Структура

Дата на публикуване: 10.04.2012 06:29
Структура на Общинска администрация - Радомир
СТРУКТУРА

УТВЪРДИЛ:
ПЛАМЕН АЛЕКСИЕВ
Кмет на община Радомир

     

І. ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ

 1. Кмет – 1 бр.
 2. Заместник кмет – 1 бр.
 3. Кмет на кметство –3 бр.
 4. Кметски наместник – 26 бр.

 

            ІІ. ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

 1. Секретар – 1 бр.
 2. Звено вътрешен одит
 • Ръководител - 1 бр.
 • Вътрешен одитор – 1 бр.

 

Звено за обслужване на ОбС

 • Технически сътрудник – 2 бр.

 
Секретар на МКБППМН – 1 бр

ІІІ. ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ – 20 бр.

 1. Директор „Финансово, административно и правно обслужване“ – 1 бр.


Отдел „Култура, образование, социални дейности и спорт“

 • Н-к отдел – 1 бр.
 • Връзки с обществеността – 1 бр.
 • Гл. специалист култура– 1 бр.
 • Гл. специалист образование – 1 бр.
 • Ст. специалист Социални дейности- 1 бр. 


Отдел „Финанси, счетоводство и бюджет “

 • Н-к отдел – 1 бр.
 • Гл. счетоводител – 1 бр.
 • Гл. Експерт бюджет – 1 бр.
 • Ст. счетоводител – 2 бр.
 • Техн. изпълнител - Домакин – 1 бр.

 

Отдел „Административно – правно обслужване и човешки ресурси“

 • Н-к отдел – 1 бр.
 • Ст. юрисконсулт - 1 бр.
 • Гл. специалист гражданска регистрация и административно обслужване – 1 бр.
 • Ст. специалист гражданска регистрация и административно обслужване – 1 бр.
 • Ст. специалист административно обслужване – 1 бр.
 • Гл. специалист административно обслужване – 1 бр.
 • Ст. специалист ИО – 1 бр.
 • Гл. специалист УЧР и РЗ– 1 бр.

 

ІV. СПЕЦИАЛИЗИРАНА АДМИНИСТРАЦИЯ – 35бр.

 1. Гл. архитект – 1 бр.

 

 

Директор  „Устройство на територията, общинска собственост проекти и програми““

 • Директор на дирекция – 1 бр.

 

Отдел „Устройство на територията“

 • Н-к отдел – 1 бр.
 • Гл. инженер – 1 бр.
 • Ст. специалист незаконно строителство – 2 бр.
 • Ст. специалист устройство на територията - 3 бр.
 • Ст. специалист инвеститорски контрол - 1 бр.

 

Отдел „Общинска собственост, екология и гори“

 • Н-к отдел – 1 бр.
 • Гл. специалист Лесовъд - 1 бр.
 • Ст. специалист общ. собственост и жил. настаняване – 2 бр.
 • Гл. специалист Екология и гори – 1 бр.
 • Ст. специалист Екология и гори – 1 бр.

 

Отдел „Проекти, програми и обществени поръчки“

 • Н-к отдел – 1 бр.
 • Гл. Екперт ПП – 1 бр.
 • Ст. Екперт ПП – 1 бр.
 • Ст. Експерт поръчки и концесии – 1 бр

 

Отдел „МДТ“

 • Н-к отдел – 1 бр.
 • Ст. Инспектор приходи – 1 бр.
 • Ст. счетоводител приходи – 2 бр.
 • Ст. специалист приходи – 1 бр.
 • Ст. Експерт – 1 бр.
 • Изпълнител касиер – 2 бр.

 

      Общата численост на персонала в общинска администрация е 85 броя.

 

      

 

Анкета