Предстояща сесия

Дата на публикуване: 18.06.2019 11:35

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ –  РАДОМИР
ОБЛАСТ    ПЕРНИК
град Радомир 2400, площад ”Свобода”  № 20,
тел./факс: 359 777 823 70,   тел: 359 777 80 080
e-mail: obs_radomir@abv.bg

                   

 П  О  К  А  Н  А

 

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, във връзка

с чл.28, ал.1 от ЗМСМА

 
С В И К В А М :

 

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ-РАДОМИР на заседание на 29.10.2021г. /петък/ от 9.30 часа в залата на МКИЦ „Европа“ град Радомир при следния

ДНЕВЕН РЕД:

  I.ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ:  

     I.1.Докладна записка, вх.№ С-207/19.10.2021 г., относно финансово-икономическото състояние на „Байкал 1“ЕООД град Радомир до 30.09.2021 г.

          Вносител: инж.Кирил Кирилов – управител на „Байкал 1“ЕООД

     I.2. Отчет за дейността по бизнес програма на „Медицински център Радомир“ЕООД и Отчет за финансовото състояние на „Медицински център Радомир“ЕООД за периода 01.01.2021 г. – 30.09.2021 г., вх.№ С-209/19.10.2021 г.

            Вносител: д-р Татяна Петрушева – управител на „Медицински център Радомир“ЕООД

      I.3.Докладна записка, вх.№ С-198/19.10.2021 г., относно предоставяне на земя от остатъчния поземлен фонд по чл.19 от ЗСПЗЗ, даване на предварително съгласие за промяна предназначението, за изработване на подробен устройствен план, за определяне на площадки и трасета и за учредяване на право на строеж по отношение на поземлени имоти от общинския поземлен фонд.

           Вносител: Пламен Алексиев-кмет на община Радомир

     I.4.Докладна записка, вх.№ С-205/19.10.2021 г., относно приемане на решение за изработване на подробен устройствен план – парцеларен план, за изграждане на транзитен водопровод и реконструкция на главен клон I средна зона на град Радомир.

          Вносител: Пламен Алексиев-кмет на община Радомир

     I.5.Докладна записка, вх.№ С-206/19.10.2021 г., относно приемане на решение за изработване на подробен устройствен план – парцеларен план, за главен колектор III в кв.“Върба“ град Радомир.

          Вносител: Пламен Алексиев-кмет на община Радомир

     I.6.Докладна записка, вх.№ С-208/19.10.2021 г., относно приемане на решение за изработване на подробен устройствен план – проект за улична регулация, за изменение на действащия ПУР в кв.91 и кв.92 на кв.“Арката“ град Радомир.

         Вносител: Пламен Алексиев-кмет на община Радомир

     I.7.Докладна записка, вх.№ С-210/19.10.2021 г., относно приемане на решение за разрешаване изработването на изменение на ПУП-ПУР за улици по регулационния план на село Гълъбник.

         Вносител: Пламен Алексиев-кмет на община Радомир

     I.8.Докладна записка, вх.№ С-211/19.10.2021 г., относно приемане на решение за разрешаване изработването на ПУП-частично изменение на регулацията на кв.11, 31, 34 и изменение на уличната регулация между тях в с.Извор.

         Вносител: Пламен Алексиев-кмет на община Радомир

     I.9.Докладна записка, вх.№ С-212/19.10.2021 г., относно приемане на решение за разрешаване изработването на ПУП – изменение на ПР за УПИ и улица по плана на село Жедна.

         Вносител: Пламен Алексиев-кмет на община Радомир

     I.10.Докладна записка, вх.№ С-213/19.10.2021 г., относно приемане на решение за разрешаване изработването на ПУП-частично изменение на регулацията на кв.43, 28а, 81а и изменение на уличната регулация между тях в село Дрен.

         Вносител: Пламен Алексиев-кмет на община Радомир

     I.11. Докладна записка, вх.№ С-197/13.10.2021 г., относно обема и начина на ползване на дървесина от общинските горски територии през 2022 година.

            Вносител: Пламен Алексиев-кмет на община Радомир

     I.12.Докладна записка, вх.№ С-199/19.10.2021 г.,относно отдаване под наем на общински имоти-публична общинска собственост.

           Вносител: Пламен Алексиев-кмет на община Радомир

     I.13.Докладна записка, вх.№ С-200/19.10.2021 г., относно продажба на общинска недвижима собственост.

           Вносител: Пламен Алексиев-кмет на община Радомир

     I.14.Докладна записка, вх.№ С-201/19.10.2021 г., относно продажба на общинска недвижима собственост.

           Вносител: Пламен Алексиев-кмет на община Радомир

     I.15.Докладна записка, вх.№ С-202/19.10.2021 г., относно продажба на общинска недвижима собственост.

            Вносител: Пламен Алексиев-кмет на община Радомир

     I.16.Докладна записка, вх.№ С-203/19.10.2021 г., относно продажба на общинско жилище.

            Вносител: Пламен Алексиев-кмет на община Радомир

     I.17.Докладна записка, вх.№ С-204/19.10.2021 г., относно продажба на общинско жилище.

         Вносител: Пламен Алексиев-кмет на община Радомир

 


                                                  Светослав Кирилов,

                                                  Председател на

                                                  Общински съвет-Радомир


Наименование Брой тегления
c 204 19.10.2021 г. 0 Изтегли документ с име "c 204 19.10.2021 г."
c 207 19.10.2021 г. 1 Изтегли документ с име "c 207 19.10.2021 г."
c 205 19.10.2021 г. 1 Изтегли документ с име "c 205 19.10.2021 г."
c 208 19.10.2021 г. 2 Изтегли документ с име "c 208 19.10.2021 г."
c 212 19.10.2021 г. 1 Изтегли документ с име "c 212 19.10.2021 г."
c 213 19.10 2021 г. 1 Изтегли документ с име "c 213 19.10 2021 г."
c 211 19 10.2021 г. 1 Изтегли документ с име "c 211 19 10.2021 г."
c 209 19 10 2021 г. 1 Изтегли документ с име "c 209 19 10 2021 г."
c 206 19.10.2021 г. 1 Изтегли документ с име "c 206 19.10.2021 г."
c 210 19.10.2021 г. 1 Изтегли документ с име "c 210 19.10.2021 г."
c 202 19.10.2021 г. 3 Изтегли документ с име "c 202 19.10.2021 г."
c 197 13.10.2021 г. 3 Изтегли документ с име "c 197 13.10.2021 г."
c 199 19.10.2021 г. 3 Изтегли документ с име "c 199 19.10.2021 г."
c 203 19.10.2021 г. 1 Изтегли документ с име "c 203 19.10.2021 г."
c 198 19.10.2021 г. 3 Изтегли документ с име "c 198 19.10.2021 г."
c 200 19.10.2021 г. 3 Изтегли документ с име "c 200 19.10.2021 г."
c 201 19.10.2021 г. 3 Изтегли документ с име "c 201 19.10.2021 г."
Покана Дневен ред 29.10.2021 г. 3 Изтегли документ с име "Покана Дневен ред 29.10.2021 г."

Анкета