Проекти за комплексно развитие

Дата на публикуване: 10.04.2012 11:41
РАЗРАБОТВАНЕ НА ГЕНЕРАЛЕН ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНАТА, РАЗГЛЕЖДАНА КАТО ЕДИННА ИКОНОМИЧЕСКА, СОЦИАЛНА И АГЛОМЕРАЦИОННА СИСТЕМА:

Инфраструктура

- Генерална схема за комплексно развитие на социалната, транспортната, образователната, културната, спортната и бизнес инфраструктура, на територията на общината.

Икономика

- Изграждане на мрежа и клъстери от високо-технологични, ресурсно и производствено-технологично обвързани МСП;
- Изграждане на система от нови интегрирани стопански структури в селското и горското стопанство, чрез концентрация на капитала, коопериране, сдружаване и други форми с цел, ефективно използване на ресурсите в т.ч. земята, техниката, суровините, материалите, кадрите, финансовите средства и други.

Градска среда и урбанизация

- Проект за развитие на мрежата от населени места и териториално-урбанистичната структура в дългосрочен план;

- Разработване на генерален план за развитие на градската среда в селищата от общината, разглеждани като част от единна агломерационна система.

Анкета