Програми

Дата на публикуване: 27.12.2012 14:38
09.06.2022 год. ОБЩИНСКА СТРАТЕГИЯ ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ В ОБЩИНА РАДОМИР 2022 г./2024 г.

29.03.2022 год. ГЕНЕРАЛЕН ПЛАН ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДВИЖЕНИЕТО В ГРАД РАДОМИР


16.03.2022 год. СЪОБЩЕНИЕ: На основание чл. 26, ал. 2 и ал. 4 от Закона за нормативните актове, в 30 дневен срок от публикуване на настоящото обявление на интернет страницата на общината, Община Радомир приема предложения и становища, относно Проекта на Програма за развитие на туризма на община Радомир 2021-2027 г. на e-mail: obshtinaradomir@abv.bg  или в деловодството на община Радомир, пл. „Свобода“ № 20,  в срок до 14.04.2022 г.
16.03.2022 год. ПРОЕКТ НА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ТУРИЗМА НА ОБЩИНА РАДОМИР 2021-2027 г.
                        МОТИВИПРОГРАМА ЗА ОТПУСКАНЕ НА ЕДНОКРАТНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА РАЖДАЕМОСТТА И ОТГЛЕЖДАНЕТО НА ДЕЦА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА РАДОМИР
 - Приложение А 
към Програма за отпускане на еднократна финансова помощ за насърчаване на раждаемостта и отглеждането на деца на територията на община Радомир

ГОДИШЕН ОТЧЕТ за изпълнението на програмите за енергийна ефективност съгласно чл. 12 от ЗЕЕ и за управлението на енергийната ефективност съгласно чл. 63 от ЗЕЕ - за отчетна година 2021 г.

ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕЦА С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ ПРЕЗ 2021 Г. В ОБЩИНА РАДОМИР

ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ В ОБЩИНА РАДОМИР ЗА ПЕРИОДА 2019 -2023 ГОДИНА


ДЪЛГОСРОЧНА ПРОГРАМА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ЕНЕРГИЯ ОТ ВЪЗОБНОВЯЕМИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ И БИОГОРИВА НА ОБЩИНА РАДОМИР 2020-2030 ГОДИНА


ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ОТПАДЪЦИТЕ НА ОБЩИНА РАДОМИР


ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕЦА С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ ПРЕЗ 2020 Г. В ОБЩИНА РАДОМИР


Годишен отчет за изпълнението на програмите за енергийна ефективност съгласно чл. 12 от ЗЕЕ и за управлението на енергийната ефективност съгласно чл. 63 от ЗЕЕ – 2019г.

Информация за изпълнние на Общинска програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива (ОПНИЕВИБГ) на Община Радомир – 2019г.

ПРОГРАМА ЗА ОВЛАДЯВАНЕ ПОПУЛАЦИЯТА НА БЕЗСТОПАНСТВЕНИТЕ КУЧЕТА НА ТЕРИОТРИЯТА НА ОБЩИНА РАДОМИР


ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ
ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТНаименование Брой тегления
Общинска стратегия 2022-2024.pdf 203 Изтегли документ с име "Общинска стратегия 2022-2024.pdf"
Генерален план за организация на движението гр. Радомир.zip 675 Изтегли документ с име "Генерален план за организация на движението гр. Радомир.zip"
Приложение А за отпускане на еднократна финансова помощ.docx 429 Изтегли документ с име "Приложение А за отпускане на еднократна финансова помощ.docx"
ПРОГРАМА РАЖДАЕМОСТ.pdf 942 Изтегли документ с име "ПРОГРАМА РАЖДАЕМОСТ.pdf"
Дългосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми енергийни източници и биогорива на Община Радомир 2020-2030 година.pdf 547 Изтегли документ с име "Дългосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми енергийни източници и биогорива на Община Радомир 2020-2030 година.pdf"
Годишен отчет за изпълнението на програмите за енергийна ефективност.pdf 473 Изтегли документ с име "Годишен отчет за изпълнението на програмите за енергийна ефективност.pdf"
ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕЦА С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ ПРЕЗ 2021 Г.pdf 1447 Изтегли документ с име "ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕЦА С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ ПРЕЗ 2021 Г.pdf"
ПРОГРАМА-КАВ-РАДОМИР-2020.pdf 940 Изтегли документ с име "ПРОГРАМА-КАВ-РАДОМИР-2020.pdf"
LONG_TERM_PROGRAM_VEI_o.pdf 865 Изтегли документ с име "LONG_TERM_PROGRAM_VEI_o.pdf"

Анкета