РАБОТИ  ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ, КАКТО СЛЕДВА:
Обособена  позиция  №1:  „Изграждане на детска площадка в ж.к. „Тракия“ гр.Радомир“;
Обособена позиция№2: „Изграждане на детска площадка в ж.к. „Гърляница“ гр.Радомир“;
Обособена  позиция  №3: ,,Вертикална  планировка кв. “Автогара“- бл.7, гр.Радомир“; 
РЕШЕНИЕ

ОБЯВЛЕНИЕ
ДОКУМЕНТАЦИЯ
ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ ПО ОП.1
ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ ПО ОП.2
ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ ПО ОП.3
ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ
УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА НА ОБРАЗЦИ
УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА НА ОФЕРТИ
ПРОЕКТ НА ДОГОВОР
МЕТОДИКА
ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТИ
еЕЕДОП-ОБРАЗЕЦ 1
05.09.2019 год. ПРОТОКОЛ 1
12.09.2019 год. СЪОБЩЕНИЕ
19.09.2019 год. ПРОТОКОЛ 2
                           ПРОТОКОЛ 3
                           ПРОТОКОЛ ПО ЧЛ.181 ОТ ЗОП
                           РЕШЕНИЕ
04.11.2019 год. ДОГОВОР ОП 1
                            ДОГОВОР ОП 2
                            ДОГОВОР ОП 3
05.11.2019 год. ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА ОП 1
                           ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА ОП 2
                           ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА ОП 3
23.12.2019 год. ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧЕН ДОГОВОР ОП 3
17.01.2020 год. ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧЕН ДОГОВОР ОП 1
23.03.2020 год. ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧЕН ДОГОВОР ОП 2
 

16.07.2019 год. Обществена поръчка по ЧЛ. 18, АЛ. 1, Т. 12 ОТ ЗОП – ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ С ПРЕДМЕТ: „ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА СПОРТНИ И ДЕТСКИ ПЛОЩАДКИ ПО СЛЕДНИТЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ, КАКТО СЛЕДВА:
Обособена позиция №1: „Изграждане на спортна и детска площадка в кв. „Пчелински“, гр. Радомир“;
Обособена позиция №2: „Изграждане на детска площадка в ж.к „Арката“, гр. Радомир“;
Обособена позиция №3: „Изграждане на поливна система и помпена станция за тенис корт“, гр. Радомир“;
РЕШЕНИЕ
ОБЯВЛЕНИЕ
ДОКУМЕНТАЦИЯ
ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ ПО ОП1
ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ ПО ОП2
ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ ПО ОП3
ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ
УКАЗАНИЯ ОБРАЗЦИ
МЕТОДИКА
ПРОЕКТ НА ДОГОВОР
УКАЗАНИЯ ОФЕРТИ
ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТИ
еЕЕДОП-ОБРАЗЕЦ 1 
29.07.2019 год. РАЗЯСНЕНИЯ
02.09.2019 год. СЪОБЩЕНИЕ
10.09.2019 год. ПРОТОКОЛ 1
                            ПРОТОКОЛ 2
                            ПРОТОКОЛ 3
                            ПРОТОКОЛ ПО ЧЛ.181 АЛ.4 ОТ ЗОП
                            РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ОП 1
                            РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ОП 2
                            РЕШЕНИЕ ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ПО ОП 3
18.09.2019 год. ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА ОП 1
                            ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА ОП 2
04.11.2019 год. ДОГОВОР ОП 3
05.11.2019 год. ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА ОП 3 

08.07.2019 год. ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: "ЗАКРИВАНЕ И РЕКУЛТИВАЦИЯ НА СЪЩЕСТВУВАЩО ОБЩИНСКО ДЕПО ЗА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ, ИМОТ № 000001 В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. КОШАРИТE, СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА РАДОМИР".
                           СТАНОВИЩЕ ПО ЧЛ.232 ОТ ЗОП
                           СТАНОВИЩЕ ПО ЧЛ.232а ОТ ЗОП
                           РЕШЕНИЕ
                           ОБЯВЛЕНИЕ
10.07.2019 год. ДОКУМЕНТАЦИЯ
                          ОБРАЗЦИ
                          ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
                          МЕТОДИКА
                          ПРОЕКТ НА ДОГОВОР
                          ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТИ
                          еЕЕДОП- ОБРАЗЕЦ 2
19.07.2019 год. РАЗЯСНЕНИЯ
                           РАЗЯСНЕНИЯ          
22.07.2019 год. РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ ИЛИ ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ 
16.08.2019 год. РАЗЯСНЕНИЯ
                             РАЗЯСНЕНИЯ
19.08.2019 год. РАЗЯСНЕНИЯ 
                           РАЗЯСНЕНИЯ
15.10.2019 год. ПРОТОКОЛ 1
19.11.2019 год. СЪОБЩЕНИЕ
28.11.2019 год. ПРОТОКОЛ 2
                           ПРОТОКОЛ 3
                           ПРОТОКОЛ 4
                           ДОКЛАД 
                           РЕШЕНИЕ 
25.09.2020 год. ПРОТОКОЛ 1
                           ДОКЛАД
                           РЕШЕНИЕ
09.03.2021 год. СЪОБЩЕНИЕ
17.03.2021 год. ПРОТОКОЛ 1
                           ПРОТОКОЛ 2
                           ДОКЛАД
                           РЕШЕНИЕ
30.06.2021 год. ОБЯВЛЕНИЕ НА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА
                           ДОГОВОР
01.12.2021 год. ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ

                           ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ
27.06.2019 год. ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „ Доставка на хранителни продукти за нуждите на Детски градини и ЦНСТДБУ 1 и 2  на територията на Община Радомир, Oбласт Перник“,  със следните обособени позиции:
Обособена позиция № 1 "Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДГ "Радомирче",
Обособена позиция № 2 "Доставка на хранителни продукти за  нуждите на ДГ "Слънце",
Обособена позиция № 3 "Доставка на хранителни продукти за  нуждите на ДГ "Осми март",
Обособена позиция № 4 "Доставка на хранителни продукти за  нуждите на ЦНСТДБУ 1 и 2", с. Дрен.
РЕШЕНИЕ
ОБЯВЛЕНИЕ
28.06.2019 год. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
                            ДОКУМЕНТАЦИЯ
                            ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ
                            ПРОЕКТ НА ДОГОВОР
                            еЕЕДОП-ОБРАЗЕЦ 1
06.08.2019 год. СЪОБЩЕНИЕ
29.08.2019 год. ПРОТОКОЛ 1
                            ПРОТОКОЛ 2
                            ПРОТОКОЛ 3
                            ДОКЛАД
                            РЕШЕНИЕ
10.09.2019 год. ДОГОВОР ОП 1
                            ДОГОВОР ОП 2
                            ДОГОВОР ОП 3
                            ДОГОВОР ОП 4
02.10.2019 год. ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА ОП 1
                           ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА ОП 3
                           ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА ОП 4
03.10.2019 год. ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА ОП2
16.12.2020 год. ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ ПО ОП 1
                           ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ ПО ОП 2
                           ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ ПО ОП 3
                           ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ ПО ОП 4
                           ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ ПО ОП 1
                           ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ ПО ОП 2
                           ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ ПО ОП 3
                           ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ ПО ОП 4              
29.09.2021 год. ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧЕН ДОГОВОР ПО ОП 1
                           ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧЕН ДОГОВОР ПО ОП 2
                           ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧЕН ДОГОВОР ПО ОП 3
                           ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧЕН ДОГОВОР ПО ОП 4

03.06.2019 год. ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: Събиране и транспортиране на твърди битови отпадъци и биоотпадъци от населените места на територията на Oбщина Радомир и транспортирането им до регионално депо за неопасни отпадъци „ТЕВА“ – гр. Перник.
РЕШЕНИЕ

ОБЯВЛЕНИЕ
ДОКУМЕНТАЦИЯ
ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ
МЕТОДИКА
ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
ПРОЕКТ НА ДОГОВОР
еЕЕДОП
25.07.2019 год. СЪОБЩЕНИЕ
02.08.2019 год. 
ПРОТОКОЛ 1
                             ПРОТОКОЛ 2
                             ДОКЛАД 
                             РЕШЕНИЕ
26.09.2019 год. ДОГОВОР
30.09.2019 год. ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА
26.08.2022 год. ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ
                           ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ


23.04.2019 год. ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО ЧЛ. 18, АЛ. 1, Т. 12 ОТ ЗОП – ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ С ПРЕДМЕТ: „ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА РЕМОНТНО – ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИ РАБОТИ ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ ЗА СЛЕДНИТЕ ОБЕКТИ, КАКТО СЛЕДВА:
Обособена позиция №1 – „Ремонт на тротоар кв."Върба, ул.Иван Соколов" ОТ2 до ОТ34, гр.Радомир“
Обособена позиция №2 – „Ремонт на тротоар по ул.Кракра", кв."Арката",  гр.Радомир“
РЕШЕНИЕ
ОБЯВЛЕНИЕ
ДОКУМЕНТАЦИЯ
ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ
УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА НА ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ
МЕТОДИКА
ПРОЕКТ НА ДОГОВОР
УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА НА ОФЕРТИТЕ
еЕЕДОП-ОБРАЗЕЦ 1
22.05.2019 год. СЪОБЩЕНИЕ
12.06.2019 год. ПРОТОКОЛ 1
                           ПРОТОКОЛ 2
                           ПРОТОКОЛ 3
                           ПРОТОКОЛ ПО ЧЛ.181 АЛ.4 ОТ ЗОП
                           РЕШЕНИЕ
08.08.2019 год. ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА ПО ОП 1
                           ДОГОВОР ОП 1
                           ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА ПО ОП 2
                           ДОГОВОР ОП 2
26.09.2019 год. ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧЕН ДОГОВОР ПО ОП1
                           ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧЕН ДОГОВОР ПО ОП2


05.04.2019 год. 
ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО ЧЛ. 20, АЛ. 2, Т.1 ОТ ЗОП – ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ С ПРЕДМЕТ: „Ремонт на местни общински пътища и ремонт на улична мрежа в Община Радомир

РЕШЕНИЕ

ОБЯВЛЕНИЕ
ДОКУМЕНТАЦИЯ
ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ
УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА НА ОБРАЗЦИ
ПРОЕКТ НА ДОГОВОР
УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА НА ОФЕРТИ
еЕЕДОП-Образец 1
18.04.2019 год. РАЗЯСНЕНИЯ
16.05.2019 год. ПРОТОКОЛ N:1
22.05.2019 год. СЪОБЩЕНИЕ
03.07.2019 год. ПРОТОКОЛ 2
                           ПРОТОКОЛ 3
                           ПРОТОКОЛ 4
                           ПРОТОКОЛ ПО ЧЛ.181 АЛ.4 ОТ ЗОП
                           РЕШЕНИЕ
25.07.2019 год. РЕШЕНИЕ
22.08.2019 год. ДОГОВОР
26.09.2019 год. ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА
23.12.2019 год. ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧЕН ДОГОВОР 


01.04.2019 год. ОБОБЩЕНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ. 230, АЛ. 1 т.7 ОТ ЗОП ЗА 2018 ГОД.


