Обяви и съобщения

Дата на публикуване: 09.06.2017 11:42
30.09.2022 год. ОБЯВА за подбор на проектни предложения BG06RDNP001-19.599 МИГ-Радомир-Земен, Мярка 6.4.1 „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“, втори краен срок, с финансиране по ПРСР 2014-2020 г.


29.09.2022 год. ПОКАНА за провеждане на обществено обсъждане на проект на промяна на Стратегията за Водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“


28.09.2022 год. ПОКАНА за свикване на Общо събрание на СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“, което ще се проведе на 18 октомври (вторник) 2022 година от 17:00 часа в МКИЦ „Европа“, гр. Радомир, ул. „ Св. Св. Кирил и Методий“ № 23

01.04.2022 год. ОБЯВА за прием на проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по стратегията за Водено от общностите местно развитие  на СНЦ "МИГ-Радомир-Земен" от Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. BG06RDNP001-19.625 МИГ-Радомир-Земен, Мярка 4.1 "Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства"


10.12.2021 год. ОБЯВА за прием на проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG16RFOP002-1.036 МИГ-Радомир-Земен, Мярка 1.1.1. „Повишаване на иновационната дейност на предприятията от територията на МИГ-Радомир-Земен“01.11.2021 год. ОБЯВА за обявяване на процедура за подбор на проектни предложения BG06RDNP001-19.544 МИГ-Радомир-Земен, Мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ с финансиране по ПРСР 2014-2020 г.


16.09.2021 год. ПОКАНА за обучения на местните лидери от стопанския и нестопанския сектор относно възможности за кандидатстване, работа с ИСУН и отчитане на проекти по мерки от СВОМР на МИГ на 18.09.2021 год. и 19 09.2021 год. в гр. Радомир

09.09.2021 год. ПОКАНА за обучения на местните лидери от стопанския и нестопанския сектор относно възможности за кандидатстване, работа с ИСУН и отчитане на проекти по мерки от СВОМР на МИГ на 11.09.2021 год. и 12 09.2021 год. в гр. Земен

26.08.2021 год. ПОКАНА за обучения на местните лидери от стопанския и нестопанския сектор относно възможности за кандидатстване, работа с ИСУН и отчитане на проекти по мерки от СВОМР на МИГ

18.08.2021 год. ПОКАНА за обучения на местните лидери от стопанския и нестопанския сектор относно възможности за кандидатстване, работа с ИСУН и отчитане на проекти по мерки от СВОМР на МИГ

02.06.2021 год. ОБЯВА за процедура за подбор на проектни предложения  BG16RFOP002-2.102  МИГ-Радомир-Земен, Мярка 1.1.2. „Повишаване на производителността и експортния потенциал на МСП на територията на МИГ-Радомир-Земен“ с финансиране по ОПИК 2014-2020 г.10.05.2021 год. ПОКАНА за провеждане на обществено обсъждане на проект на промяна на Стратегията за Водено от общностите местно развитие на СНЦ "МИГ-Радомир-Земен"

07.05.2021 год. ПОКАНА за провеждане на Общо събрание на Сдружението, което ще се проведе на 25 май (вторник) 2021 година от 17:00 часа в МКИЦ „Европа“, гр. Радомир, ул. „ Св. Св. Кирил и Методий“ № 23


01.04.2021 год. ОБЯВА за обявяване на процедура за подбор на проектни предложения BG06RDNP001-19.458 МИГ-Радомир-Земен, Мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“, втори краен срок с финансиране по ПРСР 2014-2020 г.24.02.2021 год. ОБЯВА за обявяване на процедура за подбор на проектни предложения BG16RFOP002-1.032 МИГ-Радомир-Земен, Мярка 1.1.1. „Повишаване на иновационната дейност на предприятията от територията на МИГ-Радомир-Земен“ с финансиране по ОПИК 2014-2020 г.


01.02.2021 год. ОБЯВА за обявяване на процедура за подбор на проектни предложения BG06RDNP001-19.426 МИГ-Радомир-Земен, Мярка 7.5. „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“


11.01.2021 год. ОБЯВА за обявяване на процедура за подбор на проектни предложения BG06RDNP001-19.471 МИГ-Радомир-Земен, Мярка 19.5. „Съхраняане, развитие, валоризация и маркетинг на местното наследство и идентичност“


11.01.2021 год. ОБЯВА за обявяване на процедура за подбор на проектни предложения BG06RDNP001-19.358 МИГ-Радомир-Земен, Мярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“, втори краен срок.

02.11.2020 год. ОБЯВА за обявяване на процедура за подбор на проектни предложения BG06RDNP001-19.391 МИГ-Радомир-Земен, Мярка 7.6 „ Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природно наследство на селата“, втори краен срок.


