Съобщения

Дата на публикуване: 04.09.2013 21:00

24.07.2020 год.  СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ. 57, АЛ. 3 ОТ ППЗОП ОТНОСНО: Отваряне на ценовите оферти по обществена поръчка с предмет: “Зимно и лятно почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите територии, предназначени за обществено ползване“

23.05.2018 год.  СЪОБЩЕНИЕ
 ПО ЧЛ. 57, АЛ. 3 ОТ ППЗОП ОТНОСНО: Отваряне на ценовите оферти по обществена поръчка с предмет: „Ремонт на местни общински пътища и ремонт на улична мрежа в Община Радомир“02.04.2018 год.
СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ. 57, АЛ. 3 ОТ ППЗОП ОТНОСНО: Отваряне на ценовите оферти по обществена поръчка с предмет: Реконструкция и рехабилитация на вътрешна водопроводна мрежа на село Извор - Главен клон I"21.09.2017 год. СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ. 57, АЛ. 3 ОТ ППЗОП ОТНОСНО: Отваряне на ценовите оферти по обществена поръчка с предмет: "Изграждане на подход за достъп на пазар по ул. "Евлоги Георгиев", съгласно генерален план за организация на движението на град Радомир"18.09.2017 год. СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ. 57, АЛ. 3 ОТ ППЗОП ОТНОСНО: Отваряне на ценовите оферти по обществена поръчка с предмет: „Доставка на електрическа енергия и координатор на балансираща група за нуждите на обекти на територията на Община Радомир” по две обособени позиции: Обособена позиция № 1: Доставка на електрическа енергия и координатор на балансираща група за нуждите на Община Радомир и обектите на бюджетна издръжка към Община Радомир. Обособена позиция № 2: Доставка на електрическа енергия и координатор на балансираща група за нуждите на Дом за стари хора „Свети Иван Рилски“ гр. Радомир.11.08.2017 год.
СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ. 57, АЛ. 3 ОТ ППЗОП ОТНОСНО: Отваряне на ценовите оферти по обществена поръчка с предмет: “Зимно и лятно почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите територии, предназначени за обществено ползване“


20.07.2017 год.
СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ. 57, АЛ. 3 ОТ ППЗОП ОТНОСНО: Отваряне на ценовите оферти по обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител на ремонтно-възстановителни работи по обособени позиции за следните обекти, както следва:
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1: ВЕРТИКАЛНА ПЛАНИРОВКА НА УЛ. “БАТЕНБЕРГ“;
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2: ВЕРТИКАЛНА ПЛАНИРОВКА НА УЛ.“ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ“;
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №3: ВЕРТИКАЛНА ПЛАНИРОВКА НА УЛ.“ДУПНИШКА“;
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №4: ВЕРТИКАЛНА ПЛАНИРОВКА НА ГРАДСКИ ПАРК, ГР.РАДОМИР“

18.07.2017 год.
СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ. 57, АЛ. 3 ОТ ППЗОП ОТНОСНО: Отваряне на ценовите оферти по обществена поръчка с предмет: "Оценка на съответствието на инвестиционните проекти и упражняване на строителен надзор на обекти в гр. Радомир по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради, по 15 обособени позиции"

14.07.2017 год. СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ. 57, АЛ. 3 ОТ ППЗОП ОТНОСНО: Отваряне на ценовите оферти по обществена поръчка с предмет: "Ремонт на местни общински пътища и ремонт на улична мрежа в Община Радомир"

09.05.2017 год. СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ. 57, АЛ. 3 ОТ ППЗОП ОТНОСНО: Отваряне на ценовите оферти по обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на инженеринг – проектиране и изпълнение на СМР за обновяване на обекти в гр. Радомир по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради, включително упражняване на авторски надзор, по 15 обособени позиции“

13.04.2017 год.  ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ. 44, АЛ. 3, Т.1 ОТ ЗОП ОТНОСНО Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП: „Упражняване на инвеститорски контрол при изпълнение на СМР за обновяване на обекти в град Радомир по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради по 15 обособени позиции“

20.02.2017 год. ИНФОРМАЦИЯ 
ПО ЧЛ. 44, АЛ. 3, Т.1 ОТ ЗОП ОТНОСНО: Обществена поръчка по реда на чл. 20, ал. 1, т. 1, буква „б“ от ЗОП – открита процедура с предмет: „Оценка на сътоветствието на инвестиционните проекти и упражняване на строителен надзор на обекти в гр. Радомир по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради, по 15 обособени позииции"


04.01.2017 год.
СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ. 57, АЛ. 3 ОТ ППЗОП ОТНОСНО: Отваряне на ценовите оферти по обществена поръчка с предмет: „Сметосъбиране и сметоизвозване на твърди битови отпадъци от населените места на територията на Община Радомир и транспотирането им до Регионално депо за неопасни отпадъци „Тева“- гр. Перник”