26.03.2019 год. 
ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО ЧЛ. 18, АЛ. 1, Т. 12 ОТ ЗОП – ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ С ПРЕДМЕТ: “Зимно и лятно почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите територии, предназначени за обществено ползване“
РЕШЕНИЕ
ОБЯВЛЕНИЕ
ДОКУМЕНТАЦИЯ
ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
МЕТОДИКА
ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ
УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА НА ОБРАЗЦИТЕ
ПРОЕКТ НА ДОГОВОР
УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА НА ОФЕРТИТЕ
еЕЕДОП
25.04.2019 год. СЪОБЩЕНИЕ
15.05.2019 год. ПРОТОКОЛ N:1
15.05.2019 год. ПРОТОКОЛ N:2
15.05.2019 год. ПРОТОКОЛ N:3
15.05.2019 год. РЕШЕНИЕ
08.08.2019 год. ДОГОВОР
                          ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА
09.11.2020 год. ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР27.02.2019 год. 
ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: "ЗАКРИВАНЕ И РЕКУЛТИВАЦИЯ НА СЪЩЕСТВУВАЩО ОБЩИНСКО ДЕПО ЗА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ, ИМОТ № 000001 В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. КОШАРИТE, СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА РАДОМИР"
РЕШЕНИЕ
ОБЯВЛЕНИЕ
ДОКУМЕНТАЦИЯ
ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ
ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
ПРОЕКТ НА ДОГОВОР
ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТИ
еЕЕДОП

18.03.2019 год. РАЗЯСНЕНИЯ
22.03.2019 год. РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ
05.04.2019 год. ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА


18.02.2019 год. ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО ЧЛ. 79, АЛ. 1, Т. 3, ОТ ЗОП – ДОГОВАРЯНЕ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛНО ОБЯВЯВАНЕ С ПРЕДМЕТ: „Доставка на електрическа енергия и координатор на балансираща група за нуждите на обекти на територията на Община Радомир и обектите на бюджетна издръжка към Община Радомир.
РЕШЕНИЕ
26.03.2019 год. ДОГОВОР
                         ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА
20.12.2018 год. 
OБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО ЧЛ. 18, АЛ. 1, Т. 8 ОТ ЗОП- ДОГОВАРЯНЕ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛНО ОБЯВЯВАНЕ С ПРЕДМЕТ: Доставка на автомобилен бензин А95H и доставка на дизелово гориво B6 за служебни автомобили на Община Радомир, чрез зареждане от бензиностанции на изпълнителя”.
РЕШЕНИЕ
ДОГОВОР
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР10.12.2018 год. 
ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: 
„Обществен превоз на пътници по автобусни линии от утвърдените Общинска, Областна и Републиканска транспортни схеми“ със следните обособени позиции:
Обособена позиция №1:  ПАКЕТ № 1: 1.1. Автобусна линия РАДОМИР – БАЙКАЛСКО , 1.2. Автобусна линия РАДОМИР – ИЗВОР, 1.3. Автобусна линия ИЗВОР – ЖИТУША, 1.4. Автобусна линия РАДОМИР – ГПЧЕ „С. РАДЕВ“ ПЕРНИК, 1.5. Автобусна линия ПЕРНИК – РАДОМИР, 1.6. Автобусна линия СОФИЯ – ИЗВОР. 
Обособена позиция № 2 - ПАКЕТ № 2: 2.1. Автобусна линия ГРАДСКА ЛИНИЯ № 1, 2.2. Автобусна линия РАДОМИР – ДРЕН, 2.3. Автобусна линия РАДОМИР - ЧУКОВЕЦ , 2.4. Автобусна линия РАДОМИР – ПОЦЪРНЕНЦИ, 2.5. Автобусна линия РАДОМИР – КАСИЛАГ, 2.6. Автобусна линия СОФИЯ – КАСИЛАГ , 2.7. Автобусна линия СОФИЯ – РАДОМИР. 
РЕШЕНИЕ
ОБЯВЛЕНИЕ
ДОКУМЕНТАЦИЯ

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ

ПРОЕКТ НА ДОГОВОР
еЕЕДОП
25.02.2019 год. СЪОБЩЕНИЕ ПО чл.57, ал.3 от ППЗОП 
13.03.2019 год. ПРОТОКОЛ 1
                       ПРОТОКОЛ 2
                       ПРОТОКОЛ 3
                       ДОКЛАД
                       РЕШЕНИЕ
23.04.2019 год. ДОГОВОР ПО ОП 1
                           ПРИЛОЖЕНИЯ
                           ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА ОП 1
                           ДОГОВОР ПО ОП 2
                           ПРИЛОЖЕНИЯ
                           ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА ОП 2
02.11.2018 год.
OБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА  ПО   РЕДА НА ЧЛ. 18, АЛ. 1, Т. 12, ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ. 20, АЛ. 2, Т. 1 И ЧЛ. 176 ОТ ЗОП - ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ С ПРЕДМЕТ  „Ремонт и рехабилитация на довеждащ водопровод и напорен резервоар на с. Жедна до разпределителна мрежа на с. Негованци, общ. Радомир“.
РЕШЕНИЕ

ОБЯВЛЕНИЕ
УКАЗАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
МЕТОДИКА
ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
ПРОЕКТ НА ДОГОВОР
ПРИЛОЖЕНИЯ
еЕЕДОП ОБРАЗЕЦ 1
ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ
30.11.2018 год. РАЗЯСНЕНИЯ
14.12.2018 год. ПРОТОКОЛ 1
18.02.2019 год. СЪОБЩЕНИЕ ПО чл.57, ал.3 от ППЗОП
20.03.2019 год. ПРОТОКОЛ 2
                           ПРОТОКОЛ 3
                           РЕШЕНИЕ
14.06.2019 год. ДОГОВОР
                           ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА

23.12.2020 год. ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР
06.01.2021год. РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ ИЛИ ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
15.12.2022 год. ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР


28.09.2018 год. ОБЩЕСТВЕНА  ПОРЪЧКА  С ПРЕДМЕТ: „ Доставка на хранителни продукти за нуждите на Дом за стари хора и Домашен социален патронаж на територията на Община Радомир, Oбласт Перник“,  със следните обособени позиции:
Обособена позиция №1: Месо,месни продукти, риба и рибни продукти
Обособена позиция №2: Мляко и млечни продукти
Обособена позиция №3: Зърнени храни и храни на зърнена основа, хляб тестени и сладкарски изделия
Обособена позиция №4: Плодове, зеленчуци и продукти от тях в консервирано, изсушено и  замразено състояние
Обособена позиция №5: Други хранителни продукти
РЕШЕНИЕ
ОБЯВЛЕНИЕ
ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
ДОКУМЕНТАЦИЯ
ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ
ПРОЕКТ НА ДОГОВОР
01.10.2018 год. еЕЕДОП ОБРАЗЕЦ 1
07.12.2018 год. СЪОБЩЕНИЕ ОТВАРЯНЕ ЦЕНОВИ
19.12.2018 год. ПРОТОКОЛ 1
                           ПРОТОКОЛ 2
                           ПРОТОКОЛ 3
                           ДОКЛАД
                           РЕШЕНИЕ
12.02.2019 год. ДОГОВОР ОП 1
                           ДОГОВОР ОП 2
                           ДОГОВОР ОП 3
                           ДОГОВОР ОП 4
                           ДОГОВОР ОП 5
                           ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА ОП 1
                           ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА ОП 2
                           ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА ОП 3
                           ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА ОП 4
                           ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА ОП 5
16.12.2020 год. ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ ПО ОП 1
 
                          ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ ПО ОП 2
                           ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ ПО ОП 3
                           ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ ПО ОП 4
                           ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ ПО ОП 5
 
                          ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ ПО ОП 1
                           ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ ПО ОП 2
                           ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ ПО ОП 3
                           ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ ПО ОП 4
                           ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ ПО ОП 5
 28.01.2021 год. ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧЕН ДОГОВОР ПО ОП1
                           ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧЕН ДОГОВОР ПО ОП2
                           ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧЕН ДОГОВОР ПО ОП3
                           ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧЕН ДОГОВОР ПО ОП4
                           ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧЕН ДОГОВОР ПО ОП517.09.2018 год.
ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО ЧЛ. 20, АЛ. 2, Т. 2, ОТ ЗОП – ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ С ПРЕДМЕТ: „Доставка на електрическа енергия и координатор на балансираща група за нуждите на обекти на територията на Община Радомир” по две обособени позиции:

Обособена позиция № 1: Доставка на електрическа енергия и координатор на балансираща група за нуждите на Община Радомир и обектите на бюджетна издръжка към Община Радомир.