12.10.2020 год. ОБЯВА за обявяване на процедура за подбор на проектни предложения  BG05M9OP001-1.108, Мярка 2.1.6. „Повишаване квалификацията и постигане на адекватни изисквания на бизнеса знания и умения на заетите лица от всички възрастови групи“ с финансиране по ОП РЧР 2014-2020 г. 


08.10.2020 год. ОБЯВА за обявяване на процедура за подбор на проектни предложения BG06RDNP001-19.458 МИГ-Радомир-Земен, Мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“, с финансиране по ПРСР 2014-2020 г.                                                                                                                        П О К А Н А
за участие в информационни срещи и обучения
НА ВНИМАНИЕТОНА ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ ОТ ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА РАДОМИР И ОБЩИНА ЗЕМЕН 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Екипът на СНЦ „Местна инициативна група-Радомир-Земен“ има удоволствието да Ви покани на информационни срещи, свързани с популяризиране на Стратегията за Водено от общностите местно развитие (СВОМР) и обучения на местни лидери от стопанския и нестопанския сектор относно възможности за финансиране на местния бизнес, местните общности и нестопанския сектор чрез проекти по СВОМР.

На участниците ще бъде предоставена актуална и полезна информация относно възможностите за кандидатстване по мерки от Стратегията за ВОМР на МИГ-Радомир-Земен.

Събитията ще се проведат при следния график:

  • 15.09.2020 година, от 09:00 часа, в конферентната зала на СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“, гр. Радомир, ул. „Евлоги Георгиев“ № 3 – информационна среща, Мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“, финансиранa от ПРСР 2014-2020 г.
  • 16.09.2020 година, от 09:00 часа, в конферентната зала на СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“, гр. Радомир, ул. „Евлоги Георгиев“ № 3 – обучение на 10 местни лидери от стопанския сектор относно възможности за финансиране на местния бизнес чрез проекти по СВОМР, Мярка 6.4.1 „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“;
  • 21.09.2020 година, от 09:00 часа, в конферентната зала на СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“, гр. Радомир, ул. „Евлоги Георгиев“ № 3 – обучение на 10 местни лидери от стопанския сектор относно възможности за финансиране на местния бизнес чрез проекти по СВОМР, Мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“;
  • 29.09.2020 година, от 09:00 часа, в конферентната зала на СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“, гр. Радомир, ул. „Евлоги Георгиев“ № 3 – информационна среща, Мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“, финансиранa от ПРСР 2014-2020 г.;
  • 01.10.2020 година, от 09:00 часа, в конферентната зала на СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“, гр. Радомир, ул. „Евлоги Георгиев“ № 3 – обучение на 10 местни лидери от нестопанския сектор относно възможности за финансиране на местните общности, уязвими групи и нестопански сектор чрез проекти по СВОМР, Мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“, финансиранa от ПРСР 2014-2020 г.

Очакваме Вашето присъствие и активно участие!

за повече информация: МИГ Радомир-Земен

ул. „Евлоги Георгиев“ № 3, гр. Радомир

тел. за контакти: 0890/42 10 20


10.08.2020 год. ОБЯВА за обявяване на процедура за подбор на проектни предложения BG06RDNP001-19.282 МИГ-Радомир-Земен, Мярка 6.4.1. „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“, втори краен срок.


03.07.2020 год. ОБЯВА за подбор на проектни предложения BG06RDNP001-19.358 МИГ-Радомир-Земен, Мярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“


16.06.2020 год. ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СНЦ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА-РАДОМИР-ЗЕМЕН“ на 03 юли (петък) 2020 година от 17:00 часа в МКИЦ „ЕВРОПА“, ГР. РАДОМИР


30.04.2020 год. ОБЯВА за подбор на проектни предложения BG06RDNP001-19.391 МИГ-Радомир-Земен, Мярка 7.6. „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природно наследство на селата“


20.02.2020 год. ОБЯВА за подбор на проектни предложения BG16RFOP002-1.024 МИГ-Радомир-Земен, Мярка 1.1.1. „Повишаване на иновационната дейност на предприятията от територията на МИГ-Радомир-Земен“

                           ОБЯВА за подбор на проектни предложения BG16RFOP002-2.066 МИГ-Радомир-Земен, Мярка 1.1.2. „Повишаване на производителността и експортния потенциал на МСП на територията на МИГ-Радомир-Земен“


10.02.2020 год. ОБЯВА за обявяване на процедура за подбор на проектни предложения BG06RDNP001-19.266 МИГ-Радомир-Земен, Мярка 4.1. „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства“ - втори краен срок


