Обяви и съобщения

10.08.2020 год. ОБЯВА за обявяване на процедура за подбор на проектни предложения BG06RDNP001-19.282 МИГ-Радомир-Земен, Мярка 6.4.1. „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“, втори краен срок.


03.07.2020 год. ОБЯВА за подбор на проектни предложения BG06RDNP001-19.358 МИГ-Радомир-Земен, Мярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“


16.06.2020 год. ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СНЦ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА-РАДОМИР-ЗЕМЕН“ на 03 юли (петък) 2020 година от 17:00 часа в МКИЦ „ЕВРОПА“, ГР. РАДОМИР


30.04.2020 год. ОБЯВА за подбор на проектни предложения BG06RDNP001-19.391 МИГ-Радомир-Земен, Мярка 7.6. „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природно наследство на селата“


20.02.2020 год. ОБЯВА за подбор на проектни предложения BG16RFOP002-1.024 МИГ-Радомир-Земен, Мярка 1.1.1. „Повишаване на иновационната дейност на предприятията от територията на МИГ-Радомир-Земен“

                           ОБЯВА за подбор на проектни предложения BG16RFOP002-2.066 МИГ-Радомир-Земен, Мярка 1.1.2. „Повишаване на производителността и експортния потенциал на МСП на територията на МИГ-Радомир-Земен“


10.02.2020 год. ОБЯВА за обявяване на процедура за подбор на проектни предложения BG06RDNP001-19.266 МИГ-Радомир-Земен, Мярка 4.1. „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства“ - втори краен срок


20.12.2019 год. ОБЯВА за обявяване на процедура за подбор на проектни предложения BG06RDNP001-19.282 МИГ-Радомир-Земен, Мярка 6.4.1. „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“.30.09.2019 год. ОБЯВА за обявяване на процедура за подбор на проектни предложения BG05M9OP001-1.078 МИГ-Радомир-Земен, Мярка 2.1.7. „Приспособяване на работниците, предприятията и предприемачите към промените“


24.09.2019 год. ОБЯВА за обявяване на процедура за подбор на проектни предложения BG05M9OP001-1.083 МИГ-Радомир-Земен, Мярка 2.1.6. „Повишаване квалификацията и постигане адекватни изисквания на бизнеса знания и умения на заетите лица от всички възрастови групи“


29.08.2019 год. ОБЯВА за обявяване на процедура за подбор на проектни предложения BG05M2OP001-3.009 МИГ-Радомир-Земен, Мярка 2.4.1. „Осигуряване на достъп до качествено образование в малките населени места и в трудно достъпните райони“


22.07.2019 год. ОБЯВА за прием на проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Стратегия за Водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“ с подкрепата на ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ“  за периода 2014 – 2020 


10.06.2019 год. ПОКАНА за провеждане на информационни срещи.


05.06.2019 год. ОБЯВА по процедура за подбор на проектни предложения BG05M9OP001-2.055 МИГ-Радомир-Земен, Мярка 2.2.3. „По-добра грижа за хора с увреждания и хора над 65 г. в невъзможност за самообслужване“ от СВОМР на МИГ-Радомир-Земен 


04.06.2019 год. ОБЯВА по процедура за подбор на проектни предложения BG06RDNP001-19.266 МИГ-Радомир-Земен, Мярка 4.1 „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства“ от СВОМР на МИГ-Радомир-Земен.


17.07.2017 год. ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СНЦ "МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА РАДОМИР-ЗЕМЕН"


08.05.2017 год. Обява за прием на документи за избор на Изпълнителен директор и експерт по прилагане на Стратегията за воденото от общностите местно развитие на СНЦ „Местна инициативна група- Радомир-Земен“


ПРОВЕРКА НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ
ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ
ЕЛЕКТРОННИ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ НА ОБЩИНА РАДОМИР
Анкета
Какво смятате за новата визия на сайта ?