Население

Населението на Община Радомир е 22 939 човека. От този брой градското е 63,6%.
/assets/pictures/razpredelenie na naselenieto v grada i v selata.jpg
6,2 % от населението е с по-високо от средно образование. Дял на заетите в частния сектор е 56 %. Най – голям относителен дял има населението в трудоспособна възраст. Населението е представено в две етнически групи – българи и роми. Ромите живеят като по-компактна група в град Радомир. Гъстотата на населението на кв.м. е 42,8 души. Съществува тенденция за намаляване на населението по основни възрастови групи, особено между 7 -18 години. Основната причина е застаряване на населението и ниската раждаемост. Намалява и населението в трудоспособна възраст. Макар, че намалението не е съществено, трябва да се отбележи големия относителен дял на населението в над трудоспособна възраст през следващите 10-15 години. Това се потвърждава и от отрицателната тенденция на естествения прираст. 80% от населението на Общината в трудоспособна възраст е съсредоточено в град Радомир.

Анкета

Какво смятате за новата визия на сайта ?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Харесва ми :
51 % Complete (success)
Не ми допада :
44 % Complete (success)
Не знам :
4 % Complete (success)