20.12.2019 год. ОБЯВА за обявяване на процедура за подбор на проектни предложения BG06RDNP001-19.282 МИГ-Радомир-Земен, Мярка 6.4.1. „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“.30.09.2019 год. ОБЯВА за обявяване на процедура за подбор на проектни предложения BG05M9OP001-1.078 МИГ-Радомир-Земен, Мярка 2.1.7. „Приспособяване на работниците, предприятията и предприемачите към промените“


24.09.2019 год. ОБЯВА за обявяване на процедура за подбор на проектни предложения BG05M9OP001-1.083 МИГ-Радомир-Земен, Мярка 2.1.6. „Повишаване квалификацията и постигане адекватни изисквания на бизнеса знания и умения на заетите лица от всички възрастови групи“


29.08.2019 год. ОБЯВА за обявяване на процедура за подбор на проектни предложения BG05M2OP001-3.009 МИГ-Радомир-Земен, Мярка 2.4.1. „Осигуряване на достъп до качествено образование в малките населени места и в трудно достъпните райони“


22.07.2019 год. ОБЯВА за прием на проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Стратегия за Водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“ с подкрепата на ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ“  за периода 2014 – 2020 


10.06.2019 год. ПОКАНА за провеждане на информационни срещи.


05.06.2019 год. ОБЯВА по процедура за подбор на проектни предложения BG05M9OP001-2.055 МИГ-Радомир-Земен, Мярка 2.2.3. „По-добра грижа за хора с увреждания и хора над 65 г. в невъзможност за самообслужване“ от СВОМР на МИГ-Радомир-Земен 


04.06.2019 год. ОБЯВА по процедура за подбор на проектни предложения BG06RDNP001-19.266 МИГ-Радомир-Земен, Мярка 4.1 „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства“ от СВОМР на МИГ-Радомир-Земен.


17.07.2017 год. ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СНЦ "МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА РАДОМИР-ЗЕМЕН"