Обособена позиция № 2:  Доставка на електрическа енергия и координатор на балансираща група за нуждите на Дом за стари хора „Свети Иван Рилски“ гр. Радомир

РЕШЕНИЕ
ОБЯВЛЕНИЕ
ДОКУМЕНТАЦИЯ
ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ
УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА НА ОБРАЗЦИТЕ
ПРОЕКТ НА ДОГОВОР ОП1
ПРОЕКТ НА ДОГОВОР ОП2
УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА НА ОФЕРТИТЕ
еЕЕДОП
04.10.2018 год. РАЗЯСНЕНИЯ
30.10.2018 год. ПРОТОКОЛ 1
12.11.2018 год. СЪОБЩЕНИЕ
21.11.2018 год. ПРОТОКОЛ 2
                           ПРОТОКОЛ 3
                           РЕШЕНИЕ
14.12.2018 год. РЕШЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ
29.01.2019 год. РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ОП 1
12.02.2019 год. ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА НА ОП 1
                           ДОГОВОР ОП 2
                           ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА ОП 2     
                           ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ ПО ДОГОВОР ОП 2
                           ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ ОП 230.08.2018 год. 
Oбществена поръчка по чл. 20 ал. 2, т.2 от ЗОП– публично състезание с предмет: „ЗИМНО ПОДДЪРЖАНЕ НА ІV-ТО КЛАСНАТА ПЪТНА МРЕЖА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА РАДОМИР”
РЕШЕНИЕ
ОБЯВЛЕНИЕ
ДОКУМЕНТАЦИЯ
ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ
УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА НА ОБРАЗЦИ
ПРОЕКТ НА ДОГОВОР
УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА НА ОФЕРТИТЕ
еЕЕДОП -ОБРАЗЕЦ №1
26.09.2018 год. ПРОТОКОЛ 1
15.10.2018 год. СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИ
25.10.2018 год. ПРОТОКОЛ 2
                           ПРОТОКОЛ 3
                           РЕШЕНИЕ
20.11.2018 год. ДОГОВОР
04.12.2018 год. ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА
23.04.2019 год. ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧЕН ДОГОВОР22.08.2018 год.
Oбществена поръчка по чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП– публично състезание с предмет: „ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА РЕМОНТНО – ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИ РАБОТИ ЗА ОБЕКТ - ВЕРТИКАЛНА ПЛАНИРОВКА НА МЕЖДУБЛОКОВО ПРОСТРАНСТВО В ЖК. “АВТОГАРА“ -ГР.РАДОМИР”

РЕШЕНИЕ
ОБЯВЛЕНИЕ
ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ
УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА НА ОБРАЗЦИТЕ
МЕТОДИКА
ПРОЕКТ НА ДОГОВОР
УКАЗНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА НА ОФЕРТИ

еЕЕДОП
26.09.2018 год. 
ПРОТОКОЛ 1
15.10.2018 год. СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИ
25.10.2018 год. ПРОТОКОЛ 2
                           ПРОТОКОЛ 3
                           РЕШЕНИЕ
20.11.2018 год. ДОГОВОР
04.12.2018 год. ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА
29.05.2019 год. ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧЕН ДОГОВОР 13.07.2018 год.
ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО ЧЛ. 18, АЛ. 1, Т. 12 ОТ ЗОП – ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ С ПРЕДМЕТ: „Разработване на план за управление на защитена местност „Чокльово блато“, с. Байкалско, общ. Радомир, обл. Перник“
РЕШЕНИЕ
ОБЯВЛЕНИЕ
ДОКУМЕНТАЦИЯ
ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
ЗАДАНИЕ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЗАЩИТЕНА МЕСТНОСТ „ЧОКЛЬОВО БЛАТО“, С. БАЙКАЛСКО, ОБЩ. РАДОМИР, ОБЛ. ПЕРНИК – ПРИЛОЖЕНИЕ 1
еЕЕДОП
ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ
МЕТОДИКА
ПРОЕКТ НА ДОГОВОР
УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА НА ОФЕРТИТЕ
УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА НА ОБРАЗЦИ
20.07.2018 год. РАЗЯСНЕНИЯ 1
25.07.2018 год. РАЗЯСНЕНИЯ 2
26.07.2018 год. РАЗЯСНЕНИЯ 3
17.09.2018 год. ПРОТОКОЛ 1
15.10.2018 год. СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИ
25.10.2018 годПРОТОКОЛ 2                       
                           ПРОТОКОЛ 3
                           РЕШЕНИЕ
14.12.2018 год. ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА
                           
ДОГОВОР09.07.2018
год. ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО  ЧЛ. 20, АЛ. 2,Т.2 ОТ ЗОП – ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ С ПРЕДМЕТ: „Зимно и лятно почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите територии, предназначени за обществено ползване“
РЕШЕНИЕ
ОБЯВЛЕНИЕ
ДОКУМЕНТАЦИЯ
ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
еЕЕДОП
ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ
МЕТОДИКА
ПРОЕКТ НА ДОГОВОР
УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА НА ОФЕРТИТЕ
УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА НА ОБРАЗЦИ
27.08.2018 год. ПРОТОКОЛ 1
12.09.2018 год. СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИ ОФЕРТИ
05.10.2018 год. ПРОТОКОЛ 2
                           ПРОТОКОЛ 3
                           РЕШЕНИЕ
25.01.2019 год. РЕШЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ
18.02.2019 год. РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
06.03.2019 год. ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА
30.04.2018 год. ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО ЧЛ. 18, АЛ. 1, Т. 12, ОТ ЗОП – ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ С ПРЕДМЕТ: „Доставка на оборудване по проект „Реконструкция и ремонт на ОУ „Христо Смирненски“ гр. Радомир по подмярка 7.2 от ПРСР 2014-2020 г.“

РЕШЕНИЕ
ОБЯВЛЕНИЕ
ДОКУМЕНТАЦИЯ
ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
еЕЕДОП
ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ
МЕТОДИКА
ПРОЕКТ НА ДОГОВОР
18.05.2018 год. РАЗЯСНЕНИЯ
05.06.2018 год. ПРОТОКОЛ 1
15.06.2018 год. СЪОБЩЕНИЕ ЗА ДОСТАВКИ
28.06.2018 год. ПРОТОКОЛ 2
                        ПРОТОКОЛ 3
                        РЕШЕНИЕ
13.08.2018 год. ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА
                       ДОГОВОР
 
11.02.2021 год. ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ
                            ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ
08.10.2021 год. ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР27.04.2018 год. ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО ЧЛ. 18, АЛ. 1, Т. 12, ОТ ЗОП – ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ С ПРЕДМЕТ: „Изпълнение на СМР по проект „Реконструкция и ремонт на ОУ „Христо Смирненски“ гр. Радомир“ по подмярка 7.2 от ПРСР 2014-2020г.“.

РЕШЕНИЕ
ОБЯВЛЕНИЕ
ДОКУМЕНТАЦИЯ
ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
еЕЕДОП
ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ
МЕТОДИКА
ПРОЕКТ НА ДОГОВОР
ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ
01.10.2018 год. СЪОБЩЕНИЕ

18.10.2018 год. ПРОТОКОЛ 1
                           ПРОТОКОЛ 2
                           ПРОТОКОЛ 3
                           РЕШЕНИЕ
29.01.2019год. ДОГОВОР

                         ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА
11.02.2021 год. ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ
                          ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ
08.10.2021 год. ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР


25.04.2018 год. ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО ЧЛ. 18, АЛ. 1, Т. 12 ОТ ЗОП – ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ С ПРЕДМЕТ: „Избор на изпълнител на ремонтно-възстановителни работи по обособени позиции за следните обекти, както следва:
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1: Вертикална планировка по ул." Дупнишка" между ОТ243–ОТ270–ОТ269 - гр. Радомир;

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2: Вертикална планировка на тротоари по ул."Кирил и Методий" между ОТ425–ОТ395, гр. Радомир;
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №3: Вертикална планировка на Поземлен имот с идентификатор 61577.502.2161 - гр. Радомир;
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №4: Вертикална планировка на тротоари пред бл.№1 и бл.№2, гр. Радомир;
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №5: Вертикална планировка по ул. "Цар Освободител" - остров, гр. Радомир;
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №6: Вертикална планировка на ул. "Цар Освободител" гр. Радомир от О.т. 478 до О.т.480 и ул."Левски" гр. Радомир от О.т.476 до О.т.478, гр. Радомир”

РЕШЕНИЕ
ОБЯВЛЕНИЕ
ДОКУМЕНТАЦИЯ
ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
еЕЕДОП - ОБРАЗЕЦ 1
ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ
УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА НА ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ
МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ
ПРОЕКТ НА ДОГОВОР
УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА НА ОФЕРТИТЕ
05.06.2018 год. ПРОТОКОЛ 1
15.06.2018 год. СЪОБЩЕНИЕ ЗА ВЕРТИКАЛНА
28.06.2018 год. ПРОТОКОЛ 2
                        ПРОТОКОЛ 3
                       
РЕШЕНИЕ
13.08.2018год. ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА ОП1
                         ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА ОП2
                         ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА ОП3
                         ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА ОП4
                         ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА ОП5
                         
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА ОП6
                         
ДОГОВОР ОП1
                         ПРИЛОЖЕНИЯ ОП 1

                         ДОГОВОР ОП2
                         ПРИЛОЖЕНИЯ ОП 2
                         ДОГОВОР ОП3
                         ПРИЛОЖЕНИЯ ОП 3
                         ДОГОВОР ОП4
                         ПРИЛОЖЕНИЯ ОП 4
                         ДОГОВОР ОП5
                         ПРИЛОЖЕНИЯ ОП 5
                         
ДОГОВОР ОП6
                         ПРИЛОЖЕНИЯ ОП 6

04.12.2018 год. ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧЕН ДОГОВОР ОП1
                           ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧЕН ДОГОВОР ОП2                     
                           ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧЕН ДОГОВОР ОП3
                           ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧЕН ДОГОВОР ОП4
                           ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧЕН ДОГОВОР ОП5
                           ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧЕН ДОГОВОР ОП6

 


27.03.2018 год. ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО ЧЛ. 18, АЛ. 1, Т. 12, ОТ ЗОП – ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ С ПРЕДМЕТ: „Ремонт на местни общински пътища и ремонт на улична мрежа в Община Радомир“

