Съобщения

Дата на публикуване: 13.09.2021 14:40
06.06.2022 год. ОБЯВА във връзка с издадено Решение № СО-57-ЕО/2022г. на РИОСВ-София да не се извършва екологична оценка на Проект за частично изменение на Общия устройствен план на община Радомир и Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за поземлен имот с идентификатор 20256.11.651 по кадастралната карта на село Дебели лаг, община Радомир за промяна предназначението му с цел изграждане на фотоволтаична електрическа централа с възложител: „СИРИУС ПАУЪР“ ООД
                           РЕШЕНИЕ НА РИОСВ за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка23.05.2022 год. ОБЯВА във връзка с издадено Решение №СО-50-ЕО/2022 г. на РИОСВ-София да не се извършва екологична оценка на План за интегрирано развитие на община Радомир
                           РЕШЕНИЕ НА РИОСВ за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка
                      


20.04.2022 год. ОБЯВА за постъпила информация за преценяване на необходимостта от оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/ на инвестиционно предложение от "ЕВРОКОМЕРС БГ" ООД
                           ИСКАНЕ за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/  от "ЕВРОКОМЕРС БГ" ООД

25.03.2022 год. ОБЯВА за инвестиционно предложение от "ЕВРОКОМЕРС БГ" ООД
                           УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

01.12.2021 год. ОБЯВА за инвестиционно предложение
                           ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОКУМЕНТИ

22.10.2021 год. Община Радомир уведомява жителите на Общината, че „ЧАРКОЛЯК“ ЕООД с Управител – Николай Чанев има постъпила в Община Радомир, Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС /Приложение № 2 към чл. 6 от Наредба за условията за извършване на оценка на въздействието върху ОС/ на инвестиционно предложение за изграждане на „Пункт за разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства в поземлен имот с идентификатор 69239.255.122 по КК и КР за землището на с. Стефаново, община Радомир“.
                           ОБЯВА
 
                          И С К А Н Е за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС)
 
                          Информация по Приложение 2 към чл.от наредбата за ОВОС
 
                          Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

Наименование Брой тегления
РИОСВ.pdf 1 Изтегли документ с име "РИОСВ.pdf"
обява решение.pdf 1 Изтегли документ с име "обява решение.pdf"
Обява.pdf 18 Изтегли документ с име "Обява.pdf"
Решение РИОСВ.pdf 20 Изтегли документ с име "Решение РИОСВ.pdf"
Обява Еврокомерс БГ ООД.pdf 77 Изтегли документ с име "Обява Еврокомерс БГ ООД.pdf"
Искане Еврокомерс БГ ООД.pdf 84 Изтегли документ с име "Искане Еврокомерс БГ ООД.pdf"
Обява за инвестиционно предложение ЕВРОКОМЕРС БГ ООД.pdf 73 Изтегли документ с име "Обява за инвестиционно предложение ЕВРОКОМЕРС БГ ООД.pdf"
Инвестиционно предложение ЕВРОКОМЕРС БГ ООД 43 Изтегли документ с име "Инвестиционно предложение ЕВРОКОМЕРС БГ ООД"
Обява.pdf 178 Изтегли документ с име "Обява.pdf"
Допълнителни документи Обява.pdf 193 Изтегли документ с име "Допълнителни документи Обява.pdf"
Prilojenie 2_info precenka OVOS.doc 91 Изтегли документ с име "Prilojenie 2_info precenka OVOS.doc"
информация приложение 2към чл.6.pdf 159 Изтегли документ с име "информация приложение 2към чл.6.pdf"
iskane_precenka OVOS(2).doc приложение 6.doc 185 Изтегли документ с име "iskane_precenka OVOS(2).doc приложение 6.doc"
обява.pdf 164 Изтегли документ с име "обява.pdf"
  1. Съобщения - Текуща страница
  2. Минерални води

Анкета