14.09.2016 год. СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ. 57, АЛ. 3 ОТ ППЗОП ОТНОСНО: Отваряне на ценовите оферти по обществена поръчка с предмет: "Избор на изпълнител за предоставяне на консултантски услуги по подготовка на проектно предложение за подпомагане, управление и отчитане на проект:"Реконструкция и ремонт на Основно училище "Христо Смирненски", гр. Радомир по подмярка 7.2 от ПРСР 2014-2020"

14.09.2016 год. СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ. 57, АЛ. 3 ОТ ППЗОП ОТНОСНО: Отваряне на ценовите оферти по обществена поръчка с предмет: "Изготвяне на работен инвестиционен проект за реконструкция и ремонт на Основно училище "Христо Смирненски", гр. Радомир, с който Община Радомир ще кандидатства за финансиране по "Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г." и упражняване на авторски надзор"

31.08.2016 год. ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ. 44, АЛ. 3, Т.1 ОТ ЗОП
ОТНОСНО: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО ЧЛ. 20, АЛ. 1, Т. 1, Б. „А” ОТ ЗОП – ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ:„ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНЖЕНЕРИНГ – ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР ЗА ОБНОВЯВАНЕ НА ОБЕКТИ В ГР. РАДОМИР ПО НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО УПРАЖНЯВАНЕ НА АВТОРСКИ НАДЗОР, ПО 15 ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ“

26.07.2016 год. СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ. 69 а, АЛ. 3 ОТ ЗОП (В СИЛА ДО 15.04.2016 Г./ОТМ.) ОТНОСНО: Разглеждане на подадените оферти за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Доставка на хранителни продукти за нуждите на Дом за стари хора и Домашен социален патронаж на територията на Община Радомир, Област Перник“, със следните обособени позиции:
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1: МЕСО И МЕСНИ ПРОДУКТИ
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2: МЛЯКО И МЛЕЧНИ ПРОДУКТИ
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №3: МАСЛА И МАЗНИНИ
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №4: РИБА, РИБНИ ПРОДУКТИ И ДРУГИ МОРСКИ ХРАНИ
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №5: ЯЙЦА
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №6: ЗЪРНЕНИ ХРАНИ И ХРАНИ НА ЗЪРНЕНА ОСНОВА
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №7: КАРТОФИ, КОРЕНОПЛОДНИ И ВАРИВА
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №8: ПЛОДОВЕ, ЗЕЛЕНЧУЦИ И ПРОДУКТИ ОТ ТЯХ
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №9: ДРУГИ ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №10: ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ, ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА ДОСТАВКА ОТ СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ КООПЕРАЦИИ НА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ


14.06.2016 год. СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ. 69 А, АЛ. 3 ОТ ЗОП (В СИЛА ДО 15.04.2016 Г./ОТМ./) ОТНОСНО: Разглеждане на подадените оферти за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Доставка на електрическа енергия и координатор на балансираща група за нуждите на обекти на територията на Община Радомир" по две обособени позиции: Обособена позиция № 1: Доставка на електрическа енергия и координатор на балансираща група за нуждите на Община Радомир и обектите на бюджетна издръжка към Община Радомир; Обособена позиция № 2: Доставка на електрическа енергия и координатор на балансираща група за нуждите на Дом за стари хора "Св. Иван Рилски" гр. Радомир.

09.06.2016 год.  СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ. 69 А, АЛ. 3 ОТ ЗОП ОТНОСНО: Обществена поръчка с предмет: Избор на изпълнител за изготвяне на технически проект и упражняване на авторски надзор при изпълнението му за проект с работно заглавие: „„Реконструкция и рехабилитация на общински пътища на територията на община Радомир” с 2 подобекта: 1. Общински път PER2130 ІІІ-627, Алино – Долна Диканя / - Горна Диканя – Дрен - /І-1/; 2. Общински път PER2134 ІІІ-627, Друган – Радомир / - Стефаново – Кондофрей - /ІІІ-6041/““, за кандидатстване по Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020г., Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“, Подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“

30.05.2016 год. СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ. 69 А, АЛ. 3 ОТ ЗОП ОТНОСНО: Обществена поръчка с предмет: "Зимно и лятно почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите територии, предназначени за обществено ползване"

19.05.2016 год. СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ. 69 А, АЛ. 3 ОТ ЗОП ОТНОСНО: "Ремонт на местни общински пътища от IV-то класната пътна мрежа на територията на Община Радомир и неотложни ремонтни дейности на улици в гр. Радомир"

