Въпроси и отговори

Дата на публикуване: 30.07.2014 21:00

22.12.2017 год. РАЗЯСНЕНИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО ЧЛ. 18, АЛ. 1, Т. 12, ОТ ЗОП – ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ С ПРЕДМЕТ: “Реконструкция и рехабилитация на вътрешна водопроводна мрежа на с.Извор – Главен клон I”



30.06.2017 год. РАЗЯСНЕНИЯ по обществена поръчка с предмет: "Избор на изпълнител на ремонтно-възстановителни работи по обособени позиции за следните обекти, както следва:
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1: ВЕРТИКАЛНА ПЛАНИРОВКА НА УЛ. “БАТЕНБЕРГ“;
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2: ВЕРТИКАЛНА ПЛАНИРОВКА НА УЛ.“ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ“;
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №3: ВЕРТИКАЛНА ПЛАНИРОВКА НА УЛ.“ДУПНИШКА“;
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №4: ВЕРТИКАЛНА ПЛАНИРОВКА НА ГРАДСКИ ПАРК, ГР.РАДОМИР“



13.06.2017 год. 
РАЗЯСНЕНИЯ по обществена поръчка с предмет: "Ремонт на местни общински пътища и ремонт на улична мрежа в Община Радомир"



18.05.2016 год. ОТНОСНО: Постъпило запитване по документацията за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Доставка на хранителни продукти за нуждите на Дом за стари хора и Домашен социален патронаж на територията на Община Радомир, област Перник".



04.05.2016 год. ОТНОСНО: Искане на разяснения по чл. 29 от ЗОП във връзка с процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Доставка на електрическа енергия и координатор на балансираща група за нуждите на обекти на територията на Община Радомир"



26.04.2016 год. ОТНОСНО: Искане на разяснения по документация за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Доставка на електрическа енергия и координатор на балансираща група за нуждите на обекти на територията на Община Радомир"



22
.04.2016 год. ОТНОСНО: Искане на разяснения по документация за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет:  „Доставка на електрическа енергия и координатор на балансираща група за нуждите на обекти на територията на Община Радомир” по две обособени позиции: Обособена позиция № 1: Доставка на електрическа енергия и координатор на балансираща група за нуждите на Община Радомир и обектите на бюджетна издръжка към Община Радомир; Обособена позиция № 2: Доставка на електрическа енергия и координатор на балансираща група за нуждите на Дом за стари хора „Свети Иван Рилски“ гр. Радомир.



15.04.2016 год. ОТНОСНО : Искане на разяснения по документация за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: "Ремонт на местни общински пътища от IV-то класната пътна мрежа на територията на Община Радомир и неотложни ремонтни дейности на улици в гр. Радомир"
                           
                           ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ
                           ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ



01.09.2015 год. ОТНОСНО: ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „Доставка и монтаж на мобилно спортно съоръжение за нуждите на Община Радомир”

 


14.07.2015 год. ОТНОСНО: ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: “Изготвяне на обследване по две обособени позиции: Обособена позиция № 1: Изготвяне на обследване за установяване на технически характеристики и изготвяне на технически паспорт по  Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради; Обособена позиция № 2: Изготвяне на обследване за енергийна ефективност и издаване на сертификат за енергийни характеристики на сгради в експлоатация по  Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради”

 


26.11.2014 год. ОТНОСНО: постъпили въпроси по обществена поръчка по реда на глава Осма "а" от ЗОП с предмет: „Избор на изпълнител на ремонтно - възстановителни работи по обособени позиции за следните обекти, както следва:

1. „Вертикална планировка и ремонтни дейности в парк "Бучалото" в гр. Радомир, Община Радомир”
2. „Ремонт на покрив и колони на читалище „Отец Паисий – 1927” – с. Извор, Община Радомир”
3. „Проект - инженеринг за пазара на ул. „Евлоги Георгиев”, гр. Радомир, Община Радомир"

 


05.11.2014 годОТНОСНО: Oбществена поръчка с предмет: "СМР на обект: "Ремонт и реконструкция на водопровод за село Друган, Община Радомир"


29.10.2014 год. ОТГОВОРИ  НА ПОСТЪПИЛИ ВЪПРОСИ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА: "ИЗГОТВЯНЕ НА ПРОЕКТ ЗА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА РАДОМИР" 