РЕШЕНИЕ
ОБЯВЛЕНИЕ
ДОКУМЕНТАЦИЯ
ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
ЕЕДОП - ОБРАЗЕЦ 1
ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ
УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА НА ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ
ПРОЕКТ НА ДОГОВОР
УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА НА ОФЕРТИТЕ
08.05.2018 год. ПРОТОКОЛ 1
23.05.2018 год. СЪОБЩЕНИЕ
20.06.2018 год. ПРОТОКОЛ 2
                        ПРОТОКОЛ 3
                        ПРОТОКОЛ 4
                        РЕШЕНИЕ

09.08.2018 год.  ДОГОВОР
                            ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА
20.12.2018 год.  ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР


14.03.2018 год. Процедура на договаряне без предварително обявление с предмет: "Избор на изпълнител за доставка на природен газ за нуждите на обекти, собственост на Община Радомир за срок от 24 месеца"

РЕШЕНИЕ
19.04.2018 год. ДОГОВОР
                           
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА 
                           12.12.2017год.  ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО ЧЛ. 18, АЛ. 1, Т. 12, ОТ ЗОП – ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ С ПРЕДМЕТ: “Реконструкция и рехабилитация на вътрешна водопроводна мрежа на с.Извор – Главен клон I”

РЕШЕНИЕ
ОБЯВЛЕНИЕ
ДОКУМЕНТАЦИЯ
ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ
УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА НА ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ
МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ
ПРОЕКТ НА ДОГОВОР
УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА НА ОФЕРТИТЕ
ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ:
            ЧАСТ 1
            ЧАСТ 2
            ЧАСТ 3
22.12.2017 год. РАЗЯСНЕНИЯ
02.04.2018 год. СЪОБЩЕНИЕ
11.04.2018 год. ПРОТОКОЛ 1
                           ПРОТОКОЛ 2
                           ПРОТОКОЛ 3
                           РЕШЕНИЕ
21.06.2018 год.  ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА
                          ДОГОВОР
02.10.2019 год. ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ОП


14.11.2017 год. ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО ЧЛ. 18, АЛ. 1, Т. 12, ОТ ЗОП – ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ С ПРЕДМЕТ: “Реконструкция и рехабилитация на вътрешна водопроводна мрежа на с.Извор – Главен клон I”

РЕШЕНИЕ
ОБЯВЛЕНИЕ
ДОКУМЕНТАЦИЯ
ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ
УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА НА ОБРАЗЦИТЕ НА ДОКУМЕНТИ
МЕТОДИКА
ПРОЕКТ НА ДОГОВОР
УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА НА ОФЕРТИТЕ
24.11.2017 год. РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
05.12.2017 год. ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА


10.08.2017 год. ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО ЧЛ. 18, АЛ. 1, Т. 12, ОТ ЗОП – ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ С ПРЕДМЕТ: "Изграждане на подход за достъп на пазар по ул. "Евлоги Георгиев", съгласно генерален план за организация на движението на град Радомир"

РЕШЕНИЕ
ОБЯВЛЕНИЕ
ДОКУМЕНТАЦИЯ
ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ
УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА НА ОБРАЗЦИТЕ НА ДОКУМЕНТИ
МЕТОДИКА
ПРОЕКТ НА ДОГОВОР
УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА НА ОФЕРТИТЕ
13.09.2017 год. ПРОТОКОЛ 1
21.09.2017 год. СЪОБЩЕНИЕ 
02.10.2017 год. ПРОТОКОЛ 2
                           ПРОТОКОЛ 3
                           РЕШЕНИЕ
21.12.2017 год. ДОГОВОР
                           ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА
12.02.2018 год. ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


24.07.2017 год. ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО ЧЛ. 20, АЛ. 2, Т. 2, ОТ ЗОП – ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ С ПРЕДМЕТ: „Доставка на електрическа енергия и координатор на балансираща група за нуждите на обекти на територията на Община Радомир” по две обособени позиции:
Обособена позиция № 1: Доставка на електрическа енергия и координатор на балансираща група за нуждите на Община Радомир и обектите на бюджетна издръжка към Община Радомир.
Обособена позиция № 2: Доставка на електрическа енергия и координатор на балансираща група за нуждите на Дом за стари хора „Свети Иван Рилски“ гр. Радомир.

РЕШЕНИЕ
ОБЯВЛЕНИЕ
ДОКУМЕНТАЦИЯ
ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ
УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА НА ОБРАЗЦИТЕ НА ДОКУМЕНТИ
ПРОЕКТ НА ДОГОВОР ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1
ПРОЕКТ НА ДОГОВОР ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2
УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА НА ОФЕРТИТЕ

23.08.2017 год. ПРОТОКОЛ 1
18.09.2017 год. СЪОБЩЕНИЕ
28.09.2017 год. ПРОТОКОЛ 2
                           ПРОТОКОЛ 3
                           РЕШЕНИЕ
21.12.2017 год. ДОГОВОР ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1
                           ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1
                           ДОГОВОР ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2
                           ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2


11.07.2017 год. ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО ЧЛ. 18, АЛ. 1, Т. 12 ОТ ЗОП – ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ С ПРЕДМЕТ: “Зимно и лятно почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите територии, предназначени за обществено ползване“

РЕШЕНИЕ
ОБЯВЛЕНИЕ
ДОКУМЕНТАЦИЯ
ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ
УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА НА ОБРАЗЦИТЕ НА ДОКУМЕНТИ
МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ
ПРОЕКТ НА ДОГОВОР
УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА НА ОФЕРТИТЕ
11.08.2017 год. СЪОБЩЕНИЕ
17.08.2017 год. ПРОТОКОЛ 1
                           ПРОТОКОЛ 2
                           ПРОТОКОЛ 3
                           РЕШЕНИЕ
04.09.2017 год. ДОГОВОР
                           ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА

 29.01.2019 год. ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРА30.05.2017 год. ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО ЧЛ. 18, АЛ. 1, Т. 12 ОТ ЗОП – ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ С ПРЕДМЕТ:
„Избор на изпълнител на ремонтно-възстановителни работи по обособени позиции за следните обекти, както следва:
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1: ВЕРТИКАЛНА ПЛАНИРОВКА НА УЛ. “БАТЕНБЕРГ“;
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2: ВЕРТИКАЛНА ПЛАНИРОВКА НА УЛ.“ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ“;
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №3: ВЕРТИКАЛНА ПЛАНИРОВКА НА УЛ.“ДУПНИШКА“;
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №4: ВЕРТИКАЛНА ПЛАНИРОВКА НА ГРАДСКИ ПАРК, ГР.РАДОМИР“

РЕШЕНИЕ
ОБЯВЛЕНИЕ
ДОКУМЕНТАЦИЯ
ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ
УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА НА ОБРАЗЦИТЕ НА ДОКУМЕНТИ
МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ
ПРОЕКТ НА ДОГОВОР
УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА НА ОФЕРТИТЕ
06.06.2017 год. РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ ИЛИ ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
06.06.2017 год. ПРОМЕНЕНИ УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА НА ОФЕРТИТЕ
30.06.2017 год. РАЗЯСНЕНИЯ
11.07.2017 год. ПРОТОКОЛ 1
20.07.2017 год. СЪОБЩЕНИЕ
27.07.2017 год. ПРОТОКОЛ 2
27.07.2017 год. ПРОТОКОЛ 3
27.07.2017 год. РЕШЕНИЕ
21.08.2017 год. РЕШЕНИЕ
25.08.2017 год. ДОГОВОР ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1
                           ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1
24.10.2017 год. ДОГОВОР ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2
                           ДОГОВОР ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 3
                           ДОГОВОР ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 4
                           ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2
                           ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 3
                           ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 4
01.12.2017 год. ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1
                           ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2
                           ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 3
02.02.2018 год. ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 426.05.2017 год. ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО ЧЛ. 20, АЛ. 2, Т. 1 ОТ ЗОП - ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ С ПРЕДМЕТ: "Ремонт на местни общински пътища и ремонт на улична мрежа в Община Радомир"

РЕШЕНИЕ
ОБЯВЛЕНИЕ
ДОКУМЕНТАЦИЯ
ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ
УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА НА ОБРАЗЦИТЕ НА ДОКУМЕНТИ
ПРОЕКТ НА ДОГОВОР
УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА НА ОФЕРТИТЕ
13.06.2017 год. РАЗЯСНЕНИЯ
05.07.2017 год. ПРОТОКОЛ 1
14.07.2017 год. СЪОБЩЕНИЕ
02.08.2017 год. ПРОТОКОЛ 2
                           ПРОТОКОЛ 3
                           РЕШЕНИЕ
04.09.2017 год. ДОГОВОР
                           ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА
21.12.2017 год. ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


 

30.03.2017 год. ОБОБЩЕНА ИНФОРМАЦИЯ по чл. 230, ал. 1,т. 7 от ЗОП за 2016 година20.02.2017 год. OБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО ЧЛ. 20, АЛ. 1, Т. 1, БУКВА "Б" ОТ ЗОП - ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ: "Оценка на съответствието на инвестиционните проекти и упражняване на строителен надзор на обекти в гр. Радомир по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради, по 15 обособени позиции"

РЕШЕНИЕ
ОБЯВЛЕНИЕ
ДОКУМЕНТАЦИЯ
ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ
УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА НА ОБРАЗЦИТЕ НА ДОКУМЕНТИ
ПРОЕКТ НА ДОГОВОР
УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА НА ОФЕРТИТЕ
07.03.2017 год. РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ ИЛИ ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
21.06.2017 год. ПРОТОКОЛ N:1
18.07.2017 год. СЪОБЩЕНИЕ
09.08.2017 год. ПРОТОКОЛ 2
                           ПРОТОКОЛ 3
                           ПРОТОКОЛ 4
                           ПРОТОКОЛ 5
                           ДОКЛАД
                           РЕШЕНИЕ
26.09.2017 год. ДОГОВОР ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1
                           ДОГОВОР ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2
                           ДОГОВОР ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 3
                           ДОГОВОР ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 4
                           ДОГОВОР ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 8
                           ДОГОВОР ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 9
                           ДОГОВОР ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 10
                           ДОГОВОР ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 11
                           ДОГОВОР ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 12
                           ДОГОВОР ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 13
                           ДОГОВОР ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 14
                           ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1
                           ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2
                           ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 3
                           ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 4
                           ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 8
                           ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 9
                           ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 10
                           ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 11
                           ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 12
                           ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 13
                           ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 14
27.09.2017 год. ДОГОВОР ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 5
                           ДОГОВОР ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 6
                           ДОГОВОР ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 7
                           ДОГОВОР ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 15
                           ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 5
                           ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 6
                           ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 7
                           ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 15
09.11.2017 год. ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 12
                           ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПОРЪЧКА ПРЕЗ НЕЙНИЯ СРОК НА ИЗПЪЛНЕНИЕ
27.10.2016 год. Oбществена поръчка по чл. 20, ал. 1, т. 1, буква „б“ от ЗОП – открита процедура с предмет: „Сметосъбиране и сметоизвозване на твърди битови отпадъци от населените места на територията на Община Радомир и транспотирането им до Регионално депо за неопасни отпадъци „Тева“- гр.Перник”