08.05.2017 год. Обява за прием на документи за избор на Изпълнителен директор и експерт по прилагане на Стратегията за воденото от общностите местно развитие на СНЦ „Местна инициативна група- Радомир-Земен“Наименование Брой тегления
Обява 6.4.1, втори краен срок.pdf 1 Изтегли документ с име "Обява 6.4.1, втори краен срок.pdf"
Покана за обществено обсъждане.pdf 1 Изтегли документ с име "Покана за обществено обсъждане.pdf"
Покана за ОС.pdf 2 Изтегли документ с име "Покана за ОС.pdf"
Suobshtenie Sеminar 23.12.21.pdf 150 Изтегли документ с име "Suobshtenie Sеminar 23.12.21.pdf"
Покана Заключително мароприятие.pdf 467 Изтегли документ с име "Покана Заключително мароприятие.pdf"
Suobshtenie 8.pdf 487 Изтегли документ с име "Suobshtenie 8.pdf"
Suobshtenie Sеminar 21.12.21.pdf 515 Изтегли документ с име "Suobshtenie Sеminar 21.12.21.pdf"
suobshtenie 7.pdf 429 Изтегли документ с име "suobshtenie 7.pdf"
Suobshtenie 6.pdf 440 Изтегли документ с име "Suobshtenie 6.pdf"
СЪОБЩЕНИЕ ДГ ОСМИ МАРТ.pdf 453 Изтегли документ с име "СЪОБЩЕНИЕ ДГ ОСМИ МАРТ.pdf"
suobshtenie 5.pdf 458 Изтегли документ с име "suobshtenie 5.pdf"
СЪОБЩЕНИЕ ДГ СЛЪНЦЕ.pdf 503 Изтегли документ с име "СЪОБЩЕНИЕ ДГ СЛЪНЦЕ.pdf"
СЪОБЩЕНИЕ ДГ РАДОМИРЧЕ.pdf 524 Изтегли документ с име "СЪОБЩЕНИЕ ДГ РАДОМИРЧЕ.pdf"
Suobshtenie Sеminar 14.12.21.pdf 423 Изтегли документ с име "Suobshtenie Sеminar 14.12.21.pdf"
СЪОБЩЕНИЕ РС 13.12.21.pdf 515 Изтегли документ с име "СЪОБЩЕНИЕ РС 13.12.21.pdf"
СЪОБЩЕНИЕ РС 10.12.21.pdf 481 Изтегли документ с име "СЪОБЩЕНИЕ РС 10.12.21.pdf"
СЪОБЩЕНИЕ РС 10.12.21.pdf 137 Изтегли документ с име "СЪОБЩЕНИЕ РС 10.12.21.pdf"
СЪОБЩЕНИЕ РС 09.12.21.pdf 271 Изтегли документ с име "СЪОБЩЕНИЕ РС 09.12.21.pdf"
Suobshtenie Sеminar 08.12.21.pdf 485 Изтегли документ с име "Suobshtenie Sеminar 08.12.21.pdf"
Suobshtenie RS 07.12.21.pdf 240 Изтегли документ с име "Suobshtenie RS 07.12.21.pdf"
ПЛАКАТ ФОТОИЗЛОЖБА.pdf 515 Изтегли документ с име "ПЛАКАТ ФОТОИЗЛОЖБА.pdf"
СЪОБЩЕНИЕ Ден на талантите.pdf 479 Изтегли документ с име "СЪОБЩЕНИЕ Ден на талантите.pdf"
СЪОБЩЕНИЕ ФОТО 3.pdf 528 Изтегли документ с име "СЪОБЩЕНИЕ ФОТО 3.pdf"
СЪОБЩЕНИЕ Моят любим анимационен герой.pdf 524 Изтегли документ с име "СЪОБЩЕНИЕ Моят любим анимационен герой.pdf"
Плакат 24 май.pdf 529 Изтегли документ с име "Плакат 24 май.pdf"
ПЛАКАТ ВЕЛИКДЕН.pdf 515 Изтегли документ с име "ПЛАКАТ ВЕЛИКДЕН.pdf"
СЪОБЩЕНИЕ Пъстър Великден.pdf 363 Изтегли документ с име "СЪОБЩЕНИЕ Пъстър Великден.pdf"
СЪОБЩЕНИЕ Спортен празник.pdf 447 Изтегли документ с име "СЪОБЩЕНИЕ Спортен празник.pdf"
СЪОБЩЕНИЕ Пролетни празници.pdf 394 Изтегли документ с име "СЪОБЩЕНИЕ Пролетни празници.pdf"
Плакат 3 март.pdf 451 Изтегли документ с име "Плакат 3 март.pdf"
СЪОБЩЕНИЕ ФОТО 2.pdf 494 Изтегли документ с име "СЪОБЩЕНИЕ ФОТО 2.pdf"
СЪОБЩЕНИЕ Бъди активен.pdf 448 Изтегли документ с име "СЪОБЩЕНИЕ Бъди активен.pdf"
ПЛАКАТ Ден на бозата.pdf 424 Изтегли документ с име "ПЛАКАТ Ден на бозата.pdf"
СЪОБЩЕНИЕ ФОТО.pdf 527 Изтегли документ с име "СЪОБЩЕНИЕ ФОТО.pdf"
ПЛАКАТ СУРВА.pdf 431 Изтегли документ с име "ПЛАКАТ СУРВА.pdf"
Обява-4.1.pdf 428 Изтегли документ с име "Обява-4.1.pdf"
Обява 1.1.1.pdf 603 Изтегли документ с име "Обява 1.1.1.pdf"
Обява - 4.2.pdf 563 Изтегли документ с име "Обява - 4.2.pdf"
Покана обучения 18-19.09.2021 г..pdf 809 Изтегли документ с име "Покана обучения 18-19.09.2021 г..pdf"
Покана_обучения_МИГ.pdf 673 Изтегли документ с име "Покана_обучения_МИГ.pdf"
Покана обучения 28-29.08.2021 709 Изтегли документ с име "Покана обучения 28-29.08.2021"
Покана обучения 718 Изтегли документ с име "Покана обучения"
Заповед РД-122 от 03.08.2021 за пожароопасен сезон 640 Изтегли документ с име "Заповед РД-122 от 03.08.2021 за пожароопасен сезон"
Уведомление за етап Восъчна зрялост 682 Изтегли документ с име "Уведомление за етап Восъчна зрялост"
Обява 1.1.2.pdf 618 Изтегли документ с име "Обява 1.1.2.pdf"
Покана за обществено обсъждане 820 Изтегли документ с име "Покана за обществено обсъждане"
Покана за ОС.pdf 634 Изтегли документ с име "Покана за ОС.pdf"
Обява - 4.2, втори краен срок.pdf 703 Изтегли документ с име "Обява - 4.2, втори краен срок.pdf"
Обява 1.1.1.pdf 722 Изтегли документ с име "Обява 1.1.1.pdf"
Обява 7.5.pdf 785 Изтегли документ с име "Обява 7.5.pdf"
Обява 19.5.pdf 470 Изтегли документ с име "Обява 19.5.pdf"
Обява 7.2 - втори краен срок.pdf 857 Изтегли документ с име "Обява 7.2 - втори краен срок.pdf"
  1. Обяви и съобщения - Текуща страница

Анкета