Предстояща сесия

Дата на публикуване: 18.06.2019 11:35

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ –  РАДОМИР
ОБЛАСТ    ПЕРНИК
град Радомир 2400, площад ”Свобода”  № 20,
тел./факс: 359 777 823 70,   тел: 359 777 80 080
e-mail: obs_radomir@abv.bg

                   

П  О  К  А  Н  А


      На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, във връзка

 с чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА

 

 

  С В И К В А М :

 

                ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР на заседание на 30.05.2023г. /вторник/ от 9.30 часа в Младежки културно информационен център „Европа“ гр.Радомир при следния


             Д Н Е В Е Н    Р Е Д :

 

        I.ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ:

 

        I.1.Докладна записка, вх. № С-142/18.05.2023 г., относно приемане на краткосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива 2023 – 2025 година.

           Вносител: Пламен Алексиев-кмет на община Радомир

 

        I.2.Докладна записка, вх. № С-143/18.05.2023 г., относно приемане на Програма за енергийна ефективност на община Радомир за периода  2023 – 2025 година.

           Вносител: Пламен Алексиев-кмет на община Радомир

 

        I.3.Докладна записка, вх. № С-158/19.05.2023 г., относно кандидатстване на община Радомир по отворена процедура на Европейския градски фонд /ЕГФ/ за разработване на инвестиционни концепции в областта на чистата енергия и енергийната ефективност.

          Вносител: Пламен Алексиев-кмет на община Радомир

 

        I.4.Докладна записка, вх. № С-156/19.05.2023 г., относно Доклад за извършените мероприятия, съгласно Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Радомир.

          Вносител: Пламен Алексиев-кмет на община Радомир

 

      I.5.Докладна записка, вх. № С-155/19.05.2023 г., относно Генерален план за организация на движението по пътищата в гр. Радомир.

         Вносител: Пламен Алексиев-кмет на община Радомир

 

      I.6.Докладна записка, вх. № С-148/18.05.2023 г., относно изготвен план за реформиране на социална услуга Дом за стари хора „Св. Иван Рилски“ град Радомир – Делегирана държавна дейност.

         Вносител: Пламен Алексиев-кмет на община Радомир

 

      I.7.Докладна записка, вх. № С-166/23.05.2023 г., относно искане за удължаване на срока по договор № 508/17.06.2019 г. за наем на общински недвижим имот.

         Вносител: Светослав Кирилов-председател на ОбС-Радомир

 

      I.8.Докладна записка, вх. № С-159/19.05.2023 г., относно вземане на решение във връзка с одобряване и обезпечаване на искане за авансово плащане по проект „Прилагане на мерки за енергийна ефективност на обект: МКИЦ „Европа“ и ЦПЛР-ОДК – гр. Радомир“ съгласно АДБФП –№ BG06RDNP001-19.358-0003-C01 от 03.11.2021 г., финансиран по процедура BG06RDNP001-19.358 МИГ-Радомир-Земен, по Мярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Стратегията за ВОМР на МИГ Радомир-Земен, съгл. Споразумение № РД 50-48 от 03.05.2018 г. на „Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.

          Вносител: Пламен Алексиев-кмет на община Радомир

 

      I.9.Докладна записка, вх. № С-154/19.05.2023 г., относно одобряване на проект за изменение на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване за кв.49 и кв.216 по регулационния план на с. Долна Диканя, общ. Радомир.

         Вносител: Пламен Алексиев-кмет на община Радомир

 

      I.10.Докладна записка, вх. № С-153/19.05.2023 г., относно учредяване на безвъзмездно право на ползване на недвижими имоти – публична общинска собственост.

          Вносител: Пламен Алексиев-кмет на община Радомир

 

     I.11.Докладна записка, вх. № С-149/19.05.2023 г., относно продажба на общинска недвижима собственост.

          Вносител: Пламен Алексиев-кмет на община Радомир

 

     I.12.Докладна записка, вх. № С-150/19.05.2023 г., относно продажба на общинска недвижима собственост.

          Вносител: Пламен Алексиев-кмет на община Радомир

 

     I.13.Докладна записка, вх. № С-151/19.05.2023 г., относно продажба на общинска недвижима собственост.