РЕШЕНИЕ
ОБЯВЛЕНИЕ
ДОКУМЕНТАЦИЯ
ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ
УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА НА ОБРАЗЦИТЕ НА ДОКУМЕНТИ
ПРОЕКТ НА ДОГОВОР
УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА НА ОФЕРТИТЕ
18.11.2016 год. РАЗЯСНЕНИЯ
16.12.2016 год. ПРОТОКОЛ
12.01.2017 год. ПРОТОКОЛ 2
                           ПРОТОКОЛ 3
                           ДОКЛАД
                           РЕШЕНИЕ
21.08.2017 год. ДОГОВОР
22.08.2017 год. ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА31.08.2016 год.
ОТНОСНО: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО ЧЛ. 20, АЛ. 1, Т. 1, Б. „А” ОТ ЗОП – ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ:„ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНЖЕНЕРИНГ – ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР ЗА ОБНОВЯВАНЕ НА ОБЕКТИ В ГР. РАДОМИР ПО НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО УПРАЖНЯВАНЕ НА АВТОРСКИ НАДЗОР, ПО 15 ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ“

 РЕШЕНИЕ
ОБЯВЛЕНИЕ
ДОКУМЕНТАЦИЯ
ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ
УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА НА ОБРАЗЦИТЕ НА ДОКУМЕНТИ
МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ
ПРОЕКТ НА ДОГОВОР
УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА НА ОФЕРТИТЕ
ТЕХНИЧЕСКИ ДОКЛАДИ И ОБСЛЕДВАНЕ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА ЖИЛИЩНИТЕ СГРАДИ

13.09.2016 год.  РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ ИЛИ ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
ДОКУМЕНТАЦИЯ
ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ
УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА НА ОБРАЗЦИТЕ НА ДОКУМЕНТИ
МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ
ПРОЕКТ НА ДОГОВОР
УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА НА ОФЕРТИТЕ
 ТЕХНИЧЕСКИ ДОКЛАДИ И ОБСЛЕДВАНЕ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА ЖИЛИЩНИТЕ СГРАДИ 
19.09.2016год.  РАЗЯСНЕНИЯ           
21.09.2016 год. РАЗЯСНЕНИЯ
                           РАЗЯСНЕНИЯ   
29.09.2016 год. РАЗЯСНЕНИЯ         
07.10.2016 год. РАЗЯСНЕНИЯ          
10.10.2016 год. РАЗЯСНЕНИЯ
11.10.2016 год. РАЗЯСНЕНИЯ
                           РАЗЯСНЕНИЯ 
12.10.2016 год. РАЗЯСНЕНИЯ
24.02.2017 год. ПРОТОКОЛ 1
09.05.2017 год. СЪОБЩЕНИЕ
23.05.2017 год. ПРОТОКОЛ 2
                           ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ПРОТОКОЛ 2
                           ПРОТОКОЛ 3
                           ДОКЛАД
                           РЕШЕНИЕ
08.08.2017 год. ДОГОВОР ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1
                           ДОГОВОР ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2
                           ДОГОВОР ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 3
                           ДОГОВОР ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 4
                           ДОГОВОР ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 6
                           ДОГОВОР ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 7
                           ДОГОВОР ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 8
                           ДОГОВОР ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 9
                           ДОГОВОР ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 10
                           ДОГОВОР ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 11
                           ДОГОВОР ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 12
                           ДОГОВОР ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 13
                           ДОГОВОР ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 14
                           ДОГОВОР ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 15
21.08.2017 год. ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2
                           ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 7
                           ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 10
                           ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 11
                           ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 14
22.08.2017 год. ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1
                           ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 3
                           ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 4
                           ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 6
                           ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 8
                           ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 9
                           ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 12
                           ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 13
                           ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 15
19.02.2018 год. ДОГОВОР ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 5
                            ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 5
11.09.2018 год. ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1510.08.2016 год.
Процедура на договаряне без предварително обявление по чл. 18, ал. 1, т. 8 от ЗОП с предмет: “Актуализация на изготвени технически инвестиционни проекти за строителство – реконструкция и рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения на населените места с. Извор и с. Друган, Община Радомир, с които Община Радомир ще кандидатства за финансиране по ''Програма за развитие на селските райони 2014-2020г.'' 

РЕШЕНИЕ
ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
ПРОЕКТ НА ДОГОВОР
15.09.2016 год. ДОГОВОР
                        ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА
24.10.2016 год. ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА29.07.2016 год. ОТНОСНО: Oбществена поръчка по чл. 20, ал. 1, т. 1, буква „б“ от ЗОП – открита процедура с предмет: „Избор на изпълнител за предоставяне на консултантски услуги по подготовка на проектно предложение за подпомагане, управление и отчитане на проект: „Строителство, реконструкция и рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения на населените места с. Извор и с. Друган, общ. Радомир“ по мярка 7.2 от ПРСР 2014-2020 г.”

РЕШЕНИЕ
ОБЯВЛЕНИЕ
ДОКУМЕНТАЦИЯ 
ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ
УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА НА ОБРАЗЦИТЕ НА ДОКУМЕНТИ
ПРОЕКТ НА ДОГОВОР
УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА НА ОФЕРТИТЕ
27.09.2016 год. РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ
14.10.2016 год. ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА


18.07.2016  год. ОТНОСНО:
Oбществена поръчка по ЧЛ. 20, АЛ.1, Т.1, буква „б“ ОТ ЗОП – открита процедура с предмет: “Изготвяне на работен инвестиционен проект за реконструкция и ремонт на Основно училище "Христо Смирненски“, гр. Радомир“, с който Община Радомир ще кандидатства за финансиране по ''Програма за развитие на селските райони 2014-2020г.'' и упражняване на авторски надзор''

 РЕШЕНИЕ
 ОБЯВЛЕНИЕ
 ДОКУМЕНТАЦИЯ
 ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ
 ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ
 УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА НА ОБРАЗЦИТЕ НА ДОКУМЕНТИ
 ПРОЕКТ НА ДОГОВОР
 УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА НА ОФЕРТИТЕ
01.09.2016 год. ПРОТОКОЛ 1

17.09.2016 год. ПРОТОКОЛ 2
                           ПРОТОКОЛ 3

                           ДОКЛАД
                        РЕШЕНИЕ № 684/17.09.2016 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
10.10.2016 год. ДОГОВОР
24.10.2016 год. ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА
11.02.2021 год. ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ
                          ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ
08.10.2021 год. ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР


18.07.2016 год. ОТНОСНО:
Обществена поръчка по ЧЛ. 20, АЛ. 1, Т. 1, буква „б“ ОТ ЗОП – открита процедура с предмет: „Избор на изпълнител за предоставяне на консултантски услуги по подготовка на проектно предложение за подпомагане, управление и отчитане на проект: „Реконструкция и ремонт на Основно училище "Христо Смирненски“, гр. Радомир“ по подмярка 7.2 от ПРСР 2014-2020г.“

РЕШЕНИЕ
ОБЯВЛЕНИЕ
ДОКУМЕНТАЦИЯ
ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ
ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ
УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА НА ОБРАЗЦИТЕ НА ДОКУМЕНТИ
ПРОЕКТ НА ДОГОВОР
УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА НА ОФЕРТИТЕ

01.09.2016 год. ПРОТОКОЛ 1
17.09.2016 год. ПРОТОКОЛ 2
                           ПРОТОКОЛ 3

                          ДОКЛАД
                           РЕШЕНИЕ № 685/17.09.2016 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
10.10.2016 год. ДОГОВОР
24.10.2016 год. ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА
11.02.2021 год. ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ
                          ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ

08.10.2021 год. ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ


09.05.2016 год. ОТНОСНО
: Процедура на договаряне без предварително обявление по чл. 18, ал. 1, т.8 от ЗОП с предмет: "Доставка на електрическа енергия от Доставчик от последна инстанция за нуждите на Община Радомир и обектите на бюджетна издръжка към Община Радомир."

 РЕШЕНИЕ
 РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ
 14.10.2016 год. ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА


09.05.2016 год. ОТНОСНО
: Процедура на договаряне без предварително обявление по чл. 18, ал. 1, т.8 от ЗОП с предмет: "Достъп и пренос на електрическа енергия през електроразпределителната мрежа за нуждите на Община Радомир и обектите на бюджетна издръжка към Община Радомир."

