Програми

Дата на публикуване: 27.12.2012 14:38
ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕЦА С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ ПРЕЗ 2021 Г. В ОБЩИНА РАДОМИР

ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ В ОБЩИНА РАДОМИР ЗА ПЕРИОДА 2019 -2023 ГОДИНА


ДЪЛГОСРОЧНА ПРОГРАМА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ЕНЕРГИЯ ОТ ВЪЗОБНОВЯЕМИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ И БИОГОРИВА НА ОБЩИНА РАДОМИР 2020-2030 ГОДИНА


ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ОТПАДЪЦИТЕ НА ОБЩИНА РАДОМИР


ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕЦА С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ ПРЕЗ 2020 Г. В ОБЩИНА РАДОМИР


Годишен отчет за изпълнението на програмите за енергийна ефективност съгласно чл. 12 от ЗЕЕ и за управлението на енергийната ефективност съгласно чл. 63 от ЗЕЕ – 2019г.

Информация за изпълнние на Общинска програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива (ОПНИЕВИБГ) на Община Радомир – 2019г.

ПРОГРАМА ЗА ОВЛАДЯВАНЕ ПОПУЛАЦИЯТА НА БЕЗСТОПАНСТВЕНИТЕ КУЧЕТА НА ТЕРИОТРИЯТА НА ОБЩИНА РАДОМИР


ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ
ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТНаименование Брой тегления
ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕЦА С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ ПРЕЗ 2021 Г.pdf 40 Изтегли документ с име "ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕЦА С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ ПРЕЗ 2021 Г.pdf"
ПРОГРАМА-КАВ-РАДОМИР-2020.pdf 75 Изтегли документ с име "ПРОГРАМА-КАВ-РАДОМИР-2020.pdf"
LONG_TERM_PROGRAM_VEI_o.pdf 110 Изтегли документ с име "LONG_TERM_PROGRAM_VEI_o.pdf"

Анкета