         Вносител: Пламен Алексиев-кмет на община Радомир

 

     I.14.Докладна записка, вх. № С-152/19.05.2023 г., относно продажба на общинска недвижима собственост.

          Вносител: Пламен Алексиев-кмет на община Радомир

   

     I.15.Докладна записка, вх. № С-165/22.05.2023 г., относно преразглеждане на Решение № 62 от 28.03.2023 година по Протокол № 3 на Общински съвет-Радомир за учредяване на възмездно право на строеж за срок от 30 /тридесет/ години върху поземлени имоти общинския поземлен фонд.

         Вносител: Светослав Кирилов-председател на ОбС-Радомир

 

     I.16.Докладна записка, вх. № С-157/19.05.2023 г., относно предоставяне на земя от остатъчния поземлен фонд по чл. 19 от Закона за собствеността и ползване на земеделските земи /ЗСПЗЗ/.

          Вносител: Пламен Алексиев-кмет на община Радомир

 

     I.17.Докладна записка, вх. № С-160/19.05.2023 г., относно приемане на решение за изработването на изменение на ОУП и ПУП-ПРЗ по реда на чл. 134, ал.1, т.1, т.2 и т.3 от ЗУТ за ПИ с идентификатор 24832.98.2, 24832.98.3, 24832.98.4, 24832.98.5, 24832.98.6 по КККР на с. Друган, м. „Градище“, общ. Радомир, обл. Перник, от „пасище“ в „за ФтЕЦ, електрическа подстанция, индустриална система за съхранение на електроенергия и прилежаща техническа инфраструктура за присъединяване на ФтЕЦ към електропреносната мрежа високо напрежение“ в устройствена зона „Предимно производствена зона“ – „Пп“.

           Вносител: Пламен Алексиев-кмет на община Радомир

 

      I.18.Докладна записка, вх. № С-161/19.05.2023 г., относно приемане на решение за изработването на изменение на ОУП и ПУП-ПРЗ по реда на чл. 134, ал.1, т.1, т.2 и т.3 от ЗУТ за ПИ с идентификатор 24832.97.7, 24832.97.6, 24832.97.5, 24832.97.4, 24832.97.3, 24832.97.2  по КККР на с. Друган, м. „Прибовица“, общ. Радомир, обл. Перник, от „пасище“ в „за ФтЕЦ, електрическа подстанция, индустриална система за съхранение на електоенергия и прилежаща техническа инфраструктура за присъединяване на ФтЕЦ към електропреносната мрежа високо напрежение“ в устройствена зона „Предимно производствена зона“ – „Пп“.

           Вносител: Пламен Алексиев-кмет на община Радомир

 

      I.19.Докладна записка, вх. № С-162/19.05.2023 г., относно приемане на решение за изработването на изменение на ОУП и ПУП-ПРЗ по реда на чл. 134, ал.1, т.1, т.2 и т.3 от ЗУТ за ПИ с идентификатор 69239.318.24  по КККР на с. Стефаново, м. „Козарнико“, общ. Радомир, обл. Перник, от „пасище“ в „за ФтЕЦ, електрическа подстанция, индустриална система за съхранение на електоенергия и прилежаща техническа инфраструктура за присъединяване на ФтЕЦ към електропреносната мрежа високо напрежение“ в устройствена зона „Предимно производствена зона“ – „Пп“.

            Вносител: Пламен Алексиев-кмет на община Радомир

 

       I.20.Докладна записка, вх. № С-163/19.05.2023 г., относно приемане на решение за изработването на изменение на ОУП и ПУП-ПРЗ по реда на чл. 134, ал.1, т.1, т.2 и т.3 от ЗУТ за ПИ с идентификатор 69239.318.17  по КККР на с. Стефаново, м. „Лозновица“, общ. Радомир, обл. Перник, от „пасище“ в „за ФтЕЦ, електрическа подстанция, индустриална система за съхранение на електоенергия и прилежаща техническа инфраструктура за присъединяване на ФтЕЦ към електропреносната мрежа високо напрежение“ в устройствена зона „Предимно производствена зона“ – „Пп“.