 РЕШЕНИЕ

 РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ
 14.10.2016 год. ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА13.04.2016 год.   ОТНОСНО: ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „Доставка на хранителни продукти за нуждите на Дом за стари хора и Домашен социален патронаж на територията на Община Радомир, Област Перник“, със следните обособени позиции:
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1: МЕСО И МЕСНИ ПРОДУКТИ
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2: МЛЯКО И МЛЕЧНИ ПРОДУКТИ
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №3: МАСЛА И МАЗНИНИ
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №4: РИБА, РИБНИ ПРОДУКТИ И ДРУГИ МОРСКИ ХРАНИ
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №5: ЯЙЦА
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №6: ЗЪРНЕНИ ХРАНИ И ХРАНИ НА ЗЪРНЕНА ОСНОВА
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №7: КАРТОФИ, КОРЕНОПЛОДНИ И ВАРИВА
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №8: ПЛОДОВЕ, ЗЕЛЕНЧУЦИ И ПРОДУКТИ ОТ ТЯХ
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №9: ДРУГИ ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №10: ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ, ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА ДОСТАВКА ОТ СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ КООПЕРАЦИИ НА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ

 РЕШЕНИЕ
 ОБЯВЛЕНИЕ
 СЪДЪРЖАНИЕ
 ДОКУМЕНТАЦИЯ
 ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
 ОБРАЗЦИ
 ПРОЕКТ НА ДОГОВОР  1
 ПРОЕКТ НА ДОГОВОР  2
 ПРОЕКТ НА ДОГОВОР  3
 ПРОЕКТ НА ДОГОВОР  4
 ПРОЕКТ НА ДОГОВОР  5
 ПРОЕКТ НА ДОГОВОР  6
 ПРОЕКТ НА ДОГОВОР  7
 ПРОЕКТ НА ДОГОВОР  8
 ПРОЕКТ НА ДОГОВОР  9
 ПРОЕКТ НА ДОГОВОР 10
 27.06.2016 год. ПРОТОКОЛ 1 
 05.08.2016 год. ПРОТОКОЛ 2
                            ПРОТОКОЛ 3
                            РЕШЕНИЕ
11.10.2016 год. ДОГОВОР ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №10
24.10.2016 год. ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 10
06.02.2017 год. ДОГОВОР ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1
                           ДОГОВОР ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2
                           ДОГОВОР ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №3
                           ДОГОВОР ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №4
                           ДОГОВОР ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №5
                           ДОГОВОР ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №6
                           ДОГОВОР ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №7
                           ДОГОВОР ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №8
                           ДОГОВОР ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №9
16.02.2017 год. ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1
                           ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2
                           ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №3
                           ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №4
                           ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №5
                           ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №6
                           ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №7
                           ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №8
                           ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №9

СПРАВКА ЗА ПЛАЩАНИЯТА
12.02.2019 год. ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО ОП 1
                           ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО ОП 2
                           ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО ОП 3
                           ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО ОП 4
                           ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО ОП 5
                           ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО ОП 6
                           ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО ОП 7
                           ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО ОП 8
                           ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО ОП 9
                           ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО ОП 10


13.04.2016 год. ОТНОСНО: ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „Доставка на електрическа енергия и координатор на балансираща група за нуждите на обекти на територията на Община Радомир” по две обособени позиции: Обособена позиция № 1: Доставка на електрическа енергия и координатор на балансираща група за нуждите на Община Радомир и обектите на бюджетна издръжка към Община Радомир; Обособена позиция № 2: Доставка на електрическа енергия и координатор на балансираща група за нуждите на Дом за стари хора „Свети Иван Рилски“ гр. Радомир.

РЕШЕНИЕ       
ОБЯВЛЕНИЕ
ДОКУМЕНТАЦИЯ
ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
ОБРАЗЦИ
ПРОЕКТ НА ДОГОВОР 1
ПРОЕКТ НА ДОГОВОР 2
27.04.2016 год. РЕШЕНИЕ ЗА ПРОМЯНА
02.06.2016 год. ПРОТОКОЛ 1
23.06.2016 год. ПРОТОКОЛ 2
                           ПРОТОКОЛ 3
                           РЕШЕНИЕ
10.08.2016 год. ДОГОВОР ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1
                           ДОГОВОР ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2
19.09.2016 год. ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР
21.12.2017 год. ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1
18.01.2018 год. ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2
 


12.04.2016 год. 
ОТНОСНО: ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „Зимно и лятно почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите територии, предназначени за обществено ползване“

РЕШЕНИЕ
ОБЯВЛЕНИЕ
ДОКУМЕНТАЦИЯ
ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
МЕТОДИКА
ПРОЕКТ НА ДОГОВОР
ОБРАЗЦИ
14.06.2016 год. ПРОТОКОЛ 1
                           ПРОТОКОЛ 2
                           ПРОТОКОЛ 3
                           РЕШЕНИЕ
07.09.2016 год. ДОГОВОР
19.09.2016 год. ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР 
01.12.2017 год. ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
 


05.04.2016 год.
ОТНОСНО: ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: Избор на изпълнител за изготвяне на технически проект и упражняване на авторски надзор при изпълнението му за проект с работно заглавие: „„Реконструкция и рехабилитация на общински пътища на територията на община Радомир” с 2 подобекта: 1. Общински път PER2130 ІІІ-627, Алино – Долна Диканя / - Горна Диканя – Дрен - /І-1/; 2. Общински път PER2134 ІІІ-627, Друган – Радомир / - Стефаново – Кондофрей - /ІІІ-6041/““, за кандидатстване по Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020г., Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“, Подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“
                
РЕШЕНИЕ
ОБЯВЛЕНИЕ

ДОКУМЕНТАЦИЯ
УКАЗАНИЯ
ОБРАЗЦИ
ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ
ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ПРОЕКТ НА ДОГОВОР
ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
04.07.2016 год. ПРОТОКОЛ 1
                           ПРОТОКОЛ 2
                           ПРОТОКОЛ 3
                           ПРОТОКОЛ 4
                           РЕШЕНИЕ 
16.08.2016год.  ДОГОВОР
24.08.2016 год. ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР 29.03.2016 год.
ОТНОСНО: ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „Ремонт на местни общински пътища от IV-то класната пътна мрежа на територията на Община Радомир и неотложни ремонтни дейности на улици в гр. Радомир”

РЕШЕНИЕ
ОБЯВЛЕНИЕ
УКАЗАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ
ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
ПРОЕКТ НА ДОГОВОР
ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ
ПРОТОКОЛ 1
24.06.2016 год. ПРОТОКОЛ 2
                           ПРОТОКОЛ 3
                           ПРОТОКОЛ 4                 
                          
РЕШЕНИЕ
14.07.2016 год. ДОГОВОР
26.07.2016 год. ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР
29.12.2016 год. ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА29.03.2016 год. ОБОБЩЕНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ. 44, АЛ. 10 ОТ ЗОП ЗА 2015 ГОДИНА19.02.2016 год. ОТНОСНО: Процедура на договаряне без обявление с предмет: "Избор на изпълнител за доставка на природен газ за нуждите на обекти, собственост на Община Радомир за срок от 24 месеца"

РЕШЕНИЕ
31.03.2016 год. ДОГОВОР
 


 

05.11.2015 год. ОТНОСНО: Процедура на договаряне без обявление с предмет: „Ремонт на уличната настилка в гр. Радомир”

РЕШЕНИЕ
ПОКАНА

ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ

ПРОЕКТ НА ДОГОВОР

ДОКЛАД

РЕШЕНИЕ
09.12.2015 год. ДОГОВОР
11.12.2015 год. ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР
21.01.2016 год. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


 28.10.2015год. ОТНОСНО: ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: “Изготвяне на обследване за установяване на техническите характеристики и изготвяне на технически паспорти на сгради на територията на Община Радомир по Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради”                   РЕШЕНИЕ

08.01.2016 год. ПРОТОКОЛ 1
12.03.2016 год. ПРОТОКОЛ 2
                          ПРОТОКОЛ 3
                          РЕШЕНИЕ
26.05.2016 год. ДОГОВОР
13.06.2016 год. ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР
07.11.2016 год. ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ


27.08.2015год. Справка за плащанията по обществени поръчки за периода 01.07.2015-31.07.2015 година.


18.08.2015год. ОТНОСНО: ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „Доставка и монтаж на мобилно спортно съоръжение за нуждите на Община Радомир”

РЕШЕНИЕ

ОБЯВЛЕНИЕ

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

МЕТОДИКА

ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ

ПРОЕКТ НА ДОГОВОР

30.09.2015год. ПРОТОКОЛ 1

                          ПРОТОКОЛ 2

                          РЕШЕНИЕ

13.11.2015год. ДОГОВОР

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

09.12.2015 год. ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР

21.01.2016 год. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


 
28.07.2015год. Справка за плащанията по обществени поръчки за периода 01.06.2015-30.06.2015 година.
 


 23.06.2015год. ОТНОСНО: ПРОЦЕДУРА НА ДОГОВАРЯНЕ БЕЗ ОБЯВЛЕНИЕ С ПРЕДМЕТ: „Упражняване на авторски надзор по време на изпълнението на обект: Изграждане на система за ранно откриване на горски пожари, видео наблюдение и оповестяване в Община Радомир“

РЕШЕНИЕ 479 от 23.06.2015 год.

РЕШЕНИЕ 500 от 03.07.2015год.

ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА от 02.07.2015 год.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР от 10.07.2015 год.

ДОГОВОР от 10.07.2015год.

09.10.2015год. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕН ДОГОВОР


19.06.2015год. ОТНОСНО: ПРОЦЕДУРА НА ДОГОВАРЯНЕ БЕЗ ОБЯВЛЕНИЕ С ПРЕДМЕТ: „Извършване на допълнителни видове строителни дейности за обект "Интегриран проект за подобряване на водоснабдителната инфраструктура на населените места в община Радомир включващо: 1. Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на с. Дрен, общ. Радомир, фаза 1 и 2; 2. Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на с. Долна Диканя, общ. Радомир, фаза 1 и 2“

РЕШЕНИЕ 472 от 19.06.2015 год.

РЕШЕНИЕ 496 от  01.07.2015год.

ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА от 29.06.2015 год.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР от 08.07.2015 год.

ДОГОВОР от 10.07.2015 год.