13.04.2016 год.  ОТНОСНО: ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „Доставка на хранителни продукти за нуждите на Дом за стари хора и Домашен социален патронаж на територията на Община Радомир, Област Перник“, със следните обособени позиции: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1: МЕСО И МЕСНИ ПРОДУКТИ ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2: МЛЯКО И МЛЕЧНИ ПРОДУКТИ ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №3: МАСЛА И МАЗНИНИ ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №4: РИБА, РИБНИ ПРОДУКТИ И ДРУГИ МОРСКИ ХРАНИ ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №5: ЯЙЦА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №6: ЗЪРНЕНИ ХРАНИ И ХРАНИ НА ЗЪРНЕНА ОСНОВА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №7: КАРТОФИ, КОРЕНОПЛОДНИ И ВАРИВА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №8: ПЛОДОВЕ, ЗЕЛЕНЧУЦИ И ПРОДУКТИ ОТ ТЯХ ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №9: ДРУГИ ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №10: ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ, ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА ДОСТАВКА ОТ СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ КООПЕРАЦИИ НА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ

13.04.2016 год. ОТНОСНО: ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „Доставка на електрическа енергия и координатор на балансираща група за нуждите на обекти на територията на Община Радомир” по две обособени позиции: Обособена позиция № 1: Доставка на електрическа енергия и координатор на балансираща група за нуждите на Община Радомир и обектите на бюджетна издръжка към Община Радомир; Обособена позиция № 2: Доставка на електрическа енергия и координатор на балансираща група за нуждите на Дом за стари хора „Свети Иван Рилски“ гр. Радомир.

13.04.2016 год. ОТНОСНО: обявена обществена поръчка по реда на Глава осма "а" от ЗОП с предмет: „ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА РЕМОНТНО - ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИ РАБОТИ ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ ЗА СЛЕДНИТЕ ОБЕКТИ, КАКТО СЛЕДВА: 1. БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА ЦЕНТРАЛНА ГРАДСКА ЧАСТ ПО УЛИЦА "БАТЕНБЕРГ-ГР.РАДОМИР, 2. ОСНОВЕН РЕМОНТ НА СГРАДАТА НА МЛАДЕЖКИ ДОМ - ГР.РАДОМИР, ОБЩИНА РАДОМИР”

12.04.2016 год. ОТНОСНО: ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „Зимно и лятно почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите територии, предназначени за обществено ползване“

05.04.2016 год. ОТНОСНО: ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: Избор на изпълнител за изготвяне на технически проект и упражняване на авторски надзор при изпълнението му за проект с работно заглавие: „„Реконструкция и рехабилитация на общински пътища на територията на община Радомир” с 2 подобекта: 1. Общински път PER2130 ІІІ-627, Алино – Долна Диканя / - Горна Диканя – Дрен - /І-1/; 2. Общински път PER2134 ІІІ-627, Друган – Радомир / - Стефаново – Кондофрей - /ІІІ-6041/““, за кандидатстване по Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020г., Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“, Подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“

29.03.2016 год. ОТНОСНО: ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „Ремонт на местни общински пътища от IV-то класната пътна мрежа на територията на Община Радомир и неотложни ремонтни дейности на улици в гр. Радомир”

29.02.2016 год. СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ. 69 А, АЛ.3 ОТ ЗОП, ОТНОСНО: "Изготвяне на обследване за установяване на техническите характеристики и изготвяне на технически паспорти на сгради на територията на Община Радомир по Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради"

 
 
 
 
24.09.2015 год. СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ. 69 А, АЛ.3 ОТ ЗОП. ОТНОСНО: Отваряне на ценовите оферти в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Изготвяне на обследване по две обособени позиции: Обособена позиция № 1: Изготвяне на обследване за установяване на технически характеристики и изготвяне на технически паспорт по Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради; Обособена позиция № 2: Изготвяне на обследване за енергийна ефективност и издаване на сертификат за енергийни характеристики на сгради в експлоатация по Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради”
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19.06.2015 год. ОТНОСНО: ПРОЦЕДУРА НА ДОГОВАРЯНЕ БЕЗ ОБЯВЛЕНИЕ С ПРЕДМЕТ: „Извършване на допълнителни видове строителни дейности за обект "Интегриран проект за подобряване на водоснабдителната инфраструктура на населените места в община Радомир включващо: 1. Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на с. Дрен, общ. Радомир, фаза 1 и 2; 2. Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на с. Долна Диканя, общ. Радомир, фаза 1 и 2“.

