Съобщения

Дата на публикуване: 13.09.2021 14:40
16.11.2022 год. ОБЯВА  във връзка с Решение № СО-120-ЕО/2022г. на РИОСВ-София да не се извършва екологична оценка на проект за частично изменение на Общия устройствен план за територията на община Радомир и проект за подробен устройствен план /ПУП/ и план за застрояване /ПЗ/ в обхват ПИ № 05534.48.7 по кадастралната карта на с. Борнарево, община Радомир и бъдещото изграждане на „Фотоволтаична електроцентрала“.

08.11.2022 год. ЗАПОВЕД на Директора на РДГ "Кюстендил" ОТНОСНО временно забраняване на достъпа на моторни превозни средства и пътни превозни средства с животинска тяга до горски територии, в района на ТП ДЛС Витошко-Студена от 08.11.2022 до 31.01.2023 год. с цел опазване и защита на горските територии, дивеча и биотехническите съоръжения по определени маршрути. 


23.08.2022 год. ОБЯВА във връзка с инвестиционно предложение за извършване на монтаж на „Инсталация за сушене на въглища“, разположена в хале, в поземлен имот с идентификатор 61577.601.73 в землището на с. Червена могила, община Радомир, област Перник, Индустриална зона „Червена могила“
                          УВЕДОМЛЕНИЕ от „ГЕС ТРЕЙДИНГ“ ЕООД


15.08.2022 год. ОБЯВА във връзка с Решение № СО-84-ЕО/2022г. на РИОСВ-София да не се извършва екологична оценка на Програма за управление на отпадъците и Програма по околната среда на община Радомир за програмен период 2022 – 2028 година
                           РЕШЕНИЕ НА РИОСВ за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка 
                           ПРОГРАМА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА НА ОБЩИНА РАДОМИР ЗА ПЕРИОДА 2022 - 2028 ГОДИНА
                           ПРОГРАМА за управление на отпадъците на Община Радомир и ПРИЛОЖЕНИЯ


20.06.2022 год. ОБЯВА за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка за издаване на Решение за преценяванве на необходимостта от екологична оценкаот РИОСВ за Програма за опазване на околната среда на община Радомир за 2022-2028 год 
                          ИСКАНЕ за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка06.06.2022 год. ОБЯВА във връзка с издадено Решение № СО-57-ЕО/2022г. на РИОСВ-София да не се извършва екологична оценка на Проект за частично изменение на Общия устройствен план на община Радомир и Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за поземлен имот с идентификатор 20256.11.651 по кадастралната карта на село Дебели лаг, община Радомир за промяна предназначението му с цел изграждане на фотоволтаична електрическа централа с възложител: „СИРИУС ПАУЪР“ ООД
                           РЕШЕНИЕ НА РИОСВ за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка23.05.2022 год. ОБЯВА във връзка с издадено Решение №СО-50-ЕО/2022 г. на РИОСВ-София да не се извършва екологична оценка на План за интегрирано развитие на община Радомир
                           РЕШЕНИЕ НА РИОСВ за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка
                      


20.04.2022 год. ОБЯВА за постъпила информация за преценяване на необходимостта от оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/ на инвестиционно предложение от "ЕВРОКОМЕРС БГ" ООД
                           ИСКАНЕ за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/  от "ЕВРОКОМЕРС БГ" ООД

25.03.2022 год. ОБЯВА за инвестиционно предложение от "ЕВРОКОМЕРС БГ" ООД
                           УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

01.12.2021 год. ОБЯВА за инвестиционно предложение
                           ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОКУМЕНТИ

22.10.2021 год. Община Радомир уведомява жителите на Общината, че „ЧАРКОЛЯК“ ЕООД с Управител – Николай Чанев има постъпила в Община Радомир, Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС /Приложение № 2 към чл. 6 от Наредба за условията за извършване на оценка на въздействието върху ОС/ на инвестиционно предложение за изграждане на „Пункт за разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства в поземлен имот с идентификатор 69239.255.122 по КК и КР за землището на с. Стефаново, община Радомир“.
                           ОБЯВА
 
                          И С К А Н Е за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС)
 
                          Информация по Приложение 2 към чл.от наредбата за ОВОС
 
                          Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

Наименование Брой тегления
Обява Проект частично изменение на ОУП с. Борнарево.pdf 3 Изтегли документ с име "Обява Проект частично изменение на ОУП с. Борнарево.pdf"
Scan20221108111506.pdf 5 Изтегли документ с име "Scan20221108111506.pdf"
ОБЯВА.pdf 102 Изтегли документ с име "ОБЯВА.pdf"
Ges Treiding.pdf 131 Изтегли документ с име "Ges Treiding.pdf"
ПУО.zip 110 Изтегли документ с име "ПУО.zip"
ПООС Радомир.pdf 181 Изтегли документ с име "ПООС Радомир.pdf"
Решение РИОСВ 15.08.pdf 175 Изтегли документ с име "Решение РИОСВ 15.08.pdf"
Обява Програма.pdf 195 Изтегли документ с име "Обява Програма.pdf"
Обява.pdf 140 Изтегли документ с име "Обява.pdf"
Искане за преценяване необходимостта от извършване на ЕО.pdf 89 Изтегли документ с име "Искане за преценяване необходимостта от извършване на ЕО.pdf"
РИОСВ.pdf 318 Изтегли документ с име "РИОСВ.pdf"
обява решение.pdf 245 Изтегли документ с име "обява решение.pdf"
Решение РИОСВ.pdf 306 Изтегли документ с име "Решение РИОСВ.pdf"
Обява.pdf 184 Изтегли документ с име "Обява.pdf"
Обява Еврокомерс БГ ООД.pdf 461 Изтегли документ с име "Обява Еврокомерс БГ ООД.pdf"
Искане Еврокомерс БГ ООД.pdf 458 Изтегли документ с име "Искане Еврокомерс БГ ООД.pdf"
Обява за инвестиционно предложение ЕВРОКОМЕРС БГ ООД.pdf 380 Изтегли документ с име "Обява за инвестиционно предложение ЕВРОКОМЕРС БГ ООД.pdf"
Инвестиционно предложение ЕВРОКОМЕРС БГ ООД 164 Изтегли документ с име "Инвестиционно предложение ЕВРОКОМЕРС БГ ООД"
Допълнителни документи Обява.pdf 648 Изтегли документ с име "Допълнителни документи Обява.pdf"
Обява.pdf 547 Изтегли документ с име "Обява.pdf"
обява.pdf 440 Изтегли документ с име "обява.pdf"
информация приложение 2към чл.6.pdf 481 Изтегли документ с име "информация приложение 2към чл.6.pdf"
iskane_precenka OVOS(2).doc приложение 6.doc 541 Изтегли документ с име "iskane_precenka OVOS(2).doc приложение 6.doc"
Prilojenie 2_info precenka OVOS.doc 242 Изтегли документ с име "Prilojenie 2_info precenka OVOS.doc"
  1. Съобщения - Текуща страница
  2. Минерални води

Анкета