09.10.2015год ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕН ДОГОВОР


17.06.2015 год. ОТНОСНО: ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: “Изготвяне на обследване по две обособени позиции: Обособена позиция № 1: Изготвяне на обследване за установяване на технически характеристики и изготвяне на технически паспорт по  Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради; Обособена позиция № 2: Изготвяне на обследване за енергийна ефективност и издаване на сертификат за енергийни характеристики на сгради в експлоатация по  Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради”

РЕШЕНИЕ

ОБЯВЛЕНИЕ

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

ПРОЕКТ НА ДОГОВОР ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1

ПРОЕКТ НА ДОГОВОР ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2

ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ

02.09.2015год. ПРОТОКОЛ №1 

24.09.2015год. СЪОБЩЕНИЕ

30.09.2015год. ПРОТОКОЛ N:2

                          ПРОТОКОЛ N:3

                          РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ

                          РЕШЕНИЕ

11.12.2015 год. ДОГОВОР

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

11.12.2015 год. ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА

 


26.05.2015год. ОТНОСНО: ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „Зимно и лятно почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите територии, предназначени за обществено ползване“

РЕШЕНИЕ

ОБЯВЛЕНИЕ

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

МЕТОДИКА

ПРОЕКТ НА ДОГОВОР

ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ

ПРОТОКОЛ 1

ПРОТОКОЛ 2

ПРОТОКОЛ 3

РЕШЕНИЕ 526 от 15.07.2015 год.

15.09.2015год. ДОГОВОР

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

18.09.2015год. ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР

19.09.2016 год. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


 20.05.2015год. Справка за плащанията по обществени поръчки за периода 01.04.2015-30.04.2015 година.


 18.05.2015год. ОТНОСНО: ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „Ремонт на  местни общински пътища от IV-то класната пътна мрежа на територията на Община Радомир и неотложни ремонтни дейности на улици в гр. Радомир”

РЕШЕНИЕ

ОБЯВЛЕНИЕ

УКАЗАНИЯ

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

МЕТОДИКА

ПРОЕКТ НА ДОГОВОР

ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ

СЪОБЩЕНИЕ от 24.07.2015 год.

 

07.08.2015год

ПРОТОКОЛ № 1 от 30.06.2015 год.

ПРОТОКОЛ № 2 от 09.07.2015 год.

ПРОТОКОЛ № 3 от 21.07.2015 год.

ПРОТОКОЛ № 4 от 29.07.2015 год.

ПРОТОКОЛ № 5 от 05.08.2015 год.

РЕШЕНИЕ № 590 от 07.08.2015 год.

09.10.2015год. ДОГОВОР

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

28.10.2015год. ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР

29.12.2015 год. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 


 09.02.2015год. ОТНОСНО: Избор на изпълнител за доставка на природен газ за нуждите на обекти собственост на Община Радомир за срок от 12 месеца

РЕШЕНИЕ

СПРАВКА ЗА ПЛАЩАНИЯТА

 

Справка информация за извършените плащания по сключените договори с предмет "Доставка на газ за нуждите на обектите собственост но Община Радомир за срок от 24 месеца с РИЛА ГАЗ ЕАД".


 12.11.2014год. ОТНОСНО: Документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „ИЗГОТВЯНЕ НА ПРОЕКТ ЗА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА РАДОМИР”

РЕШЕНИЕ

ОБЯВЛЕНИЕ

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

МЕТОДИКА

ПРОЕКТ НА ДОГОВОР

ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ

СТАНОВИЩЕ НА РИОСВ

СТАНОВИЩЕ НА НИНКН

ПЛАНОВО ЗАДАНИЕ И ОПОРЕН ПЛАН ЗА ИЗРАБОТКА НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН

ОПОРЕН ПЛАН

СХЕМА ПО ВИД СОБСТВЕНОСТ

СХЕМА ПО ВИД ТЕРИТОРИЯ

ПРОТОКОЛ N:1

ПРОТОКОЛ №2

ПРОТОКОЛ №3

ПРОТОКОЛ №4

РЕШЕНИЕ № 143 ОТ 12.02.2015 год.

СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ. 69А, АЛ.3 ОТ ЗОП

18.03.2015 год. ДОГОВОР

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР


 28.10.2014год. Относно: Прекратяване на открита процедурата за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изготвяне на проект за общ устройствен план на Община Радомир”

РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ


 15.10.2014год. Относно: Документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изготвяне на проект за общ устройствен план на община Радомир”

РЕШЕНИЕ
ОБЯВЛЕНИЕ
ДОКУМЕНТАЦИЯ
ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
МЕТОДИКА
ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ
ПЛАНОВО ЗАДАНИЕ И ОПОРЕН ПЛАН ЗА ИЗРАБОТКА НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН
ОПОРЕН ПЛАН
СХЕМА ПО ВИД СОБСТВЕНОСТ
СХЕМА ПО ВИД ТЕРИТОРИЯ


02.10.2014год. Относно: Доставка на газьол за отопление, маркиран червен, код CPV 09135100-5 за детските градини, училищата, Дом за стари хора и ЦНСТ-1 и ЦНСТ-2 с. Дрен и гориво за автомобилите на учрежденията на бюджетна издръжка в Община Радомир.

РЕШЕНИЕ

14.11.2016 год. ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

СПРАВКА ЗА ПЛАЩАНИЯТА


30.09.2014год. Относно: Документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Сметосъбиране и сметоизвозване на твърди битови отпадъци от населените места на територията на община Радомир“

РЕШЕНИЕ ЗА ПРОМЯНА
ДОКУМЕНТАЦИЯ
ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
МЕТОДИКА
ПРОЕКТ НА ДОГОВОР
ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ
ПРОТОКОЛ №1
ПРОТОКОЛ №2
ПРОТОКОЛ №3
РЕШЕНИЕ № 738 / 10.12.2014 год.
ДОГОВОР № 8 / 15.01.2015 год.

16.02.2017 год. 
 ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА17.09.2014 год. Относно:  Открита процедура за възлагане на обществена поръчка
с предмет: "СМЕТОСЪБИРАНЕ И СМЕТИЗВОЗВАНЕ НА ТВЪРДИ БИТОВИ ОТПАДЪЦИ ОТ НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА РАДОМИР"
РЕШЕНИЕ
ОБЯВЛЕНИЕ
ДОКУМЕНТАЦИЯ
ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
МЕТОДИКА
ПРОЕКТ НА ДОГОВОР
ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ


30.06.2014 год.  Относно: Открита процедура по чл. 14, ал. 3, т. 2 от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на консултант за осъществяване на строителен надзор на проект: Реконструкция, разширение, оборудване и обзавеждане на обект „Многофункционален спортен център за тренировки – гр. Радомир“

РЕШЕНИЕ

ОБЯВЛЕНИЕ

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ

РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ N:205/06.03.2015 г.


 27.06.2014 год.  Относно: Открита процедура за възлагане на обществена поръчка по ЗОП с предмет: „Реконструкция, разширение, оборудване и обзавеждане на обект „Многофункционален спортен център за тренировки – гр. Радомир“

РЕШЕНИЕ

ОБЯВЛЕНИЕ

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ N:204/06.03.2015г.


25.06.2014 год.  РЕШЕНИЕ ЗА ПРОМЯНА ОТНОСНО: ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „Доставки на хранителни продукти по предварително подавани заявки за нуждите на детските градини и социалните институции на територията на община Радомир по обособени позиции.”


19.05.2014 год. ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „Доставки на хранителни продукти по предварително подавани заявки за нуждите на детските градини и социалните институции на територията на община Радомир по обособени позиции.”

РЕШЕНИЕ

ОБЯВЛЕНИЕ

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ

ОБРАЗЕЦ 16 СПЕЦИФИКАЦИЯ

СПРАВКА ЗА ПЛАЩАНИЯТА

16.11.2016 год. ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 8     
                           ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 14
                           ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 15
                           ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 18
                           ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 19
                           ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 20

02.12.2016 год. ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 3
                           ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 4
                           ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 11
                           ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 12
                           ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 13
                           ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 16
                           ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 17

20.01.2017 год. ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 9

06.04.2017 год. ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1
                           ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2
                           ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 5
                           ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 6
                           ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 7


25.04.2014 ГОД. ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „Ремонт на местни общински пътища от IV-то класната пътна мрежа на територията на Община Радомир и неотложни ремонтни дейности на улици в гр. Радомир”

РЕШЕНИЕ

ОБЯВЛЕНИЕ

УКАЗАНИЯ

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

МЕТОДИКА

ПРОЕКТ НА ДОГОВОР

ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ


17.03.2014год. ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „ЗИМНО И ЛЯТНО ПОЧИСТВАНЕ НА УЛИЧНИТЕ ПЛАТНА, ПЛОЩАДИТЕ, АЛЕИТЕ, ПАРКОВИТЕ И ДРУГИТЕ ТЕРИТОРИИ, ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЗВАНЕ“

РЕШЕНИЕ

ОБЯВЛЕНИЕ

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ОБРАЗЦИ


19.12.2013год. „Първоначално залесяване на неземеделска земя и поддържане на създадените горски култури“,проект финансиран по мярка 223 “Първоначално залесяване на неземеделски земи” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013г., Договор за БФП № 14/223/00241 от 05.04.2013 г.

УКАЗАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ

ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ


04.12.2013год. ОТНОСНО: Прекратяване на открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Първоначално залесяване на неземеделска земя и поддържане на създадените горски култури"

Заповед за прекратяване

Решение за прекратяване


 03.12.2013год. Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:
Упражняване на строителен надзор във връзка с изпълнението на „Интегриран проект за подобряване на водоснабдителната инфраструктура на населените места в община Радомир в т.ч. :
•    Реконструкция на водопроводна мрежа на с. Дрен, общ. Радомир;
•    Реконструкция на водопроводна мрежа на с. Долна Диканя, общ. Радомир;
възлагана в изпълнение на Договор № 14/321/01295/2012 г. финансиран от ПРСР 2007-2013 г. по мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони”

Решение на Кмета на Община Радомир за стартиране на открита процедура за възлагане на обществена поръчка

Обявление за обществена поръчка

Технически спецификации

Указание за участие

Образци на документи


 26.11.2013год. Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:„Първоначално залесяване на неземеделска земя и поддържане на създадените горски култури“, проект финансиран по мярка 223 “Първоначално залесяване на неземеделски земи” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г.,  Договор за БФП № 14/223/00241 от 05.04.2013г.

УКАЗАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ

ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ01.11.2013год.
ОТНОСНО: Прекратяване на открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Първоначално залесяване на неземеделска земя и поддържане на създадените горски култури"


14.08.2013год. Интегриран проект за подобряване на водоснабдителната инфраструктура на населените места вобщина Радомир включващо:
1.Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на с. Дрен, общ. Радомир, фаза 1 и2;
2.Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на с. Долна Диканя, общ. Радомир,фаза 1 и 2".

УКАЗАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ

ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ


14.08.2013год. „Първоначално залесяване на неземеделска земя и поддържане на създадените горски култури“, проект финансиран по мярка 223 “Първоначално залесяване на неземеделски земи” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007- 2013г.,  Договор за БФП № 14/223/00241 от 05.04.2013 г.14.08.2013год.

УКАЗАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ

ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ


 08.08.2013год. Изготвяне на комплексни доклади за оценка на съответствието със съществените изисквания към строежите, както и оценка за съответствието на част "Конструктивна" на инвестиционния проект от физически лица, упражняващи технически контрол по част "Конструктивна", в съответствие с чл. 142, ал. 10 ЗУТ“ във връзка с изпълнението на “Интегриран воден проект за град Радомир”, финансиран по ОП ”Околна среда 2007 – 2013”. – Договор за БФП № DIR-51011119-C005, Проект № DIR-51011119-4-16.

НАЧАЛНА СТРАНИЦА

УКАЗАНИЯ

ТЕХНИЧЕСКА ДОКУМЕНТАЦИЯ

ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ


29.04.2013год. Ремонт на местни общински пътища от IV-то класната пътна мрежа на територията на Община Радомир и неотложни ремонтни дейности на улици в гр. Радомир.

РЕШЕНИЕ

ОБЯВЛЕНИЕ 

ДОКУМЕНТИ И УКАЗАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ


 15.03.2013 год. Осъществяване на охрана с помощта на сигнално-известителна техника и сигнално-охранителна дейност на обекти на Община Радомир


 15.02.2013 г.Документи за участие по процедура за избор на Изпълнител заобществена поръчка с предмет: „Изготвянена Функционален анализ, въвеждане на Стратегия за организационно развитие ипредложения за промени в нормативни документи на общинските администрации на Радомир и Земен” по проект,финансиран от Оперативна програма „Административен капацитет” (ОПАК), съфинансирана от Европейския съюзчрез Европейския социален фонд по проект: „Повишаване ефективността на общинската администрация на общините Радомир и Земен” 


 07.12.2012 г. Извършване на възстановителни работи, укрепване и частична реконструкцияна сградата и оградата на ОУ ”Христо Смирненски“ – гр. Радомир


30.11.2012 г.Зимно почистване на улици, площади и други територии за общественоползване на територията на град Радомир


31.10.2012 г.Неотложни аварийни дейности по търбопроводнамрежа на отоплителна инсталация на сградата на ЦДГ "Слънце" - гр. Радомир


22.11.2012 г.Провеждане на информационна кампания за заинтересованите страни, свързани с извършвания функционален анализ, организиране и провеждане на две Кръгли маси и дейности за информация и публичност на проекта


Наименование Брой тегления
986.pdf 24 Изтегли документ с име "986.pdf"
Обявление за изменение.pdf 60 Изтегли документ с име "Обявление за изменение.pdf"
Допълнително споразумение.pdf 47 Изтегли документ с име "Допълнително споразумение.pdf"
Обявление за приключване ГАЗ.pdf 86 Изтегли документ с име "Обявление за приключване ГАЗ.pdf"
Обявление за приключване на договор.pdf 126 Изтегли документ с име "Обявление за приключване на договор.pdf"
обявление за изменение.pdf 245 Изтегли документ с име "обявление за изменение.pdf"
допълнително споразумение.pdf 180 Изтегли документ с име "допълнително споразумение.pdf"
обявление приключване консултантски.pdf 279 Изтегли документ с име "обявление приключване консултантски.pdf"
обявление приключване проектиране.pdf 270 Изтегли документ с име "обявление приключване проектиране.pdf"
обявление приключване оборудване.pdf 194 Изтегли документ с име "обявление приключване оборудване.pdf"
обявление приключване смр.pdf 204 Изтегли документ с име "обявление приключване смр.pdf"
обявление за приключване на договор ОП3.pdf 229 Изтегли документ с име "обявление за приключване на договор ОП3.pdf"
обявление за приключване на договор ОП4.pdf 190 Изтегли документ с име "обявление за приключване на договор ОП4.pdf"
обявление за приключване на договор ОП1.pdf 226 Изтегли документ с име "обявление за приключване на договор ОП1.pdf"
обявление за приключване на договор ОП2.pdf 266 Изтегли документ с име "обявление за приключване на договор ОП2.pdf"
обявление № 711 за приключване на договор.pdf 214 Изтегли документ с име "обявление № 711 за приключване на договор.pdf"
обявление № 716 за приключване на договор.pdf 261 Изтегли документ с име "обявление № 716 за приключване на договор.pdf"
обявление за прекратяване асфалт 2020.pdf 253 Изтегли документ с име "обявление за прекратяване асфалт 2020.pdf"
469 Депо.pdf 295 Изтегли документ с име "469 Депо.pdf"
Възложена Депо.pdf 268 Изтегли документ с име "Възложена Депо.pdf"
prikl. dogovor .pdf 284 Изтегли документ с име "prikl. dogovor .pdf"
Допълнително споразумение 302 Изтегли документ с име "Допълнително споразумение"
Обявление за изменение 329 Изтегли документ с име "Обявление за изменение"
reshenie 262.pdf 328 Изтегли документ с име "reshenie 262.pdf"
Решение.pdf 331 Изтегли документ с име "Решение.pdf"
Доклад.pdf 295 Изтегли документ с име "Доклад.pdf"
Протокол 2.pdf 326 Изтегли документ с име "Протокол 2.pdf"
Протокол 1.pdf 285 Изтегли документ с име "Протокол 1.pdf"
съобщение ценови.pdf 343 Изтегли документ с име "съобщение ценови.pdf"
pr181.pdf 315 Изтегли документ с име "pr181.pdf"
pr1.pdf 400 Изтегли документ с име "pr1.pdf"
reshenie.pdf 338 Изтегли документ с име "reshenie.pdf"
изменение консултантски.pdf 348 Изтегли документ с име "изменение консултантски.pdf"
анекс консултантски.pdf 281 Изтегли документ с име "анекс консултантски.pdf"
анекс СМР.pdf 373 Изтегли документ с име "анекс СМР.pdf"
изменение смр.pdf 297 Изтегли документ с име "изменение смр.pdf"
изменение доставка.pdf 281 Изтегли документ с име "изменение доставка.pdf"
анекс оборудване.pdf 322 Изтегли документ с име "анекс оборудване.pdf"
DSH OP 2.pdf 362 Изтегли документ с име "DSH OP 2.pdf"
DSH OP 1.pdf 499 Изтегли документ с име "DSH OP 1.pdf"
DSH OP 5.pdf 323 Изтегли документ с име "DSH OP 5.pdf"
TO OP 1.pdf 318 Изтегли документ с име "TO OP 1.pdf"
DSH OP 3.pdf 411 Изтегли документ с име "DSH OP 3.pdf"
TO OP 2.pdf 414 Изтегли документ с име "TO OP 2.pdf"
DSH OP 4.pdf 353 Изтегли документ с име "DSH OP 4.pdf"
TO OP 4.pdf 369 Изтегли документ с име "TO OP 4.pdf"
TO OP 5.pdf 306 Изтегли документ с име "TO OP 5.pdf"
TO OP 3.pdf 364 Изтегли документ с име "TO OP 3.pdf"
prikl. varba.pdf 483 Изтегли документ с име "prikl. varba.pdf"
prikl. arkata.pdf 515 Изтегли документ с име "prikl. arkata.pdf"
prikl. jedna.pdf 445 Изтегли документ с име "prikl. jedna.pdf"
632-.pdf 443 Изтегли документ с име "632-.pdf"
631-.pdf 422 Изтегли документ с име "631-.pdf"
633-.pdf 441 Изтегли документ с име "633-.pdf"
635-.pdf 320 Изтегли документ с име "635-.pdf"
634-.pdf 425 Изтегли документ с име "634-.pdf"
631.pdf 408 Изтегли документ с име "631.pdf"
633.pdf 338 Изтегли документ с име "633.pdf"
635.pdf 448 Изтегли документ с име "635.pdf"
632.pdf 496 Изтегли документ с име "632.pdf"
634.pdf 439 Изтегли документ с име "634.pdf"
567-.pdf 326 Изтегли документ с име "567-.pdf"
568-.pdf 432 Изтегли документ с име "568-.pdf"
566-.pdf 447 Изтегли документ с име "566-.pdf"
565-.pdf 447 Изтегли документ с име "565-.pdf"
567.pdf 348 Изтегли документ с име "567.pdf"
565.pdf 393 Изтегли документ с име "565.pdf"
566.pdf 253 Изтегли документ с име "566.pdf"
568.pdf 375 Изтегли документ с име "568.pdf"
566.pdf 444 Изтегли документ с име "566.pdf"
565.pdf 429 Изтегли документ с име "565.pdf"
567.pdf 325 Изтегли документ с име "567.pdf"
568.pdf 346 Изтегли документ с име "568.pdf"
5666.pdf 367 Изтегли документ с име "5666.pdf"
18.pdf 328 Изтегли документ с име "18.pdf"
19.pdf 401 Изтегли документ с име "19.pdf"
20.pdf 437 Изтегли документ с име "20.pdf"
21.pdf 337 Изтегли документ с име "21.pdf"
22.pdf 431 Изтегли документ с име "22.pdf"
18.pdf 375 Изтегли документ с име "18.pdf"
19.pdf 441 Изтегли документ с име "19.pdf"
20.pdf 457 Изтегли документ с име "20.pdf"
22.pdf 416 Изтегли документ с име "22.pdf"
21.pdf 468 Изтегли документ с име "21.pdf"
avtogara prikluchen.pdf 437 Изтегли документ с име "avtogara prikluchen.pdf"
kozirki prikluchen.pdf 434 Изтегли документ с име "kozirki prikluchen.pdf"

Анкета