17.06.2015 год. 
ОТНОСНО: ОБЯВЕНА ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: “Изготвяне на обследване по две обособени позиции: Обособена позиция № 1: Изготвяне на обследване за установяване на технически характеристики и изготвяне на технически паспорт по  Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради; Обособена позиция № 2: Изготвяне на обследване за енергийна ефективност и издаване на сертификат за енергийни характеристики на сгради в експлоатация по  Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради”
 
03.06.2015 год. ОТНОСНО: обявена обществена поръчка по реда на Глава осма "а" от ЗОП с предмет: „ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА РЕМОНТНО - ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИ РАБОТИ ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ ЗА СЛЕДНИТЕ ОБЕКТИ, КАКТО СЛЕДВА: 1. ОСНОВЕН РЕМОНТ НА КУХНЯ И СТОЛОВА ЗА ХРАНЕНЕ В НУ „ХРИСТО БОТЕВ“, С. ГЪЛЪБНИК, ОБЩИНА РАДОМИР;  2. ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ОБЩЕЖИТИЕ НА НУ „ХРИСТО БОТЕВ“, С. ГЪЛЪБНИК, ОБЩИНА РАДОМИР; 3. ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ФИЗКУЛТУРЕН САЛОН В ОУ „ХРИСТО СМИРНЕНСКИ“, ГР. РАДОМИР; 4. ВЕРТИКАЛНА ПЛАНИРОВКА НА УЧИЛИЩНИЯ ДВОР НА НУ „АРХ.ЗИНОВИЙ“, ГР. РАДОМИР; 5. БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА ОКОЛНИ ПРОСТРАНСТВА НА ЦДГ „СЛЪНЦЕ“; ЦДГ „8-МИ МАРТ“ И ОДЗ „РАДОМИРЧЕ“, ГР. РАДОМИР; 6. РЕНОВИРАНЕ НА СПОРТНА ПЛОЩАДКА ЗА ИГРА И ОЗЕЛЕНЯВАНЕ НА ПЛОЩИТЕ ОКОЛО НЕЯ В КВ.“ТРАКИЯ“, ГР. РАДОМИР; 7. ОСНОВЕН РЕМОНТ НА СТАДИОН, ГР. РАДОМИР“
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18.11.2014 год. ОТНОСНО: обявена обществена поръчка по реда на Глава осма "а" от ЗОП с предмет:  „Избор на изпълнител на ремонтно - възстановителни работи по обособени позиции за следните обекти, както следва:  1.„Вертикална планировка и ремонтни дейности в парк "Бучалото" в гр. Радомир, Община Радомир”; 2.„Ремонт на покрив и колони на читалище „Отец Паисий – 1927” – с. Извор, Община Радомир”;3. „Проект - инженеринг за пазара на ул. „Евлоги Георгиев”, гр. Радомир, Община Радомир”
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20.05.2014 год.    ОТНОСНО: отваряне на ценовите предложения в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Зимно и лятно почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите територии, предназначени за обществено ползване“

25.04.2014 год. ОТНОСНО: обществена поръчка с предмет „Първоначално залесяване на неземеделска земя и поддържане на създадените горски култури “

17.03.2014 год. Относно: Отваряне на ценови оферти на участниците в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Упражняване на строителен надзор във връзка с изпълнението на "Интегриран проект за подобряване на водоснабдителната инфраструктура на населените места в Община Радомир"
 
24.02.2014 год. Относно: Прекратяване на открита процедурата за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Зимно и лятно почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите територии, предназначени за обществено ползване“

 РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ

11.02.2014 год Относно: Прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка  с предмет: "Актуализация и доразработване на инвестиционен проект за "Изграждане на канализационна мрежа и пречиствателна станция за отпадъчни води и реконструкция на водопроводна мрежа на село Дрен, Община Радомир", в частите: - изграждане на канализационна мрежа - работен проект; - изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води - идеен и работен проект

ЗАПОВЕД ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ
РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ

01.11.2013 год.
ОТНОСНО: Прекратяване на открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Първоначално залесяване на неземеделска земя и поддържане на създадените горски култури"

24.10.2013 год. ОТНОСНО: Промяна на датата за отварянето на ценовите оферти на участниците в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Интегриран проект за подобряване на водоснабдителната инфраструктура на населените места в община Радомир включващо:1. Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на с. Дрен, общ. Радомир, фаза 1 и 2; 2. Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на с. Долна Диканя, общ. Радомир, фаза 1 и 2”
 
23.10.2013 год. ОТНОСНО: открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Интегриран проект за подобряване на водоснабдителната инфраструктура на населените места в община Радомир включващо:1. Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на с. Дрен, общ. Радомир, фаза 1 и 2; 2. Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на с. Долна Диканя, общ. Радомир, фаза 1 и 2”

16.10.2013 год. Съобщение към участниците в „Изготвяне на комплексни доклади за оценка на съответствието със съществените изисквания към строежите, както и оценка за съответствието на част "Конструктивна" на инвестиционния проект от физически лица, упражняващи технически контрол по част "Конструктивна", в съответствие с чл. 142, ал. 10 ЗУТ“


05.09.2013 год.Сметосъбиране и сметоизвозване на твърди битови отпадъци, събиране и транспортиране набиоразградими битови отпадъци и на сгурия през отоплителния сезон натериторията на община Радомир до регионалното депо за твърди битови отпадъци