20.10.2014 год.    ОТГОВОРИ НА ПОСТЪПИЛИ ВЪПРОСИ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НАОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: "СМЕТОСЪБИРАНЕИ СМЕТИЗВОЗВАНЕ НА ТВЪРДИ БИТОВИ ОТПАДЪЦИ ОТ НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА НА ТЕРИТОРИЯТА НАОБЩИНА РАДОМИР“


30.07.2014 год.   ОТГОВОРИ  на постъпили въпроси по процедура завъзлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет:"Реконструкция, разширение, оборудване и обзавеждане на обекта на сградана основно застрояване- Многофункционален спортен център за тренировки-гр.Радомир". Прилагаме и следните документи:

КС ПО ЧАСТ АРХИТЕКТУРА - ДОПЪЛНЕНИЕ


21.07.2
014 год.  ОТГОВОРИ  на постъпили въпроси по процедура за възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: "Реконструкция, разширение, оборудване и обзавеждане на обекта на сграда на основно застрояване- Многофункционален спортен център за тренировки-гр. Радомир". Прилагаме и следните документи:
 
 
  
 
24.06.2014 год. ОТГОВОРИ на постъпили въпроси по документацията за провеждане и участие в открит конкурс за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет: Доставки на хранителни продукти по предварително подавани заявки за нуждите на детските градини и социалните институции на територията на Община Радомир по обособени позиции, открита с решение N: 264/19.05.2014год. на Кмета на Община Радомир
 


10.06.2014 год. ОТГОВОРИ на постъпили въпроси по документацията за провеждане и участие в открит конкурс за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет: Доставки на хранителни продукти по предварително подавани заявки за нуждите на детските градини и социалните институции на територията на Община Радомир по обособени позиции, открита с решение N: 264/19.05.2014год. на Кмета на Община Радомир



17.04.2014 год. ОТГОВОРИ на постъпили въпроси по обществена поръчка по реда на глава Осем "А" от ЗОП с предмет: „Осъществяване на охрана с помощта на сигнално-известителна техника и сигнално-охранителна дейност на обекти на Община Радомир“. 



13.01.2014 год. ОТГОВОР на постъпили въпроси, относно: Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:    Първоначално залесяване на неземеделска земя и поддържане на създадените горски култури“,проект финансиран по мярка 223 “Първоначално залесяване на неземеделски земи” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013г.,  Договор за БФП № 14/223/00241 от 05.04.2013 г.


20.12.2013 год. ОТГОВОР на постъпили въпроси, относно: Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

Упражняване на строителен надзор във връзка с изпълнението на „Интегриран проект за подобряване на водоснабдителната инфраструктура на населените места в община Радомир в т.ч. :

•    Реконструкция на водопроводна мрежа на с. Дрен, общ. Радомир;
•    Реконструкция на водопроводна мрежа на с. Долна Диканя, общ. Радомир;
възлагана в изпълнение на Договор № 14/321/01295/2012 г. финансиран от ПРСР 2007-2013 г. по мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони”


28.11.2013 год. ОТГОВОР на постъпил въпрос, относно: Публична покана за възлагане на поръчка по реда на чл. 14, ал. 4, т. 2 от Закона за обществените поръчки с предмет:
 „Извършване на консултантски услуги по:
- Изготвяне на анализ за икономическото и социалното състояние на община Радомир, съгласно изискванията за разработване на общински план за развитие за периода 2014- 2020г.
- Изготвяне на междинна оценка на изпълнявания общински план за развитие на община Радомир за периода 2006-2013г.
- Разработване и въвеждане на правила, процедури и методика за ефективен мониторинг и контрол за изпълнението на стратегически документи и политики от община Радомир
- Провеждане на фокус групи и обществено обсъждане;
- Разработване на план за развитие на община Радомир за периода 2014-2020г.
- Провеждане на обучения за ефективно прилагане на въведените правила и методика за мониторинг и контрол при изпълнението на конкретни политики от общинските администрации  и обучение по стратегическо планиране, в изпълнение на проект:  “Изграждане на механизми и повишаване на капацитета в община Радомир за прилагане на ефективни и ефикасни политики за устойчиво развитие”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет" 2007-2013г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски социален фонд."




27.05.2013 год. Ремонт на местни общински пътища от IV-то класната пътна мрежа на територията на  Община Радомир и неотложни ремонтни дейности на улици в гр, Радомир



„Интегриран проект за подобряванена водоснабдителната инфраструктура на населените места в община Радомирвключващо:
1.Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на с. Дрен, общ. Радомир, фаза 1 и2;
2.Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на с. Долна Диканя, общ. Радомир,фаза 1 и 2".