            Вносител: Пламен Алексиев-кмет на община Радомир

       I.21.Докладна записка, вх. № С-145/18.05.2023 г., относно отпускане на финансово поощрение на Александра Кирилова Александрова-Борисова – майка на Магдалена Владимирова Борисова от град Радомир.

            Вносител: Пламен Алексиев-кмет на община Радомир

 

       I.22.Докладна записка, вх. № С-144/18.05.2023 г., относно отпускане на финансова помощ на Ценка Атанасова Хаджийска от град Радомир.

           Вносител: Пламен Алексиев-кмет на община Радомир

  

       I.23.Докладна записка, вх. № С-146/18.05.2023 г., относно отпускане на финансова помощ на Елисей Фернандо Санчес от град Радомир.

         Вносител: Пламен Алексиев-кмет на община Радомир

 

       I.24.Докладна записка, вх. № С-147/18.05.2023 г., относно отпускане на финансова помощ на Цветелина Кирилова Георгиева от град Радомир.

          Вносител: Пламен Алексиев-кмет на община Радомир

                       

                                             Светослав Кирилов,

                                             Председател на

                                             Общински съвет Радомир

      


Наименование Брой тегления
c 166 23.05.2023.pdf 0 Изтегли документ с име "c 166 23.05.2023.pdf"
Приложения към докл. 155.7z 3 Изтегли документ с име "Приложения към докл. 155.7z"
PK 25.05.2023.pdf 0 Изтегли документ с име "PK 25.05.2023.pdf"
c 163 19.05.2023.pdf 1 Изтегли документ с име "c 163 19.05.2023.pdf"
c 161 19.05.2023.pdf 1 Изтегли документ с име "c 161 19.05.2023.pdf"
c 159 19.05.2023.pdf 0 Изтегли документ с име "c 159 19.05.2023.pdf"
c 160 19.05.2023.pdf 0 Изтегли документ с име "c 160 19.05.2023.pdf"
c 165 22.05.2023.pdf 1 Изтегли документ с име "c 165 22.05.2023.pdf"
c 162 19.05.2023.pdf 1 Изтегли документ с име "c 162 19.05.2023.pdf"
c 154 19.05.2023.pdf 6 Изтегли документ с име "c 154 19.05.2023.pdf"
c 152 19.05.2023.pdf 0 Изтегли документ с име "c 152 19.05.2023.pdf"
c 153 19.05.2023.pdf 1 Изтегли документ с име "c 153 19.05.2023.pdf"
c 155 19.05.2023.pdf 1 Изтегли документ с име "c 155 19.05.2023.pdf"
c 156 19.05.2023.pdf 1 Изтегли документ с име "c 156 19.05.2023.pdf"
c 157 19.05.2023.pdf 0 Изтегли документ с име "c 157 19.05.2023.pdf"
c 158 19.05.2023.pdf 0 Изтегли документ с име "c 158 19.05.2023.pdf"
c 149 19.05.2023.pdf 3 Изтегли документ с име "c 149 19.05.2023.pdf"
c 150 19.05.2023.pdf 1 Изтегли документ с име "c 150 19.05.2023.pdf"
c 148 18.05.2023.pdf 2 Изтегли документ с име "c 148 18.05.2023.pdf"
c 151 19.05.2023.pdf 1 Изтегли документ с име "c 151 19.05.2023.pdf"
c 145 18.05.2023.pdf 0 Изтегли документ с име "c 145 18.05.2023.pdf"
c 147 18.05.2023.pdf 0 Изтегли документ с име "c 147 18.05.2023.pdf"
c 146 18.05.2023.pdf 0 Изтегли документ с име "c 146 18.05.2023.pdf"
c 144 18.05.2023.pdf 0 Изтегли документ с име "c 144 18.05.2023.pdf"
c 142 18.05.2023.pdf 0 Изтегли документ с име "c 142 18.05.2023.pdf"
c 143 18.05.2023.pdf 0 Изтегли документ с име "c 143 18.05.2023.pdf"
ДНЕВЕН РЕД ЗА 30.05.2023 Г_.pdf 13 Изтегли документ с име "ДНЕВЕН РЕД ЗА 30.05.2023 Г_.pdf"